Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille

Sedan 2014 har arbetet pågått med att ta fram en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då befolkningen väntas vara 200 000 fler än idag.

När förslaget gick ut på remiss fick vi svar från totalt 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer samt enskilda personer och företag.
De strategiska delarna i målbilden fick ett brett stöd, liksom vilka stråk som behöver förstärkas.
Synpunkterna handlade framförallt om att komplettera, konkretisera och förtydliga, men också om att höja ambitionsnivån vad gäller restider och planskildhet, och om att visa på möjliga lösningar för att hantera målkonflikten mellan framkomlighet och stadsmiljö. Detta har studerats vidare och nu har ett slutligt förslag lagts fram för beslut i de tre kommunernas och Västra Götalandsregionens fullmäktige under hösten 2017.

Inslag i framtidens kollektivtrafik, enligt förslaget

 • Linbana som effektivt överbryggar Göta älv och andra barriärer
 • Metrobussar med egna körbanor längs trafikleder och stationsliknande hållplatser (BRT) – kanske med självkörande elektriska fordon (med bemanning)
 • Citybuss som innebär en vidareutveckling av dagens stombusstrafik
 • Uppgradering av delar av spårvägssystemet till "Stadsbana" samt komplettering med nya spårlänkar.

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempel:

 • Innerstadsring för spårväg, ny spårväg på Norra Älvstranden från Frihamnen till Lindholmen, ny älvförbindelse från Lindholmen till Stigberget och vidare mot Linnéplatsen – ökar pålitligheten i spårvägen och kortar restiderna
 • Allélänken: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen - avlastar Brunnsparken
 • Mellanstadsringen för Metrobussar från Mölndal till Frölunda Torg, över Älvsborgsbron till Lindholmen och vidare till Gamlestan och Partille – skapar tvärförbindelser och möjliggör bostadsbyggande
 • Spårvägsförberedda stombusstråk mot Eriksberg-Vårväderstorget respektive Backa – ökar pålitligheten och knyter ihop områden
 • Nya och uppgraderade Citybusstråk: Toltorpsdalen-Mölndal-Forsåker, Kallebäck–Gårda, City–Gullbergsvass-Gamlestadstorget och Partille–Bergsjön–Angered – möjliggör bostadsbyggande och skapar tvärförbindelser.

Effekterna av satsningen är flera:

 • 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet
 • 20-25 procent kortare restider i stomnätet
 • Bättre koppling mellan olika stadsdelar.

Målbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Medborgardialog

Under hösten och vintern 2015 pågick medborgardialog om målbilden. Namnet på dialogen var Next Stop 2035, och innehöll omkring 30 fokusgrupper, dialogtillfällen med politiker och tjänstemän på stan samt en webbenkät, som besvarades av över 6 000 personer.

Nextstop2035.se

Medborgardialog genomfördes också 2014, då invånarna fick komma med förslag lösningar, vilka presenterades i Älvrummet.

Gemensamt projekt

Målbildsarbetet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun.

Senast uppdaterad: 2017-07-18 15:37