Pris- och sortimentstrategi

Västra Götalandsregionen arbetar med att ta fram en ny pris- och sortimentstrategi som på sikt ska ge ett enklare och mera rättvist prissortiment för Västtrafik.

I strategin beskrivs principerna för prissystem och sortiment. Här förklaras till exempel hur zonindelningen ska göras, hur sortimentet av olika biljettslag kan se ut och hur betalningen kan gå till för att göra resan smidig och enkel.

Under hösten 2013 genomfördes en dialog med kommunerna kring ett förslag till pris- och sortimentstrategi med genomförande i två steg. Dialogen visade att ”steg 1” med förenklingar hade brett stöd medan ”steg 2” med ny avståndsbaserad zonstruktur väckte en del frågor. Efter kommundialogen fattade Kollektivtrafiknämnden ett inriktningsbeslut om ”steg 1” med förenklingar, med sikte på genomförande under 2015/16. Avseende ”steg 2” valde man att fortsätta utreda frågan. Pris- och sortimentstrategin ”steg 1” beslutades sedan i regionfullmäktige i februari 2014. Beslutet innebär att Västtrafik fick i uppdrag att genomföra förenklingar av biljettsystem och sortiment.

Flera av förenklingarna har genomförts under 2015-16, bland annat har vi tagit bort alla biljettillägg, gjort vissa förenklingar i sortimentet, infört mera enhetliga åldersgränser samt lanserat appen Västtrafik To Go för biljettköp i mobilen. Under våren 2017 kommer även "mängdrabatt" på enkelresor att införas i appen To Go. Arbetet med "steg 2" och ny zonstruktur fortgår med sikte på beslut till sommaren 2018.

Jörn Engström

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39