Handlingsplan och åtgärder

För att långsiktigt kunna möta kravet på oss som arbetsgivare behöver vi förändras. Vi har höga ambitioner. Målet är att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. I arbetet med att bli en bättre arbetsgivare har medarbetare och chefer lyft ett antal områden vi vill förbättra. Allt går inte att genomföra med en gång, men på sikt kommer vi att kunna förändra.

Det här har vi löst

Fördubblad ob-ersättning på natten

Regionstyrelsen har beslutat att höja ob-tilläggen för vårdpersonal som arbetar natt från och med 1 september 2017. De höjda ob-tilläggen är en extra satsning i år på 72,7 miljoner kronor Yrkesgrupperna som berörs är sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare, barnsköterskor, medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, psykologer, kuratorer och de som arbetar med rehabilitering och förebyggande arbete.
Läs mer om vad beslutet innebär

Samlade förmåner ger bättre överblick

För att du som är medarbetare i VGR ska få en bättre överblick över vad som ingår i din anställning har vi nu samlat alla gemensamma förmåner för alla som jobbar i VGR.  De gemensamma förmånerna kompletteras i vissa fall av förmåner som är knutna till den förvaltning eller det bolag där du arbetar. Fråga därför din närmsta chef om vad som gäller på just din arbetsplats.

Lön den 25:e från och med juli

Från och med juli 2017 får du som jobbar i Västra Götalandsregionen din lön den 25:e i månaden istället för den 27:e. Att tidigarelägga löneutbetalningen är något våra medarbetare efterfrågat, nu blir det verklighet.

138 miljoner extra lönesatsning för yrkesgrupper i patientnära arbete

Utöver den satsning med 50 miljoner kronor för jämställda löner som görs regionövergripande, satsar sjukhusen i Västra Götalandsregionen 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, med särskilt fokus på dem som har ordinarie arbetstid på helger och/eller nätter.

Det här jobbar vi med under 2017

Riktade satsningar för att sänka sjukfrånvaron

I budget 2017 finns beslut om en förstärkning om 15 miljoner kronor för att få ner sjukskrivningstalen. Koncernstab HR och Institutet för stressmedicin (ISM) genomför en sammanhållen strategi för dessa pengar. ISM genomför fördjupade analyser av personal och arbetsmiljöstatistik inom VGR. Syftet är att identifiera verksamheter med extra stort behov av stöd. ISM kommer att tillsammans med företagshälsovården att söka upp identifierade förvaltningar och bolag för fördjupad dialog om insatser.

Förvaltningarna och bolagen inom VGR kan söka om finansiering för aktiviteter som leder till att få ner sjukskrivningstalen. Är din verksamhet intresserad kontakta din HR-avdelning. Det pågår redan flera arbetsmiljöaktiviteter, denna finansiering ska inte ersätta redan planerade insatser, men kan användas för att utöka/förstärka pågående arbete.

Hälsosamma scheman

Ta fram en webbutbildning (e-learning) för chefer och medarbetare  kring hälsosamma scheman för medarbetare som arbetar oregelbundet kvällar och nätter. Inriktningen är att se hur arbetstider kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Chefers organisatoriska förutsättningar

Chefer på alla nivåer har en nyckelroll. För att verksamhetsutvecklingen ska kunna genomföras och få genomslag behöver cheferna ges bättre förutsättningar att leda och utveckla sin verksamhet tillsammans med sina medarbetare. En beslutad åtgärd för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefer är införandet av normtal för antal medarbetare per chef och administrativ avlastning av chefer. Baserat på VGR:s struktur, komplexitet och verksamheternas uppdrag har vi beslutat om ett normtal på 10 till 35 direkt underställda medarbetare för chefer. Det skapar ökad möjlighet för våra chefer i VGR att ha dialog med sina medarbetare. Normtalet ska vara genomfört under 2017.

Stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur

En stärkt medarbetarskaps- och ledarskapskultur ger verktygen för att driva förbättring och utveckling på den egna arbetsplatsen vilket i sin tur skapar förutsättningar för individer och grupper att leverera nytta för invånare, patienter och kunder i Västra Götaland.

Ökad intern rörlighet och karriärcoachning

Riktlinjer för hur VGR kan bidra till ökad intern rörlighet och karriärutveckling. Utveckla arbetssättet för att stötta befintliga chefer i deras arbete samt ta fram förslag till inrättande av en chefsbank.

Kartlägga hur ofta medarbetare blir inringda eller beordrade att arbeta extra pass

Kartläggning och förslag till åtgärder som förbättrar situationen.

Rätt kompetens på rätt plats

Fortsätta det pågående arbetet med uppgiftsväxling så att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift.

Rekryterings- och bemanningscenter för VGR

Ta fram förslag på en koncerngemensam modell för rekryterings- och bemanningscenter.

Administrativt stöd till chefer

Utveckla modell för hur chefer kan avlastas administrationen för nyanställda medarbetare.

Utvecklat rekryteringssystem

Utveckla rekryteringssystemet för att underlätta för dem som rekryterar till VGR.

 

Senast uppdaterad: 2017-06-27 14:59