Regionala medicinska riktlinjer

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer. Här finns alla riktlinjer som utarbetats av Läkemedelskommittén, Regionalt cancer centrum väst och de regionala medicinska sektorsråden.

Välj område i listan nedan eller sök via Hitta dokument

Hitta dokument

Arbetsprocess regionala medicinska riktlinjer

  1. Förslag på riktlinje lämnas och efter klartecken att starta ett riktlinjearbete sammanfattar du som initiativtagare det planerade arbetet i en uppdragsbeskrivning; bland annat anges bakgrund, syfte och arbetsgrupp samt tidplan.
  2. Uppdragsbeskrivningen tas sedan upp i Program- och prioriteringsrådet, därefter ger hälso- och sjukvårdsdirektören ett uppdrag till arbetsgruppen baserat på uppdragsbeskrivningen.
  3. Regionala medicinska riktlinjer har ett antal gemensamma rubriker. Detta förenklar läsandet för den som förhåller sig till många RMR. Utöver riktlinjeförslaget tar arbetsgruppen även fram en konsekvensbeskrivning.
  4. När riktlinjeförslag och konsekvensbeskrivning har bearbetats redaktionellt skickas de på remiss till regionens förvaltningar, berörda sektorsråd samt nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV), STRAMA-gruppen, Primör (organisation för privata vårdgivare) och vid behov till berörda patientorganisationer. När arbetsgruppen tagit ställning till remissynpunkter presenterar de riktlinjeförslag, synpunkter och konsekvensbeskrivning i Program- och prioriteringsrådet.
  5. När förslaget förordats i PPR fastställs RMR: en av hälso- och sjukvårdsdirektören.
  6. En fastställd riktlinje är giltig i två år. Information om att den nya RMR:en är beslutad och finns tillgänglig på www.vgregion.se/medicinskariktlinjer skickas till alla förvaltningar och råd i regionen.
  7. Ordförande i det råd som har ansvar för riktlinjeinnehållet uppdaterar riktlinjen innan giltighetens utgång eller så snart det finns skäl att föreslå ändrad praxis. Om revidering innebär organisatoriska eller ekonomiska förändringar skickas förslaget på en ny remissrunda. Är förändringarna endast redaktionella publiceras den reviderade riktlinjen på webbplatsen direkt.  

Uppdragsbeskrivning

Mall rubriker

Konsekvensbeskrivning

Karin Fröjd

Ledning, administration
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-04-26 11:12