Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

Högstadieelever fick prova på vårdyrken
Nordhemsskolans årskurs åtta i Göteborg träffade representanter för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Genom att låta eleverna testa arbetsredskap och ställa frågor, visade yrkesambassadörerna vilken spännande karriär som väntar den som väljer vården.

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Regeringen överlämnade idag propositionen ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” som i huvudsak handlar om en utvecklad och mer strategisk folkhälsopolitik kring de hälsoskillnader som finns i samhället idag. Ett av förslagen är att skapa en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå och förbättrad uppföljning av folkhälsan.

ÖNH-kliniken i Skövde fick Kristallenpriset 2018
Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.

Krister Löfving Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus
Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.

Energikontor + Innovatum =sant!

Energikontoret + Innovatum = sant!
Energikontoret i Västra Götaland är en viktig regional resurs genom sin breda kontaktyta gentemot alla kommuner och näringslivet, Från den 1 januari 2019 tar Innovatum över huvudmannaskapet. Samorganiseringen av energikontor, kunskapsplattformar som Biogas Väst och Power Väst och energiprojekt skapar en starkare och bredare bas för arbetet på energiområdet i Västra Götaland.

Hur satsar vi rätt på maten?
Ekologiskt, klimatsmart, närproducerat eller kanske svekologiskt? Animaliskt eller vegetariskt? Det är inte så lätt att orientera sig kring vad som är egentligen är ”rätt” eller ”fel” när det handlar om mat miljö och hälsa. Som stöd har miljöavdelningen i "Maten i Västra Götaland" summerat fakta om olika begrepp.

Positiv utveckling av VGRs miljöarbete efter första året med miljöplanen

Skola i rörelse

Ny satsning för integration av ensamkommande nyanlända flickor
Antalet ensamkommande nyanlända flickor har ökat och det saknas idag ett anpassat mottagande för just flickor. I Trollhättan finns projektet "Integrera mera - ensamkommande nyanlända flickor" som ser till att flickorna genom olika fritidsaktiviteter inkluderas och integreras i samhället. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Sagocafé i Tynnered ska öka läskunnigheten
Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning. Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har uppmärksammat projektet och beviljar nu stöd för deras fortsatta arbete.

Kulturting Västra Götaland 2018 - anmälan är öppen!

Kulturting Västra Götaland 2018 - anmälan är öppen!

Klinisk forsning i Västra Götaland får toppbetyg

Barn får inte användas som tolkar

Regionfullmäktige 10 april
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.

Tolkning via Skype och nya labrutiner gav årets interna miljöstipendier

Här är frågorna VGR lyfter i Almedalen
Hur skapar vi bättre förståelse mellan den nära vården och specialistvården? Vem ska finansiera den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm? Vad är framtidens design för hållbar handel? Det är några av frågeställningarna som VGR lyfter i Almedalen i år.

Utlysning - Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Nedslag i vårdens viktiga arbeten – tema på folkhälsans informations- och dialogdag
Den 28 mars träffades folkhälsoplanerare i kommunerna och regionutvecklare på en informations- och dialogdag. Under dagen presenterades en mängd pågående arbeten och projekt i Västra Götalandsregionen. De handlade bland annat om sexuell hälsa, arbetet med att förebygga våld i nära relationer och en gemensam elevhälsodatabas. Dagen avslutades med en diskussion om den stora omställningen av hälso- och sjukvården.

Skolans roll för nyanlända – i fokus vid forskningsseminarium om migration och hälsa
Den 27 mars anordnade Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet ett forskningsseminarium om migration och hälsa. Skolans viktiga roll för nyanlända var en röd tråd genom nästan alla presentationer. Under dagen presenterade forskarna sina studier och därefter diskuterades resultat tillsammans med verksamhetsföreträdare i Västra Götaland.

Västra Götalands län näst bäst i landet på att förse landsbygden med fiber
Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.

VGR beviljas 25 miljoner för digital kompetensutveckling
Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.

VGRfokus:Höjt helg-ob redan från 1 januari
Den 15-procentiga höjningen av ob-tillägget för helgarbete gäller redan från den 1 januari år. Det informerade personaldirektör Marina Olsson Västra Götalandsregionens personalutskott om idag. Ambitionen är att börja löneutbetalningarna från aprillönen.

Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan
Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.

Goda idéer är värda att spridas
Det finns många exempel på hur man kan förbättra kosthållningen och öka aktiviteten i samhället.

Skolverket - Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor
Familjebakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat, men hur har betydelsen utvecklats över tid? I vilken utsträckning klarar det svenska skolsystemet att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen i slutet av grundskolan? Det är frågor som undersöks i Skolverkets senaste rapport.

Utlysning - kultur tillsammans med flyktingar
För fjärde året i rad utlyser Västra Götalandsregionens kulturnämnd projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur. För 2018 utlyser kulturnämnden 3 250 000 kronor som ska gå till det fria kulturlivet, folkhögskolor och civilsamhällets aktörer för att genomföra kulturinsatser tillsammans med flyktingar i Västra Götaland. Stödet syftar till att stärka integrationen och främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland.

Skaraborg besökte Finland för att tala om barnfetma
Barnfetma är ett samhällsproblem som ökar i hela världen. WHO har därför startat ett koncept med ECHO-zone, ending childhood obesity zone, som syftar till att skapa hälsofrämjande miljöer runt barnen och förenkla hälsosamma val. En delegation från Skaraborg besökte en internationell konferens i Seinäjoki för att lära mer om deras arbete.

Regionstyrelsen 20 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.

Så blir Western Scandinavia en region i världsklass

Dialoger om våldsförebyggande arbetet
Den 15 februari genomfördes det första dialogen om våldsförebyggande arbete i Vänersborg.

Förslag om ny statlig indelning och ny beteckning för landsting och regioner
I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.

Den första av tre delregionala suicidpreventiva konferenser är nu genomförd
Avdelning folkhälsa genomförde den första av tre delregionala konferenser om suicidprevention. Den 12 mars var det i Uddevalla, den 14 mars i Skövde och den 17 april blir det i Göteborg. Konferensen syftar till att ge grundläggande kunskap, strategier och metoder inom suicidprevention och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart arbete. Tanken med att förlägga konferensen på tre olika platser i regionen är att öka närheten till, och tillgängligheten för, fler kommuner.

Nätverksträff om äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention
Ett 50-tal tjänstepersoner från ett 10-tal kommuner deltog på nätverksträffen ”Äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention” den 6 mars i Göteborg. Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, höll i en inspirerade förmiddag om psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett livsloppsperspektiv. Susanne har lång erfarenhet från arbete med äldreomsorg och psykiatri på nationell, regional och lokal nivå.

Dags för byggstart Göteborg-Borås nu
Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029. Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket. Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.

Integration, miljö och regional planering i fokus
Integration, miljö och regional planering var i fokus när läns- och regionledningen träffas för att prata samverkan i förra veckan.

Björn Järbur – ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården
I juni tillträder Björn Järbur som sjukhusdirektör för NU-sjukvården. Han lämnar då en tjänst som kommunchef i Ale kommun.

Yvonne Kjell – ny chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen
I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.

Uppdaterat beslutstöd för vård vid övervikt och fetma

Riksdagens kulturutskott besökte Västra Götalandsregionen
Den 5 mars besökte ledamöterna för riksdagens kulturutskott Västra Götaland för att diskutera den regionala kulturpolitiken med regionpolitiker och möta ett antal kulturverksamheter. Riksdagspolitikerna fick uppleva en unik repetition med Göteborgssymfoniker, lära känna Film i Väst och Kulturakademin Trappan.

Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl klar
Trafikverkets jämförande analys av höghastighetsjärnväg för tåg i 320 respektive 250 kilometer i timmen är klar. Jämförelsen visar att en järnväg för 320-tåg är mer lönsam på sikt.

Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma

Regionstyrelsen 6 mars
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken, om att föreslå bifall till en motion om att fråga om våld på rutin, om återrapportering med anledning av #metoo och om ett remissyttrande om avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

Allt större andel av personresorna i Västra Götaland görs med kollektivtrafiken
Fler än någonsin väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. Det visar siffror från Kollektivtrafikbarometern för 2017, som släpptes idag. En tredjedel av personresorna i hela Västra Götaland och mer än fyra av tio personresor i Göteborgsregionen, görs nu med kollektivtrafiken.

Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma
En delegation från Skaraborg åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar den internationella konferensen om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” mellan den 12 till 15 mars 2018.

Succé för filmfestivalens premiärturné

Kulturen i Västra Götaland får digitaliseringsplan

Simulatorer lyfter utbildningen och stärker miljöprofilen på Sötåsen och Uddetorp

Simulatorer lyfter utbildningen och stärker miljöprofilen på Sötåsen och Uddetorp
Idag invigs de nya högteknologiska utbildningsmiljöerna på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp. På båda skolorna finns nu totalt 38 simulatorer motsvarande ca 400 maskiner där elever kan träna på att köra traktor, skördetröska, skogsmaskin och andra tunga fordon med hjälp av den senaste tekniken.

Dags att söka projektmedel

Rapport från konferensen Spelproblem i fokus

SKL:s yttrande: ”Europa behöver sammanhållningspolitiken”

Helena Starfelt blir Västra Götalandsregionens nya näringslivschef
Helena Starfelt har utsetts till ny näringslivschef av regionutvecklingsdirektören.

Fler ST-tjänster utreds
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet. Dessutom beslutade personalutskottet att anta aktivitetsplanen för 2018 års arbete med arbetsgivarvarumärket – ett arbete som ska ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Västra Götaland ska vara fossiloberoende till 2030

Konferensdagar om sällsynta diagnoser

– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret
Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar.

Världens största hjärtstoppsstudie – fungerar nedkylning eller inte?
70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.

Regionstyrelsen 20 februari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, om att se över Demokratitorg, om ett svar på en skrivelse från Alingsås lasarett, om att söka medlemskap i European textile collectives association och om att ställa sig positiv till bastjänstgöring för läkare.

VGR får pris som hållbar organisatör av sjukvård
Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.

Nyhetsbrev februari från VGR kultur

Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar
”Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar” var rubriken på inspirationsdagen den 8 februari som arrangerades av avdelning folkhälsas Skaraborgsenhet tillsammans med Folktandvården.

Verktyg för fullföljda studier – temat på årets folkhälsokonferens

Verktyg för fullföljda studier – temat på årets folkhälsokonferens

Verktyg för fullföljda studier – temat på årets folkhälsokonferens
Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens var ” Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet.

Marga Brisman chef för enhet patientsäkerhet
Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.

Finansiering het fråga när nya stambanor debatterades i Malmö
Västra Götalandsregionen var arrangör för den nationella konferensen ”Byggstart Sverige i Malmö, tillsammans med flera regioner och kommuner. I fokus stod de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.

Regionstyrelsen 6 februari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.

Mindre underskott för Västra Götalandsregionen 2017 efter avsättning för bättre kollektivtrafik
Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Efter att regionfullmäktige gjort en avsättning på 841 miljoner kronor för den så kallade storstadsförhandlingen blev det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor. Genom avsättningen står Västra Götalandsregionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik. Det står i bokslutskommunikén som presenterades för Regionstyrelsen på tisdagen. Trots en hög kostnadsutveckling är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans. Kommunikén är en första sammanställning av förra årets ekonomiska resultat.

Satsningen på medverkansersättning fortsätter

VGR nominerade till prestigefullt upphandlingspris
VGR var en av nio nominerade till Handslaget 2017 – en utmärkelse för årets bästa upphandling som delades ut häromdagen på Upphandlingsdagarna på Kistamässan.

Hon bli VGRs ombud till ICORN

Skaraborgs Sjukhus söker fler bröstmjölksdonatorer
Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

Regionfullmäktige 30 januari
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.

Social hållbarhet, folkhälsa och psykisk hälsa – temat för västra nämndens folkhälsodag

Social hållbarhet, folkhälsa och psykisk hälsa – temat för västra nämndens folkhälsodag
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan. Diskussionen handlade om hur kommunala och regionala verksamheter ska kunna arbeta tillsammans för att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg. Kommunledningar, vårdcentralschefer och verksamhetsansvariga för ungdomsmottagningar i kommunerna i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden område var inbjudna och drygt 100 personer var samlade och hade möjligheten att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.

Redskap för bättre matval

Kompetensutveckling - Astma, KOL och hjärtsjukvård
Sektorsråden för allmänmedicin, barnsjukvård, hjärtsjukvård och internmedicin bjuder in till en kostnadsfri kompetenshöjande fortbildning inom astma, KOL och hjärtsjukvård.

Gästateljéstipendiater 2018
Handläggningen är klar. Gästateljéstipendiater 2018 är utsedda.

VGR satsar drygt 16 miljoner på utbildningsinsatser inom vården
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.

Regeringens utredare imponerad över VGR:s arbete
Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.

Regionstyrelsen 16 januari
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götalande och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.

Kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare
För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.

Misstanke om smitta avskrivs för anställd på Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset avbryter smittspårningen bland de personer som varit i kontakt med den anställde på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning 4-6 samt 8 januari.

Vaccination mot mässling för barn från 12 månader
Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).

Så får du ditt barn att släppa skärmen
Att barnen idag spenderar allt mer tid framför skärmen är ett stort problem. Skolläkaren Åse Victorin ger sina tips för hur du som förälder får ditt barn att släppa skärmen.

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

Hälsosam kost kopplad till psykosocialt välmående hos barn
Barn som äter hälsosamt har – oavsett kroppsvikt – bättre självkänsla, mindre känslomässiga problem och är mer sällan utan kompisar eller mobbade.

Cyklandet bland barn och unga har minskat
Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet.

Unik uppföljning av hur VGR lever upp till FN:s konventioner
Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

UPPDATERAD: Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling
Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.

Mejla din fråga om vaccinationskort
Undrar du om du är vaccinerad mot mässling? Mejla din fråga till Regionarkivet för att söka din journal. Läs här vilka uppgifter du behöver skicka med.

Nytt fall av mässling
Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på tio frågor om mässling och utbrottet
Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.

Information om mässling
Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.

Ett begränsat utbrott av mässling
Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.

Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott
Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.

Slutrapport Sverigeförhandlingen
Vid en presskonferens idag överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I samband med detta överlämnades också de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö samt 285 400 nya bostäder.

Byggstart Sverige 2 februari 2018
Den 2 februari bjuder Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Östergötland tillsammans med kommuner och intresseorganisationer in till den andra nationella konferensen – Byggstart Sverige - om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet
Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet. Det vi talar om här är att stötta personer som vi inte redan har en relation till.

Information från VGR om Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
Så här söks medel från Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019 där det krävs stark förankring i regionala strategier.

Välbesökt VGR-seminarium i Nobels anda
Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.

Kostnadsfri grundläggande utbildning inom suicidprevention
Nu släpps SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård fritt.

Kunskapsdagar om sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt! Två konferenser på Folkets Hus i Göteborg under våren 2018 ska råda bot på detta.

VGR-framgång: Samarbete förebygger sjukskrivningar
Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR.

Regionstyrelsen 12 december
Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.

VGR säger ja till höghastighetsjärnväg
Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

Buller runt stationsmiljöer ska minskas
Miljön kring järnvägar är ofta bullrig, samtidigt som det finns en önskan att göra det möjligt för fler att bo nära järnvägsstationer. Därför delfinansierar Västra Götalandsregionen ett projekt som ska bidra till goda ljudmiljöer i stationssamhällen.

Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden
Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.

