7. Utskrivning från sjukhus och överföring mellan olika vårdformer

Version 2.0: reviderad 2015-10-13. Ändringar i denna version: kapitlet är reviderat i sin helhet. Innehållet har kortats ner och i tillämpliga delar hänvisas istället till Regionala medicinska riktlinjer.

7.1 Allmänt

Överföring av information vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård regleras i SOSFS 2005:27. För patientsäker vård är det viktigt att korrekt information följer patienten och snabbt överförs mellan de olika vårdgivarna.Verksamhetschefen/MAS vid respektive verksamhet har det övergripande ansvaret att se till att det finns rutiner för överföring av medicinsk information när patient byter vårdform och att dessa rutiner tillämpas.

Lokala tillägg samordnad vårdplanering

7.2 Insändande/remittering till sjukhus

Tjänstgörande sjuksköterska på särskilt boende/i hemsjukvård eller remitterande läkare ansvarar för att aktuell läkemedelslista medföljer patient som är i akut behov av sjukhusvård. Namn på ansvarig läkare ska framgå. På sjukhus ska personal med läsbehörighet i Pascal kontrollera om patienten har dosexpedition öppenvård (nedan kallad dosexpedition). Om patienten ha dosexpedition bör det säkerställas mellan vårdgivare om vem som pausar leverans av nya doser till patienten.

Lokala tillägg läkemedelsrutiner vid insändande till sjukhus

Till sidans topp

7.3 Överflyttningar mellan vårdavdelningar

För information om läkemedelsordination vid överflyttning mellan olika vårdavdelningar kontakta Meliorförvaltningen på respektive sjukhus. 

Lokala tillägg ordinationsrutin vid byte av vårdavdelning

Till sidans topp

7.4 Utskrivning från sjukhus

7.4.1 Information till patient

Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns (SFS 1982:763). God information till patienten om orsaken till de olika läkemedelsbehandlingarna minskar risken för läkemedelsrelaterade fel. 

Läkemedelslista och utskrivningsmeddelande

Patienten ska erhålla en aktuell läkemedelslista, där dosering, indikation och behandlingstid framgår. Det ska kontrolleras om patienten har dosexpedition och om så är fallet ska patienten erhålla ett aktuellt dosrecept. Som komplement till läkemedelslistan kan ytterligare relevant information om läkemedelsbehandlingen och om vårdtillfället i övrigt ges till patienten i ett utskrivningsmeddelande.  Vid utskrivningen ska läkaren ge patienten information om ordinerade läkemedel, deras verkningsmekanismer och eventuella biverkningar samt vem som har ansvar för uppföljning. Läkemedelslista och utskrivningsmeddelande överlämnas till patienten vid utskrivningen. Patienten uppmanas att alltid ta med läkemedelslistan vid besök i sjukvården. 

Mer information om dosexpedition i VGR

Mer information om Pascal ordinationsverktyg för DOS

Läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelsen är en kortfattad redogörelse för de förändringar av läkemedelsbehandlingen som gjorts under vårdtiden och är skriven på ett sådant sätt att patienten kan förstå. Den skrivs av läkare för patienten och nästkommande vårdgivare. Mer information finns i Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Lokala tillägg läkemedelsberättelse

Användaranvisningar

Instruktioner kring hur man rätt använder läkemedlet skall vara givna innan utskrivningen. Patienten bör själv ha fått tillfälle att träna på att använda sitt läkemedel på rätt sätt under överinseende av sjukvårdspersonal. Bedömning av patientens färdighet att klara av medicineringen ska göras. Det kan gälla t.ex. inhalationsläkemedel, ögonpreparat, injektioner eller suppositorier. Se även medicininstruktioner.se (Instruktionsfilmer om specifika läkemedel producerade av respektive läkemedelsföretag) och 1177

Till sidans topp

7.4.2 Information till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

Läkemedelsberättelsen överlämnas till patienten tillsammans med aktuell läkemedelslista. Läkemedelsberättelsen ska även skickas till nästa vårdgivare (inklusive kommunal hemsjukvård) på utskrivningsdagen tillsammans med aktuell läkemedelslista. Mer information finns i Regional Medicinsk riktlinje - Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Till sidans topp

7.4.3 Läkemedelsbehandling utan avbrott

För att undvika behandlingsavbrott vid utskrivning från sjukhus skall läkemedel skickas med patienten från avdelningen tills dess att apotek kan expediera läkemedlen, alternativt till dess att patienten fått sina dosrullar. Angående stopptider för dosexpedierade läkemedel, kontakta patientens boende. För mer information om jourdoser se kapitel 2.2.10 och 5.8.1.  För patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller vistas på korttidsboende/särskilt boende kan läkemedel i de kommunala akutläkemedelsförråden utnyttjas. Se avsnitt 2.3.2 Ordination ur kommunala akutläkemedelsförrådet samt REKlistan. Redan under vårdtiden kan läkemedel på recept hämtas ut. På så sätt kan läkemedlen vara patienten tillhanda vid utskrivningssamtalet, vilket kan vara en pedagogisk fördel. För patienter med "pausad" dosexpedition ska "pausen" tas bort innan hemgång antingen av avdelningen eller så ska avdelningen meddela den som är ansvarig för patientens dosexpedition om att återuppta dosleveransen till patienten.

Lokala tillägg läkemedelsbehandling utan avbrott 

Bedömning av patientens läkemedelshantering

Inför utskrivningen ska alltid patientens förmåga att klara sin läkemedelshantering bedömas. Om patienten behöver stöd bedöms om detta kan ske med hjälp av närstående och/eller hjälpmedel som dosett/dosexpedition (egenvård) eller hemtjänst (Socialtjänstlagen) eller om läkemedelsansvaret bör tas över av sjuksköterska (hälso- och sjukvård).

Till sidans topp