TBE-vaccination

TBE-information till allmänheten

Frågeformulär TBE-vaccination

Rutiner för beställning av TBE-vaccin

TBE-vaccinationsschema

Informationsmaterial 

Broschyr om fästingar (från projektet ScandTick Innovation) 

TBE - fästingburen encefalit (hjärninflammation)

TBE-information till allmänheten får du reda på hur du ska skydda dig mot fästingbett, vad du ska göra om du blir biten, vilka som rekommenderas att vaccineras och områden i Västra Götaland där det finns smittrisk.

Ordination av TBE-vaccin

Vi får många frågor om hur vaccinatören praktiskt ska klara av att massvaccinera med TBE-vaccin. Den mediala uppmärksamheten om att TBE finns på nya platser har lett till att många där vill vaccinera sig på en gång. Många vaccinationsmottagningar efterfrågar "delegation av ordination" för att slippa att en läkare måste ordinera varje enskild vaccination. Ordinationsrätt kan aldrig delegeras!

frågeformulär TBE-vaccination har vi gjort ett förslag till frågeformulär, som kan användas för att förenkla vaccinationsförfarandet och det finns inget som säger att doktorn personligen måste ställa frågorna till patienten. Läkaren måste dock ordinera.

Årets TBE-vaccin 2017

På marknaden finns två snarlika vacciner, FSME och Encepur. År 2017 är det FSME-IMMUN som är upphandlat i Västra Götalandsregionen. Doseringsanvisningarna i FASS skiljer sig en del mellan de två vaccinerna och också från vad som finns angivet i TBE-information till allmänheten.

Rutiner för beställning av TBE-vaccin

Vaccintillverkarna anger olika tidsintervall för när de olika doserna bör ges och har också skilda åldersgränser för barn- och vuxendos. Orsaken till detta är att de studier som ligger till grund för de två vaccinerna är olika gjorda. Detta behöver inte innebära att det finns reella skillnader i effekt mellan vaccinerna. Snabbvaccinationsschema är sällan aktuellt. Tidsvinsten för att uppnå skydd är mycket liten och snabbvaccination ger sannolikt ett något sämre initialt skydd.

Båda vaccinerna har som grund ett intervall för de senare boosterdoserna på 5 år.
Tillverkaren av FSME anger att intervallet bör kortas till vart 3:e år från och med 60 års ålder medan tillverkaren av Encepur anger samma sak från och med 50 års ålder. Det finns inga studier som visar att så måste vara fallet, bara att intervallet vart 5:e år ger ett adekvat skydd upp till angiven ålder. Hur det är därefter är inte undersökt.
Det immunologiska svaret på TBE-vaccination försämras med stigande ålder och är förhållandevis sämre redan i 50-60-årsåldern. Teoretiskt sett är det mest angeläget med ett bra vaccinsvar vid grundvaccinationen. Sannolikt kan man därefter inte påverka skyddet med kortare tidsintervall mellan boosterdoserna.

Personer som fyllt 60 år när vaccinationen påbörjas kan därför erbjudas en förstärkt grundvaccination. Dos ett och två ges med en månads intervall och man kan därefter ge en tredje dos redan två månader efter dos två. En fjärde dos bör därefter ges inför nästa fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen. Påfyllnadsdoser ges enligt samma schema som för yngre vuxna.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering när vaccinationen påbörjas rekommenderas samma förstärkta grundvaccination som de som fyllt 60 år (se ovan). Denna rekommendation bygger på en svensk studie som visar sämre TBE-vaccinationssvar hos patienter med Reumatiod artrit och behandling med TNF-hämmare och/eller metotrexat. Utifrån kunskap om nedsatt immunförsvar och andra vaccinationer anser jag det rimligt att förstärka grundvaccinationen också hos en större grupp av immunnedsatta patienter, också eftersom dessa löper större risk att bli svårt TBE-sjuka. Definitionen av kraftigt nedsatt immunförsvar bör diskuteras med patientens behandlande läkare men gäller i första hand patienter som behandlas för malignitet eller inflammatorisk systemsjukdom.

TBE-vaccinationsschema 

TBE-vaccinationsschema

Till de 60-åringar eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som inte vaccinerats med den förstärkta grundvaccinationen, kan man istället lägga till en extrados minst två månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie schemat. Efter totalt fem doser behövs ingen extrados, utan schemat med på fyllningsdos vart femte år kan följas.

En annan återkommande fråga om man måste börja om en vaccinationsserie ifall man väntat länge mellan doserna. Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska yngre personer kan gå in i schemat oavsett intervall till föregående dos/doser och behöver aldrig "börja om". För de över 60 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Risken för svår TBE-sjukdom är ökad i denna grupp samtidigt som det immunologiska svaret kan vara sämre. Detta gör att man i dessa fall ska vara liberal med att "börja om" om det gått mer än ett år sedan första dosen. Ett längre tidsintervall medför bara att man haft ett sämre skydd under en tid. Efter nästa givna dos uppnås skyddseffekten som om man följt schemat och några extradoser utöver detta schema behövs inte.
De två första doserna bör om möjligt ges med samma fabrikat (Encepur eller FSME) men därefter är vaccinerna utbytbara.

Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2018-01-09 14:17