Chef på SU utsedd till Framtidens ledare i sjukvården
En 39-årig logistikexpert och utbildad civilekonom är Framtidens ledare inom sjukvården. Anders Jarlborg, verksamhetschef för medicinsk administration på SU tilldelades på onsdagen utmärkelsen från Sjukvårdens ledarskapskademi.

OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia
Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.

Kulturnämnden beviljar Utvecklingsprojekt
Kulturnämnden har nu tagit beslut i höstens ansökningsomgång av Utvecklingsprojekt. Totalt tilldelades 54 projekt en summa på 9 615 000 kronor.

Ytterligare satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser
Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.

145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer
Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt 22 miljoner kronor går till kommuner i Västra Götaland, exempelvis Skövde, Bollebygd, Uddevalla, Bergsjön och Biskopsgården.

Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg
Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 2500 norska lastbilar. Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg.

Konsekvenser av Brexit för Västra Götaland
Vad händer i Västra Götaland om Storbritannien lämnar EU? En analys av Västra Götalandsregionens Brysselkontor visar att Västra Götalands ekonomi kan drabbas.

Skuggredaktion undersöker ungas medievanor
Under sju månader ska Borås tidning vara testmiljö för en redaktion bestående av unga vuxna som själva, men under handledning av Borås tidning, ska identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som får komma till tals i artiklar samt vilka plattformar som används bäst för spridning av nyheter. Projektet finansieras av kulturnämnden och genomförs i samarbete med Medier och Demokrati på Lindholmen Science Park, Borås tidning, Södertörns högskola och RISE.

Hur möts stad och land? - Framtid Västra Götaland 2017
VGR har ambitionen att vara modell för hur man arbetar för både stad och land. Hur och om kan nå en hållbar regional utveckling för alla kommuner i Västra Götaland? På Framtid Västra Götaland den 5 december möts experter och debattörer som vågar utmana tanken eller inspirerar med nya arbetssätt och konkreta verktyg.

Film om folkhälsoarbetet i Skaraborg
Inför den årliga folkhälsokonferensen i Skaraborg har en film om folkhälsoarbetet tagits fram. Filmen visar vad som pågår i Skaraborg idag.

Fri entré på Göteborgs Naturhistoriska Museum
Göteborgs Naturhistoriska Museum får fri entré, det beslutade Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag.

Trivselgerillan vinner Skaraborgs folkhälsopris
2017 års vinnare av Skaraborgs folkhälsopris går till Ungdomens Nykterhetsförbund Trivselgerillan.

FN:s hållbarhetsmål – så hänger det ihop med folkhälsoarbetet
Idag har Jonas Frykman, tidigare samordnare för folkhälsofrågor på SKL, som nu arbetar på den nationella Agenda 2030-delegationen på Regeringskansliet, pratat om FN:s hållbarhetsmål, det vill säga Agenda 2030. Jonas pratar om vikten att arbeta mot hållbarhetsmålen och framförallt hur vi kan koppla målen till vårt folkhälsoarbete.

Life changing year for MoRE fellow Dr. Petronella Kettunen

Regionstyrelsen 28 november
Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.

Västsvensk kritik i yttrande om ny nationell transportplan
Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter flygplats-Borås.

Smittskydd Västra Götaland utreder tio fall av salmonella
Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

Gästateljéstipendiet på Madagaskar
Färgkonstnären Jeanette Schäring spenderade tre månader i Madagaskar efter att ha blivit beviljad en gästateljévistelse av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Framtidens medarbetare provar vårdyrket
På Kunskap & Framtid kan unga vuxna och andra som funderar över nästa steg i livet träffa representanter från både utbildningar, skolor och arbetsgivare mellan den 23-25 november på Svenska Mässan i Göteborg. Västra Götalandsregionen är på plats för att visa vilka möjligheter som väntar den som pluggar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Sanning och mitt jobb
Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av VGR:s 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning och mitt jobb. Del 3/3

Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.

Sverigeförhandlingen - investering på 7 miljarder i infrastruktur för kollektivtrafik
Regionfullmäktige beslutade under sitt sammanträde den 21 november att gå in med 1,89 miljarder i finansieringen för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborg. Resten av finansieringen på totalt sju miljarder kommer från stat och kommun.

Regionfullmäktige 21 november
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.

Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!
Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!

Jämställdhetspris till Närhälsan
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.

Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!
Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!

Så bra går Västra Götaland - Konjunkturbarometer hösten 2017
Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.

Högkonjunkturen fortsätter i Västra Götaland- Sjuhärad i topp
Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

Så kan skolan och kulturlivet bli mer angelägna för unga killar – innovationslabb på årets Kvalitetsmässa
Under årets Kvalitetsmässa arrangerades ett innovationslabb där vi diskuterade frågan hur skolan och kulturlivet kan få en större betydelse för unga killar.

VGRfokus: “Det är ungdomarnas EU vi pratar om”
Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU – där publiken var med och styrde diskussionen. "Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om", sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnussom (M).

Sanning och vetenskap

Ny programchef ska leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
Jan Eriksson har utsetts till programchef för att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han arbetar idag som senior-strateg i Västerbottens läns landsting och har tidigare varit förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas
Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Ett starkt EU kräver att vi investerar i barnen

Dags att ansöka om gästateljéer och stipendier
Nu är det hög tid att skicka in din ansökan om gästateljévistelse eller stipendier. Sista ansökningsdagen är 15 december 2017.

Sanning och fördomar
Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av våra 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning. Del 1/3

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Idag släppte Socialstyrelsen en remissversion av Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Särskilt viktigt att lyfta i riktlinjerna är hur barn och ungdomars tobaks- och alkoholbruk ska förebyggas.

Inbjudan - konsten, pengarna och villkoren
Är du kulturutövare eller arbetar inom en organisation som jobbar med kultur? Välkommen på seminarium om skapandets villkor, kulturskaparnas plånböcker samt stad och land. Seminariet arrangeras av Konstnärsnämnden och Västra Götalandsregionen.

Vem äger dina gener?
Frukostseminarium i Alfred Nobels anda den 8 december.

Frågor och svar om EU-toppmötet
EU-toppmötet i Göteborg fredag den 17 november kommer att påverka trafiken i staden. Här är frågor och svar om hur du kan påverkas under toppmötet.

Hållbarhet, tillverkning och formgivning på planetens villkor
I förlängningen behöver företagen tänka hållbarhet från början – redan när en möbel designas. På Tibro-företaget Offect, en av Västra Götalandsregionens samverkanspartners, tar man ansvar för hela tillverkningskedjan.

Därför drar VGR igång egen nyhetssajt

Följ EU-toppmötet via webben
Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.

Så tycker VGR:s medarbetare om sitt arbete och patientsäkerheten
Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.

Diskutera morgondagens EU dagen innan EU-toppmötet
Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.

VGR satsar stort på utveckling och rehabilitering
Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.

Katti Hoflin – ny kulturchef i Västra Götalandsregionen
Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Regionstyrelsen 7 november
Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.

Katti Hoflin – ny kulturchef i Västra Götalandsregionen
Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Miljöministern besöker Borås
Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.

Logopedpatienter i Skaraborg först att få stöd och behandling via nätet
Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

Dags för influensavaccination
Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. "Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset", säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. "Från och med den 7 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral."

Reportage: Cellink vill bli världsledande inom bioprinting

Välkommen till Digikult 2017!
Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Idén är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

SKL Öppna jämförelser miljö 2017

Utvärdering om Västra Götalandsregionens politiska organisation är klar
Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.

Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2017 utsedd
Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.

Viktigt samarbete med vänregionerna

Lyckad upptakt för Klimat 2030
Upptakten för Klimat 2030 - Västra Götaland samlade 26 oktober 350 engagerade aktörer på Konserthuset i Göteborg. Det var en inspirerande dag om hur mycket som faktiskt redan görs och som många fler också kan göra för att snabba på klimatomställningen.

