Arbetsprocess och mallar regionala medicinska riktlinjer

1. Nominering Förslag på regional medicinsk riktlinje (RMR) skickas för bedömning till funktionsbrevlåda för Kunskapsstöd Somatik, alternativt Regionalt cancercentrum väst eller Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH).

2. Uppdragshandling Efter klartecken att starta ett RMR-arbete, sammanfattas en uppdragshandling av den person som nominerat till RMR. Vid framtagande av uppdragshandling används mall avsedd för detta. Uppdragstagaren kan erhålla stöd från handläggare eller medicinsk rådgivare under processen.

3. Framtagande Uppdragshandlingen granskas av Program- och prioriteringsrådet (PPR), därefter ger hälso- och sjukvårdsdirektören uppdrag till utsedd arbetsgrupp att ta fram en RMR baserad på uppdragshandlingen. Arbetsgruppen tar även fram en konsekvensbeskrivning för att belysa patientnytta, etiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. Vid framtagande av RMR och konsekvensbeskrivning används mallar avsedda för detta. Uppdragstagaren kan erhålla stöd från handläggare eller medicinsk rådgivare under processen.

4. Remissrunda När RMR-förslag och konsekvensbeskrivning har bearbetats redaktionellt av respektive enhet skickas förslaget på remiss till regionens förvaltningar, berörda sektorsråd samt nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV), STRAMA-gruppen, Primör (organisation för privata vårdgivare) och vid behov till berörda patientorganisationer. Arbetsgruppen tar ställning till remissynpunkter. Därefter presenteras RMR-förslaget, remissynpunkter och konsekvensbeskrivning för PPR. RMR Cancer skickas även till Samverkansnämnden (VGR + Region Halland) innan dokumentet fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören.

5. Beslut När förslaget förordats av PPR fastställs RMR av hälso- och sjukvårdsdirektören. Därefter skickas information att ny RMR är beslutad och tillgänglig på VGRs hemsida till alla regionala förvaltningar och råd.

6. Giltighet En fastställd RMR är giltig i två år. Ordförande i det råd, alternativt regional vårdprocessägare inom RCC Väst, som har ansvar för att innehållet är aktuellt, uppdaterar dokumentet innan giltighetens utgång eller så snart det finns skäl att föreslå ändrad praxis. Om revidering innebär organisatoriska eller ekonomiska förändringar skickas det reviderade förslaget på en ny remissrunda. Är förändringarna endast redaktionella publiceras den reviderade riktlinjen på webbplatsen direkt.  

Kontakt

Kunskapsstöd somatik E-postadress

Regionalt cancercentrum väst E-postadress

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31