Pumpakavalkad på Botaniska
Pumpa är mer än lyktor till halloween. Det är god och bra mat också, och som botanisk trädgård intresserar sig Botaniska  naturligtvis också för dess ursprung.

Simulatorbaserad utbildning på väg
Under höstlovsveckan rullar en trailer fullastad med ny teknik på vägarna i Västra Götaland. I trailern får du uppleva en virtuell värld där du kan provköra en traktor, skördetröska, grävmaskin, skogsmaskin, lastbil eller hjullastare - allt med hjälp av den senaste simulatortekniken.

Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte...

Argentinas ambassadör på besök i Västra Götaland
Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte ambassadören Västra Götaland för att skapa nya relationer och hitta samarbetsområden.

Bra möte med statsminister Stefan Löfven

Fler unga kan läsa sin journal via nätet
Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.

Bra möte med statsminister Löfven
Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.

Västra Götalandsregionen välkomnar statsminister Löfven med ministrar till Trollhättan

Unikt arbete med mänskliga rättigheter
Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.

VGR:s parasportstipendiater utsedda
En längdhoppare och en friidrottare på elitnivå. En bowlare på nationell/regional nivå. En bordtennisklubb och en konståkningsklubb och en ledare för föreningen ”Motion och idrott för synskadade”. Det är årets parasportstipendiater.

Regionfullmäktige 24 oktober
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober i Skövde bland annat om upphandlingen om Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för framtidens vårdinformationsmiljö. Under sammanträdet delades också VGR:s parasportstipendier ut.

Statsministerbesök 25 oktober i Trollhättan med Nationella Innovationsrådet
Förutom statsminister Stefan Löfven deltar bland andra statsråden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Du kan följa eftermiddagsprogrammet live på webben.

Två guld till GöteborgsOperan i Svenska Designpriset
När Svenska Designpriset i förra veckan delades ut under festliga former blev GöteborgsOperan dubbelt prisad: Guld i kategorin Information Print för årets säsongsprogram (som producerats helt inhouse), samt Juryns Pris för GöteborgsOperans nya visuella identitet (tillsammans med Happy F&B). "Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet", säger Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef på GöteborgsOperan.

Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar för 880 miljoner
Regionutvecklingsnämnden tog på torsdagen beslut om inriktningen för budget 2018. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på 880 miljoner kronor. Bland dessa finns en särskild satsning till regionala science centers inom kraftsamlingen för fullföljda studier.

VGR ställer sig bakom polisutbildning i Borås
En polisutbildning behövs i Västsverige och Borås är redo att starta en redan i augusti 2018, vilket man nu aviserar till regeringen. Västra Götalandsregionen stöder Borås. "Vi ställer oss bakom deras ansökan", säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Regeringen påbörjar dialog om innovationspolitiken i Västra Götaland
Den 25 oktober får Västra Götaland besök av statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet. Det är första gången rådet träffas utanför Stockholm och därmed får en breddad dialog med akademi och näringslivet. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och syftet är att samla in fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Nu lanseras Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 kickstartar med hållbara jeans, REKO-ringar och höga trähus på konferensen som hålls den 26 oktober i Göteborg. Ett nytt västsvenskt klimatråd med representanter från flera samhällssektorer lanseras, det blir workshops och de senaste hållbarhetstrenderna presenteras.

Anmäl dig till VGR:s sidoevent "Morgondagens EU"
Nu är det snart dags för EU-toppmötet som äger rum i Göteborg den 17 november. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera en socialt hållbar utveckling och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Temat för EU-toppmötet är tillväxt och rättvisa jobb.

Ulrika Kluge – Årets Chef i VGR
– Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika Kluge, vårdcentralchef i Partille. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.

Kompetensutvecklingsinsatser inom vården i VGR
Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

Regionstyrelsen 17 oktober
Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.

Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion
I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Västra Götalands kultur i siffror
Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola?

Nobel Week Dialogue i Göteborg
Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.

Smarta bandage med fingertoppskänsla för rätt tryck

Ny presentation av kultur i siffror

Ny statistikrapport – så många elever fullföljer sina studier

Tio skribenter får Essästöd av Västra Götalandsregionen

Omprogrammering av hjärnan minskar fantomsmärtor
Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.

Högstadieelever får prova vårdyrket
Västra Götalandsregionen är på plats under Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober för att låta högstadieelever prova olika vårdyrken och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård. Dessutom är Naturbruksförvaltningen på plats för att visa upp sina utbildningar.

VGR antar nationella Tjänstebilsutmaningen

Bättre inomhusluft kan minska sjukfrånvaron bland förskolebarn
Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare från Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

Ny statistikrapport – så många elever fullföljer sina studier

Västsvensk kraftsamling för delaktighet i EU

Balansera mera
Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober.

Mer tid till patienten när Regionservice tar över livsmedelshanteringen

Fortbildningsinsatser på gång!
Ett av våra prioriterade uppdrag är att implementera metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Youth Aware of Mental health (YAM) under 2017.

Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.

Future Skills visar framtidens arbetsmarknad för unga
På Future Skills på Gymnasiedagarna 10-12 oktober på Svenska Mässan i Göteborg visas var jobben finns i framtiden och vilka vägar det finns dit.

Schyssta kompisar
Schyssta kompisar för unga som upplever ensamhet

Regionstyrelsen 3 oktober
Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.

Unga Rådgivare besöker BoIC

Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås

Safer Society Groups teknik stoppar barnpornografi på nätet

Västsvensk kraftsamling för delaktighet i EU

Västra Götalandsregionen fortsätter driva på för snar utbyggnad Göteborg-Borås
Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.

20 miljoner till innovationer som skapar framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

Västtrafiks system fungerar nu normalt
Västtrafik har under dagen varit utsatta för störningar i sina system som gjorde att det var svårt att komma in på webbsidan, ToGo-appen och Reseplaneraren. Nu fungerar alla system normalt igen.

Filmpolitiskt toppmöte i Västra Götaland 2018

Debattartikel: Västsvensk EU-satsning ska öka kunskap och delaktighet
GP publicerade idag en debattartikel underskriven av bland andra Johnny Magnusson. Den handlar om att kunskapsnivån om EU måste höjas.I dag ingår Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

Balansera mera
Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.

Göteborg permanentar psykiatriambulans
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.

Så ska väntetiden för IVF-behandling kortas
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.

Symposium om antibiotikaresistens
Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

Nytt från kollektivtrafiknämnden
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.

Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2018
Under kollektivtrafiknämndens möte den 26 september beslutades att prisjusteringen för 2018 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent.

Över 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik kan slås samman till tre
Under hösten kommer Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att samråda med kommunerna om nämndens förslag till ny zonindelning för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Förslaget är att minska dagens över 70 zoner till tre, och på det sättet förenkla för resenärerna.

Ann-Charlotte Sundelin – ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen
Ann-Charlotte Sundelin har utsetts till ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Den 8 januari 2018 efterträder hon Gunnar Eriksson som går i pension. I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

Mikael Schultz: ”Kultursamarbetet blir det man gör det till”
Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.

Tores IT-engagemang för Västra Götaland gav branschpris
Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier

Frukttider i Botaniska – en fest för ögat och näsan
Kom till Botaniska i Göteborg och bli nostalgisk på årets utställning Äpplen & Päron! Upplev din barndoms äpplen eller få tips om nya, friska äpplen och päron för din egen trädgård. Fruktexperter finns på plats i Stolpboden dagligen mellan 12 och 16 mellan 23 september och 1 oktober.

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier
Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier . Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.

Botaniskas pedagoger får internationellt pris
Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.

Folkhälsochefen: "Fullföljda studier - en förutsättning för folkhälsan"

Framgångsrika neonatologiutbildningar
Västra Götalandsregionens personalutskott informerades vid sitt sammanträde den 20 september om att den pågående satsningen på utbildningarna i neonatologi och neonatal intensivvård har gett mycket positiva resultat.

Ny rapport: Klarar Västra Götaland krisen?
Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.

Klimat 2030 - ny kraftsamling för klimatet
Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.

Regionfullmäktige 19 september
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.

Sommarcyklister blir vintercyklister för tredje året i följd!
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.

Kulturpriset 2017

Elsa Agélii får Västra Götalandsregionens kulturpris 2017
Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delades ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.

Pris till ambulanssjukvården i Skaraborg
I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

Vill du testa vintercykling?
Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.

Handlarrundan i Hedekas håller Sörbygden levande

Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?
Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning där det ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Med regionala perspektiv på förtätning kan fler sätt att förstå både orsaker och möjligheter lyftas fram. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar om inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på de höga husens tak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

Vilket EU vill du ha?

Hygienveckan – i år med arbetsplatsen i fokus
Måndagen den 18 september inviger för sjunde året i rad Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) kampanjen Hygienveckan. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring hygien. I år är arbetsplatsen i fokus med temat Hygien – vi jobbar på det. Över 40 västsvenska kommuner deltar i kampanjen.

Nya kontaktvägar till vården
Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som har kommit längst i arbetet är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.

Svårt sjuka nyfödda barn ges säkrare vård i ambulansen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har, vid sitt sammanträde idag, beslutat att bygga upp ett specialistteam med läkare och sjuksköterskor som följer med i ambulanstransporter när svårt sjuka nyfödda barn förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Teamet ska ha särskild kompetens för att övervaka och vårda svårt sjuka nyfödda barn. Det ska ha en inställelsetid på 30 minuter dygnet runt och kunna bemanna både ambulansbilar och ambulanshelikopter.

Se Västsvenska Paketet på nära håll

Årets cykelseminarium i Vårgårda - tema besöksnäring
Välkomna till 2017 års regionala cykelseminarium i Vårgårda. Årets tema är cykel och besöksnäring. Hur kan vi utveckla cykelturismen?

Regionstyrelsen 12 september
Vid sammanträdet 12 september beslutade regionstyrelsen bland annat att Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion och ställde sig positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafiken.

Vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare?
Trivs de på jobbet? Är de nöjda med ledarskapet? Känns kraven rimliga? Riskeras patientsäkerheten när personalen behöver få mer gjort? Ja, vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare egentligen? Höstens medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät kommer att ge svar.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland armkrok.

Nätverket Regions for Health deltar aktivt i WHO:s årsmöte

Egenodlad potatis på prov
Under hösten 2017 kommer ekologisk potatis att levereras från Naturbruksskolan Sötåsen till ett eller flera sjukhuskök. Detta görs som en del av pilotprojektet REFRAME för att demonstrera hur en regional livsmedelskedja kan se ut.

Forskning med praktisk nytta
Är du intresserad av att söka uppdragsforskningsprojekt? Möt Julia Bahner, numera post doc vid University of Leeds, som skrev rapporten ”Vilka röster hörs?” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter under 2016.

Hälsocoach online - ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa
I augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.

Webbinarium om jämlik hälsa 14 september

Nationella konferensen i suicidprevention
Den 12 – 13 september genomfördes den 11:e nationella konferensen om suicidprevention.

Utbildningar i suicidpreventiva metoder på gång
Ett prioriterat område i vårt suicidpreventiva arbete är utveckling av metoder med fokus på skolan och personer som är 65 år och äldre.

Västsvenska EU-handslaget

Myndigheten för kulturanalys till Göteborg

Göteborg-Borås ryker i Trafikverkets förslag till nationell transportplan
Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

Göteborg-Borås ryker i Trafikverkets förslag till nationell transportplan
Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

Wajeh och hans unga kollegor kollar tillgängligheten
Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år bidragit till att motverka ungdomsarbetslösheten genom att låta ungdomar arbeta med att inventera tillgängligheten i lokaler i VGR. Sedan 2014 har även nyanlända ungdomar erbjudits jobb för Tillgänglighetsdatabasen (TD). En av de senare är Wajeh Sawagi (22). "Jag är väldigt glad för möjligheten att få jobba med TD", säger Wajeh. "Det är meningsfullt, jag lär mig språket bättre och det känns som jag är del av en stor familj."

Regionstyrelsen 29 augusti
Vid sammanträdet 29 augusti fick regionstyrelsen information av regiondirektören om de högprioriterade områden för sjukvården i VGR. Regionstyrelsen godkände dessutom bland annat inriktningen för VGR:s arrangemang under EU-toppmötet i november och en motion om att se över fördelningen av medel för forskning och utveckling av nära vård.

Samtal Europa – Kulturens roll i EU

Samtal Europa – Kulturens roll i EU

Arbeta med film genom Gröna registret
Va? Kan man jobba med film? Det är en vanlig fråga som Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst, får när hon träffar unga arbetslösa för att locka dem till ”Gröna registret”. Tjänsten startade i våras och nu är ett 40-tal inskrivna. Flera av dem har redan fått sina första jobb.

Film i Väst tar med tio samproduktioner till Toronto
7 september invigs Nordamerikas viktigaste filmfestival, Toronto International Film Festival. I år visas tio av Film i Västs samproduktioner på festivalen, ett rekord. Janus Metz film Borg om mötet mellan tennislegendarerna John McEnroe och Björn Borg inviger hela festivalen och det är första gången en svensk film får den äran. Utmärkande för i år är också att samproduktionerna visas i de finaste sektionerna under festivalen.

Förlossningsvården under sommaren i VGR
Under sommaren har situationen i förlossningsvården legat högt upp på medias dagordning i hela Sverige och söndagen den 20 augusti genomfördes också protestmarscher runt om i landet, bland annat i Göteborg och Vänersborg. Hur har det egentligen sett ut i juni och juli på Västra Götalandsregionens fyra förlossningssjukhus?

Västsverige först ut – i Sverigeförhandlingen

VGR satsar 95 miljoner på kompetensutveckling inom vården
Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 22 augusti, om hur 95 miljoner kronor ur 2018 års budget ska prioriteras för den regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården. Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Jämställdhetsutbildning för organisationer som söker bidrag
Under hösten erbjuds två tillfällen med utbildning i jämställdhetsintegrering för idéburna organisationer och företagsfrämjande organisationer. Du anmäler dig via Regionkalendern.

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
I juni presenterades utredningen "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet" för regeringen. Läs intervjun med Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, som ansvarat för utredningen.

Kunskapsdag om interkulturell dialog och delaktighet
Sedan 2015 har Forskningsrådet för interkulturell dialog arrangerat kunskapsdagar om interkulturell dialog som ett verktyg för delaktighet.

Kreativa Europa-dag 1 september
En dag då du får information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.

Västerhavsveckan i full gång
Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Nu är programmet med hundratals intressanta aktiviteter i full gång.

VGR säljer Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolor
Västra Götalandsregionen säljer nu Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor till en sammanlagd köpeskilling av 78,1 miljoner kronor.

Nu är nationella referenslaboratorier inom mikrobiologi utsedda
Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 områden.

Unga synar VGR: Viktigt att barn förstår sina rättigheter!
Nu blir det sommarlov för Västra Götalandsregionens fem barnrättsutvecklare – gymnasieungdomar som haft feriepraktik på avdelning mänskliga rättigheter. Där har de förenklat barnkonventionens artiklar så att barn verkligen ska kunna förstå dem, de har jobbat med webbsidor, inventerat tillgängligheten, skrivit en debattartikel och mycket, mycket mer.

Nu startar Gothia Cup: Folktandvården på plats med stark laguppställning
Folktandvården satsar på rutin inför årets Gothia Cup-turnering. Precis som 2016 består laget av Mina Mehrpour, Connie Cheng och Suzan Abdullah från Folktandvården Angered. Nu väntar en intensiv fotbollsvecka i den mobila tandvårdskliniken på Heden.

Här är 23 tips för sommaren
Hemester – att semestra på hemmaplan är en väldigt bra idé. Särskilt om man bor i Västra Götaland. Här finns havet, sjöarna, klipporna, skogen och de stora vidderna. Städernas puls och lantlivets luft. Dessutom har Västra Götalandsregionens verksamheter mängder med aktiviteter. Här hittar du flera bra tips och information om kollektivtrafiken till aktiviteterna.

Cecilia från allmäntandvården utvecklas bland specialister
Ett stort intresse för käkkirurgi och en vilja att utvecklas har gjort att allmäntandläkare Cecilia Levander tillbringar en dag i veckan med att ta bort visdomständer och rotrester på specialistkliniken för käkkirurgi i Mölndal.

Här är skolfrågorna som lyfts på fullsatt seminarium i Almedalen

"Nyttja våra vårdplatser på bästa sätt"
Sommaren är här men våra verksamheter tar aldrig semester. Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), vädjar i ett brev till kommunerna att ta hem de patienter som är klara för hemgång.

Här är skolfrågorna som lyfts på fullsatt seminarium i Almedalen
På seminariet i Almedalen om hur vi ska få fler att gå klart skolan med godkända betyg, diskuterades bland annat studiemotivation och psykisk ohälsa. Paneldeltagarna var överens om att hela samhället måste arbeta tillsammans för att våra elever ska klara av skolan.

Just nu: Västsverige först ut – i Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen föreslår att sträckan Göteborg-Stockholm byggs före Malmö-Stockholm. "Utomordentligt tillfredställande att man prioriterar Göteborg-Stockholm först. Vi delar Sverigeförhandlingens bild av lånefinansiering", säger Johnny Magnusson (M).

Semestertider i verksamheten som aldrig kan ta paus
Nu är det skarpt läge. Det är sommar och semesterperioden har börjat i en verksamhet som aldrig kan ta paus: hälso- och sjukvården. I år står sjukhusen inför större utmaningar än tidigare eftersom bemanningsläget varit ansträngt långt innan sommaren.

Operationspersonal testar sextimmarspass
För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.

Johnny Magnusson: Får vi bara spåren, kör vi så det ryker
På måndagskvällen höll Västra Götalandsregionen (VGR) ett fullsatt seminarium i Almedalen om järnvägssträckan Göteborg – Borås. Tre tydliga besked gavs, bland annat ett till regeringen och finansministern. "Statens del i det hela, att bygga infrastruktur, är det enda som stoppar oss. Får vi bara dit spåren, så kör vi på dem så det ryker", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Marcus Lind får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris
Marcus Lind, överläkare i diabetologi i NU-sjukvården och diabetesforskare vid Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2017 för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar.

Det politiska styret i Västra Götalandsregionen, Göteborg och Borås kräver gemensamt att regeringen och Trafikverket tänker om vad gäller Göteborg-Borås
Våren 2018 antar Sveriges regering nationell plan för transportinfrastruktur 2018 – 2029. I dagsläget ser det ut som att den viktiga satsningen på ny järnväg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg – Borås, uteblir trots tidigare utfästelser. Därför har Johnny Magnusson (M), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Olsson (S) idag vänt sig med ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon där de kräver att staten lever upp till sitt löfte gentemot Västra Götalands befolkning och näringsliv.

Christina Björklund blir GöteborgsOperans nya vd
Christina Björklund blir ny vd för GöteborgsOperan AB. Christina Björklund har tidigare bland annat varit vd och koncernchef för Hallpressen AB.

Innovationsfonden fortsätter 2018
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.

Tips och råd för sommaren från 1177 Vårdguiden

Geelys etablering på Lindholmen flyttar fram Västra Götalands position som framstående kunskapsregion
Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.

Snabbspår för nyanlända forskare
Nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning ska få stöd för att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Göteborgs universitet håller i projektet men bakom ansökan står alla fem lärosäten i Västra Götaland, länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens seminarier Almedalsveckan 2017

Fördubblad ob-ersättning på natten
Västra Götalandsregionen (VGR), fördubblar redan från första september ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt. För en exempelsjuksköterska som jobbar heltid ökar ob-tillägget en vanlig månad från 6578 kronor till 13156 kronor.

Regionstyrelsen 27 juni
Vid sammanträdet 27 juni godkände regionstyrelsen bland annat att införa höjd OB-ersättning redan från september och att anta en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

Marcus först till fem Regionklassiker
Marcus Lindstrand från VGR IT blev den förste att klara hela fem Regionklassiker. Bedriften uppmärksammades i måndags då projektledaren Lennart Blank kom på besök till arbetsplatsen i Vänersborg med tårta till alla medarbetare.

Kulturnämnden presenterar 2017 års stipendiater
Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.

Fler elever ska klara skolan – VGR lyfter frågan i Almedalen

Fler elever ska klara skolan – VGR lyfter frågan i Almedalen
Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Succé för nya ”detektivmottagningar”
Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen (VGR). Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80 procent fick en annan diagnos.

Möte på hög nivå om kompetensförsörjning
En delegation med fyra statssekreterare från fyra av regeringens departement träffade Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 19 juni i Linköping för ett samtal om framgångsrikt regionalt arbete med kompetensförsörjning.

Västra Götalandsregionen satsar stort på kollektivtrafik och bostäder i Sverigeförhandlingen
I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg.

Kulturnämnden i Almedalen 2017

Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland
År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16- 18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning. Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivt utrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån.

Nya mynt i parkeringsautomater från vecka 26

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg

Nya miljoner till utvecklingsprojekt i Västra Götaland

Kultur- och arbetsstipendiater 2017

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg
Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionfri stadstrafik.

Dubblad chans för strokepatienter med ny teknik
Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.

Excite Music by KulturUngdom

Ny analys visar både positiva trender och brister
Nu presenteras årets verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården. Den visar både på positiva trender och på brister inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Idéinsamling för bättre bröstcancervård

Så kan Skaraborgs Sjukhus halvera antalet infektioner
Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.

Yttrande - Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network
I dagarna presenterades yttrandet Statement of the WHO European Healthy Cities Network and WHO Regions for Health Network, på WHO-konferensen 6th Ministerial Conference on Environment and Health i Ostrava Tjeckien.

Idéinsamling för bättre bröstcancervård
Nu har idéinsamlingen öppnat. Projektet Crowd Ideas vill att alla ska kunna vara med och bidra med förslag till bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas.

Regionfullmäktige fastställde budget för 2018
Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda OB-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Detta gör VGR i Almedalen
Västra Götalandsregionen är på plats under Almedalsveckan för sjätte året i rad. Vi samarbetar med sju andra parter genom plattformen Västsvenska Arenan. "Att flera aktörer från Västsverige samverkar gör att vi får en stark ställning i möten med beslutsfattare och opinionsbildare", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Folkfest när West Pride slog rekord
Solen sken under West Pride när rekordmånga ekipage deltog i Regnbågsparaden, bland dem Västra Götalandsregionen. ”Det är viktigt att visa att vi står upp för allas lika rättigheter och det här är också så roligt att göra tillsammans”, sade regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

VGR gör ett “voluntary commitment” på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

Vaccin bästa skyddet mot hepatit A
Resor till länder med högre förekomst av hepatit A innebär alltid risk för smitta. En riskgrupp är barn som besöker släkt och vänner utomlands. Barn som går på förskola kan sprida smittan vidare till förskolelärare och andra barn.

Ny unik modell för äldres munhälsa
Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.

Mässling - en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan förebyggas med vaccin
Mässling är en allvarlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer trots dagens moderna sjukvård. Även dödsfall av mässling förekommer. I den här är artikeln informerar Smittskydd Västra Götaland om sjukdomen och vaccinering mot den.

Ny gästateljé i Beijing

Driftiga unga företagare i Färgelanda och Munkedal prisas med 25 000 kronor vardera
Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har utsett årets två vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst. Den 6 juni prisades Malin Jakobsson, som driver Dalsspira Mejeri AB samt Kristel Detlefsen, som driver Skorpans Djur- och Naturförskola, för framgångsrikt företagande på landsbygden.

VGR möter vårdens framtida medarbetare
Det var nyfikna högstadieelever som mötte Västra Götalandsregionens och IFK Göteborgs vårdrepresentanter under Vårddagen på Jättestensskolan. Eleverna fick ta blodprov på en armattrapp, mäta varandras blodtryck och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård.

VGR gjorde frivilligt åtagande på Ocean Conference i New York
På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

Invigning av Welcome Center i Götene
Den 1 juni, invigdes Welcome Center i Götene med pompa och ståt. Invigningstalare var Ulf Eriksson 1:e v ordf i regionutvecklingsnämnden och Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene. Därefter knöts band för att symbolisera vikten av mötet mellan människor.

Nytt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sibiu
Västra Götalandsregionen har tecknat ett samarbetsavtal med den rumänska regionen Sibiu. Samarbetet omfattar en rad områden, bland annat rörlighet för personer inom kreativa näringar och hantverk och natur- och kulturarvsfrågor.

Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa – en viktig prioritering för VGR
”Det finns många paralleller mellan de framgångsfaktorer på nationell nivå för att utjämna hälsoskillnader som beskrivs i slutbetänkandet och faktorer som är betydelsefulla för att Västra Götalandsregionen effektivt ska kunna skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i vårt område” säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Hud- och könssjukvården hittade ”falsk” kö och vände trenden

Fullmäktiges ordförande ny ordförande för AER
Regionfullmäktiges ordförande, Magnus Berntsson (KD) valdes igår till ordförande för den europeiska organisationen AER (Assembly of European Regions). Under två år ska han nu även leda arbetet i en av de största regionorganisationerna i Europa. Ordförandeskapet kommer att öka synligheten för Västsverige och Västsvenska frågor inom EU och i Europa.

Så placerade sig de offentliga köken i årets Ekomatsligan

OCD - vad gör vi med de'?
Nu startar Västra Götalandsregionen två specialistmottagningar för förstklassig behandling av OCD-tvångssyndrom och relaterade syndrom. Är du psykolog, läkare, sjuksköterska eller vårdadministrativ sekreterare? Vill du vara med?

Miljonstöd till TILLT för EU-projekt

Västsvenska EU-konferensen 2017
Hur arbetar EU och medlemsstaterna med digitalisering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland jobba med utvecklingen på digitaliseringsområdet?

Uppgiftsväxling ger 320 fler operationer
Sedan lokalvårdare från Regionservice tog över arbetet med att slutstäda operationssalarna på Uddevalla sjukhus har det inte bara blivit renare - det har också frigjort tid att utföra fler operationer, följa upp och förbättra verksamheten.

Fler fall av mässling i Fyrbodal
I utredningen kring det tidigare rapporterade mässlingsfallet finns nu sammanlagt fyra fall som alla har smittats i Fyrbodal sedan mitten av april. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna.

Regionstyrelsen 30 maj: OB-satsning kan ske redan till hösten
Vid sammanträdet 30 maj godkände regionstyrelsen budgetförslag 2018 från den styrande majoriteten Grönblå samverkan. Regionstyrelsen behandlade också delårsrapport mars 2017. Eftersom den ekonomiska prognosen för helåret är god vill regionstyrelsen inleda en satsning på höjda OB-tillägg för vårdpersonal redan till hösten.

Storslam för västragötalänningar i Cannes 2017

Storslam för västragötalänningar i Cannes 2017
Det blev storslam för svenska filmaktörer vid den internationella filmfestivalen i Cannes 2017. Vinnaren av det prestigefulla priset Guldpalmen blev ingen mindre än regissören, manusförfattaren och västragötalänningen Ruben Östlund, som vann för sin film ”The Square”.

Cykla för hälsa och klimat – kan VGR bli bäst i väst?
Ska någon av Västra Götalandsregionens alla arbetsplatser bli den cykelvänligaste i Västra Götaland, eller blir det någon av de andra organisationerna och företagen i området?

Glädje och allvar blandas på West Pride
Den 7-11 juni pågår HBTQ-festivalen West Pride i Göteborg. "Det finns flera anledningar för Västra Götalandsregionen att engagera sig. Vi vill visa upp att vi är ett föredöme vad det gäller jämlikhet och mångfald men också att vi som arbetsgivare vill verka för ett öppet arbetsklimat som motverkar fördomar", säger Viveca Reimers, chef för Avdelning mänskliga rättigheter.

Ann-Sofi Lodin på SkaS i Falköping: ”Gör mig stolt och fyller mig med energi”
Efter regiondirektör Ann-Sofi Lodins julhälsningsvideo 2016, där hon välkomnade inbjudningar till att besöka verksamheter, antog operationssjuksköterskan Susann Wieland på Dagkirurgiskt centrum på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Falköping utmaningen direkt. Hon skrev ett inbjudningsmejl till Ann-Sofi Lodin som omgående gav ett positivt svar. På grund av regiondirektörens fulla kalender kunde det dock inte realiseras förrän i mitten på maj.

Martin Rösman ny sjukhusdirektör för Alingsås Lasarett
Martin Rösman har utsetts till ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. Han är i dag verksamhetschef för område Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg.

ElectriCity vinner UITP Awards 2017

ElectriCity vinner UITP Awards 2017
ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.

Dags att tycka till om "Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen"

Unika asylbesök blev en succé
Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.

Högtryck i det Västsvenska näringslivet
Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Barnrättsäventyret får människorättsstipendiet
På regionfullmäktige delade kommittén för mänskliga rättigheter ut det femte stipendiet för mänskliga rättigheter till ”Barnrättsäventyret” på 100 000 kronor. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning på Björlanda prästgård.

Högtryck i det Västsvenska näringslivet
Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Mässling i Fyrbodal
Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling som smittats i Fyrbodalsområdet.

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?
Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.

Regionfullmäktige 16 maj
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj i Vänersborg bland annat om ett fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel och en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning. Dessutom utdelades ett miljöstipendium och ett människorättsstipendium.

Hållbara lösningar för hav och marina resurser på SIF Ocean
Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.

Lyckat samarbete om personliga hjälpmedel kan fortsätta i Västra Götaland
Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

Minskad dödlighet i äggstockscancer
Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar. Bakom framgångarna står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67 som i år fick ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.

Nu kan du söka essästöd

Stora vinster med gemensam bloddatabas
Möjlighet att ge blod var som helst, bättre överblick över blodlagret och ökad patientsäkerhet. Det är några av vinsterna när blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen nu börjat arbeta med en gemensam bloddatabas.

Budgetförslag för 2018 presenterades
13 juni ska regionfullmäktige anta Västra Götalandsregionens budget för 2018. Inför detta kommer de politiska partierna att presentera sina respektive förslag.

Västsverige nominerat till Nordens bästa matdestination
Västsverige kan i augusti utses till Nordens bästa matdestination 2017. Det stod klart nu när nomineringarna till det nya Embla Nordic Food Award offentliggjordes.

Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

Har klättrat i flera år: Nu toppar VGR:s fordonsflotta miljörankning
Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

Cellprovsveckan 15-19 maj: Cellprov ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer och räddar liv
Den 15–19 maj är det dags för Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad. – Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 procent, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Telefoniproblem avhjälpt
Problemet med telefonin för våra vårdcentraler och vissa sjukhus, som vi haft under dagen, är nu åtgärdat och allt fungerar som vanligt igen.

Frukostseminarium: Hur påverkas det västsvenska näringslivet av den globala ekonomin?
Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.

Frukostseminarium: Hur påverkas det västsvenska näringslivet av den globala ekonomin?
Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.

Problem att ringa Närhälsans och vissa sjukhusmottagningar
Det är för tillfället stora problem att ringa in till de flesta av Närhälsans mottagningar och vissa av våra sjukhusmottagningar. Detta beror på ett tekniskt problem hos leverantören. Felsökning pågår. Detta påverkar inte bokade besök. Har du nya besvär som bör tas om hand skyndsamt går det bra att besöka mottagningen eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

VGR interagerar för en hållbar omställning
Västra Götalandsregionen (VGR) är en av huvudsponsorerna för den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “Taking the lead in real world transitions” som kommer äga rum 18-21 juni 2017 i Göteborg. Totalt förväntas närmare 450 personer att delta. Konferensen arrangeras av Chalmers “Initiative for Innovation and Sustainability Transitions” (CIIST).

Bred politisk överenskommelse: Nu ska vården komma närmare patienterna
I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Regionstyrelsen 9 maj
Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 9 maj beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också godkänna en ny bussdepå i Västra Frölunda och att Västfastigheter får genomföra en om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus.

Kulturnämnden utlyser två miljoner för att välkomna flyktingar med kultur
Nu öppnar vi för ansökan om projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin: ”Därför måste unga röra på sig mer”
Västra Götalandsregionen satsar hårt för att fler elever ska klara skolan med godkända betyg. En viktig del i satsningen handlar om fysisk aktivitet. "Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Sjukvårdspodden med Ann-Sofi Lodin
Sjukvårdspoddens Björn Arvidsson och Jonas Edström träffar Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. De samtalar om den jämlika vården och Ann-Sofi Lodin säger, bland annat, att det är "otroligt viktigt att kunna erbjuda vård till alla invånare på samma sätt oavsett utbildning, bakgrund och ekonomi".

Ny rapport: Lägre vårdkonsumtion hos asylsökande
Personer som är asylsökande har generellt sett lägre sjukvård- och tandvårdskonsumtion jämfört med övriga befolkningen i Västra Götaland. Behovet är sannolikt större än vad konsumtionen visar. Det visar en färsk rapport från Västra Götalandsregionen. I rapporten jämförs asylsökandens konsumtion av hälso- och sjukvård och tandvård i relation till övrig befolkning i Västra Götaland under perioden 2011-2016.

Västra Götalandsregionen satsar på festivaler

Musikens svar på Gothia Cup

Kulturnämnden höjer ersättningarna till konstnärer i Västra Götaland

OECD besökte Västsverige - fokus på regional utveckling
Onsdagen den 26 april besökte OECD Västsverige och Göteborg för att samla information och studera förutsättningarna för den framtida utvecklingen i västra Skandinavien.

Valborg i Botaniska - på japanska
Botaniska fortsätter senaste årens succé och bjuder söndagen 30 april än en gång in till Hanami - japansk körsbärspicknick för att fira vårens ankomst. I år blir det Valborg the japanese way! Programmet håller på 11 - 15 men parken är öppen för picknick hela dagen och kvällen. Som mest har 11 000 glada besökare deltagit i denna körsbärsfest, ta med vännerna så skapas en festivalstämning i år igen.

Mindfulness har effekt i vården av bröstcancer
En ny studie, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling för bröstcancerpatienter kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Nominera din favorit till Folkhälsopriset
Nu är ett pris på 50 000 kronor utlyst för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götaland.

Kulturting Västra Götaland 2017

Livesändning av Kulturting Västra Götaland 2017
Följ Kulturting Västra Götaland 2017 live på vår hemsida!

Seminarium om framtida trafik den 30 maj
Västra Götalandsregionen i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) inbjuder trafikföretagen till ett seminarium med syfte att ge kollektivtrafikaktörerna bakgrund och förutsättningar för framtida utveckling av trafik och resande i stråket Göteborg–Borås.

Tyst minut kl 12 måndag 10 april
Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Siktar högt – vill bli bästa offentliga arbetsgivaren i Sverige
Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

Samtrafiken och Västtrafik satsar på framtidens resande
Samtrafiken och Västtrafik vill göra det möjligt för morgondagens resenärer att enkelt kombinera olika sätt att resa — med tåg, buss, delad eller egen bil, cykel eller andra trafikslag — till ett personligt skräddarsytt sätt att ta sig från en punkt till en annan. Branschaktörernas nya initiativ, Swedish Mobility Program, är ett viktigt steg på vägen mot framtidens kombinerade resande.

Nöjdheten med Västtrafik ökar
Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2016. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

Skjutsgruppen och Västra Götalandsregionen gör en app för samåkning
Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen firar tio år och tar tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en app för att öka andelen privatpersoner som samåker i både Västsverige och i Sverige i stort. Samarbetet sker inom överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Den sociala ekonomins mål är att ta tillvara invånarnas och samhällets intressen utan att fokusera på ekonomisk vinst.

Kluster för förpackningar samlar kompetens och utveckling
Västra Götalandsregionen har beviljat ett projekt med mål att öka innovationskraften inom förpackningsområdet. Det sker genom Packbridge, ett internationell förpackningskluster som förenar alla intressenter i och runt hela förpackningsindustrin.

Satsningar på Västra Götaland i regeringens fortsatta infrastrukturplanering
Idag kom direktivet om åtgärdsplanering från regeringen till Trafikverket. Direktivet är nästa steg i regeringens infrastrukturplanering, och ligger till grund för nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 som väntas beslutas under våren 2018.

Buss ohoj! söker bilister som vill vika cyklar
Fler ska lämna bilen hemma och istället cykla och resa med kollektivtrafiken. Det är tanken med projektet Buss ohoj! där deltagarna får låna cyklar, som efter cykelturen går att vika ihop och ta med sig på tåg, bussar och spårvagnar.

Save the date: Ny kunskapsdag om interkulturell dialog
Kunskapsdag om delaktighet, 24 november 2017, 9.00–16.00, Scandic Crown, Göteborg

Fortsatt satsning i Skara för lantbruksnäringen
Västra Götalandsregionen och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har träffat en ny sexårig avsiktsförklaring om en gemensam satsning på forskning och utveckling i Skara.

Biobaserad odlingsduk utvecklas av Wargön Innovation
Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. Nu utvecklar Wargön Innovation en nedbrytningsbar duk som dessutom kan impregneras på olika sätt , bättre både för miljön och odlarna.

Mikrovågshjälm för bedömning av skallskador
Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Översättarstödet utreds
Kulturnämnden har beslutat att inte betala ut Översättarstödet under 2017. Samtidigt gav nämnden kulturchefen i uppdrag att utreda stödet och återkomma inför 2018 med ett svar som bättre motsvarar målgruppens behov och mediebranschens utmaningar.

Kulturting Västra Götaland 2017

VGR vill att fler kommuner blir fristäder
Västra Götalandsregionen har utropat sig till en fristadsregion. Nu uppmanas kommunerna att bli fristadskommuner. I fredags bjöd VGR in till en konferens på Bohusläns museum där regeringens samordnare Kerstin Brunnberg var huvudtalare.

Kultur i Väst tar över det litterära arrangörsstödet
Från och med i år flyttas administrationen av det litterära arrangörsstödet från kulturnämnden till Kultur i Väst.

Västra Götalandsregionen miljonsatsar – stärker MU-avtalet

Västra Götalandsregionen fortsätter satsning på dans

Hjälp oss bli bättre!
Svara på åtta korta frågor och hjälper oss, Kultur i Väst och Västarvet att bättre samverka med er. Enkäten tar mindre än två minuter.

Lyckad dialog kring nya utvecklingsprogram i Västra Götaland
Så här glada var arrangörerna efter informationsdagen i februari som samlade drygt 200 deltagare för dialog om Västra Götalandsregionens nya program för hållbar utveckling. Totalt ska 500 miljoner kronor växlas upp till strategiska insatser i Västra Götaland under 2017-2020

Jämställdhetspris till Västfastigheter
Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Senast uppdaterad: 2017-12-15 09:20