Nyheter

Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.

Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.

Västra Götalandsregionens verksamhet redovisar ett överskott på sammanlagt 618 miljoner kronor för 2017. Efter att regionfullmäktige gjort en avsättning på 841 miljoner kronor för den så kallade storstadsförhandlingen blev det bokförda resultatet ett underskott på 223 miljoner kronor. Genom avsättningen står Västra Götalandsregionen väl rustat att möta nödvändiga framtida insatser för en bättre kollektivtrafik. Det står i bokslutskommunikén som presenterades för Regionstyrelsen på tisdagen. Trots en hög kostnadsutveckling är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans. Kommunikén är en första sammanställning av förra årets ekonomiska resultat.

VGR var en av nio nominerade till Handslaget 2017 – en utmärkelse för årets bästa upphandling som delades ut häromdagen på Upphandlingsdagarna på Kistamässan.

Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.

Sektorsråden för allmänmedicin, barnsjukvård, hjärtsjukvård och internmedicin bjuder in till en kostnadsfri kompetenshöjande fortbildning inom astma, KOL och hjärtsjukvård.

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.

Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna detaljbudgeten för 2018, att anta en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götalande och fastställa patientavgiften för Närhälsan Online.

För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset avbryter smittspårningen bland de personer som varit i kontakt med den anställde på Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning 4-6 samt 8 januari.

Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).

Sverige har undertecknat sju av FNs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.

Undrar du om du är vaccinerad mot mässling? Mejla din fråga till Regionarkivet för att söka din journal. Läs här vilka uppgifter du behöver skicka med.

Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.

Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.

Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.

Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.

Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.

Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt! Två konferenser på Folkets Hus i Göteborg under våren 2018 ska råda bot på detta.

Vid årsskiftet avslutas Mobiliseringsinitiativet, ett unikt samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan. Projektet har gett framgång i att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro hos både patienter i Västra Götaland och medarbetare i VGR.

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.

En 39-årig logistikexpert och utbildad civilekonom är Framtidens ledare inom sjukvården. Anders Jarlborg, verksamhetschef för medicinsk administration på SU tilldelades på onsdagen utmärkelsen från Sjukvårdens ledarskapskademi.

Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.

Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.

Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

På Kunskap & Framtid kan unga vuxna och andra som funderar över nästa steg i livet träffa representanter från både utbildningar, skolor och arbetsgivare mellan den 23-25 november på Svenska Mässan i Göteborg. Västra Götalandsregionen är på plats för att visa vilka möjligheter som väntar den som pluggar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av VGR:s 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning och mitt jobb. Del 3/3

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.

Folkhälsokommitténs motivering lyder: Vad är det som skapar nyfikenhet, ger inspiration och samtidigt ökar kunskapen om mat och hälsa? Jo, det gör apparna ”MatGlad” och MatGlad – helt enkelt”. De ger råd och praktiska tips, matlust och matglädje både för de som kan läsa lätt svenska och de som använder film och tal istället. Att kunna laga och äta god mat tillsammans är livskvalitet!

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.

Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU – där publiken var med och styrde diskussionen. "Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om", sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnussom (M).

Jan Eriksson har utsetts till programchef för att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han arbetar idag som senior-strateg i Västerbottens läns landsting och har tidigare varit förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av våra 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning. Del 1/3

Frukostseminarium i Alfred Nobels anda den 8 december.

EU-toppmötet i Göteborg fredag den 17 november kommer att påverka trafiken i staden. Här är frågor och svar om hur du kan påverkas under toppmötet.

Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.

Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.

Den 17 november är det EU-toppmöte i Göteborg. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid. Fokus kommer att ligga på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.

Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.

Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.

Den 12 februari tillträder Katti Hoflin som Västra Götalandsregionens kulturchef. Hon lämnar då en chefstjänst som stadsbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Stockholm.

Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.

Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. "Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset", säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. "Från och med den 7 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral."

Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.

Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.

Upptakten för Klimat 2030 - Västra Götaland samlade 26 oktober 350 engagerade aktörer på Konserthuset i Göteborg. Det var en inspirerande dag om hur mycket som faktiskt redan görs och som många fler också kan göra för att snabba på klimatomställningen.

Pumpa är mer än lyktor till halloween. Det är god och bra mat också, och som botanisk trädgård intresserar sig Botaniska  naturligtvis också för dess ursprung.

Under höstlovsveckan rullar en trailer fullastad med ny teknik på vägarna i Västra Götaland. I trailern får du uppleva en virtuell värld där du kan provköra en traktor, skördetröska, grävmaskin, skogsmaskin, lastbil eller hjullastare - allt med hjälp av den senaste simulatortekniken.

Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte ambassadören Västra Götaland för att skapa nya relationer och hitta samarbetsområden.

Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.

Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.

Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.

En längdhoppare och en friidrottare på elitnivå. En bowlare på nationell/regional nivå. En bordtennisklubb och en konståkningsklubb och en ledare för föreningen ”Motion och idrott för synskadade”. Det är årets parasportstipendiater.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober i Skövde bland annat om upphandlingen om Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för framtidens vårdinformationsmiljö. Under sammanträdet delades också VGR:s parasportstipendier ut.

När Svenska Designpriset i förra veckan delades ut under festliga former blev GöteborgsOperan dubbelt prisad: Guld i kategorin Information Print för årets säsongsprogram (som producerats helt inhouse), samt Juryns Pris för GöteborgsOperans nya visuella identitet (tillsammans med Happy F&B). "Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet", säger Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef på GöteborgsOperan.

En polisutbildning behövs i Västsverige och Borås är redo att starta en redan i augusti 2018, vilket man nu aviserar till regeringen. Västra Götalandsregionen stöder Borås. "Vi ställer oss bakom deras ansökan", säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Den 25 oktober får Västra Götaland besök av statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet. Det är första gången rådet träffas utanför Stockholm och därmed får en breddad dialog med akademi och näringslivet. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och syftet är att samla in fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Nu är det snart dags för EU-toppmötet som äger rum i Göteborg den 17 november. Då samlas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera en socialt hållbar utveckling och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Temat för EU-toppmötet är tillväxt och rättvisa jobb.

– Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika Kluge, vårdcentralchef i Partille. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.

Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.

Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola?

Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.

Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.

Västra Götalandsregionen är på plats under Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober för att låta högstadieelever prova olika vårdyrken och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård. Dessutom är Naturbruksförvaltningen på plats för att visa upp sina utbildningar.

Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare från Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.

Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.

För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

Västtrafik har under dagen varit utsatta för störningar i sina system som gjorde att det var svårt att komma in på webbsidan, ToGo-appen och Reseplaneraren. Nu fungerar alla system normalt igen.

GP publicerade idag en debattartikel underskriven av bland andra Johnny Magnusson. Den handlar om att kunskapsnivån om EU måste höjas.I dag ingår Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.

Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.

Ann-Charlotte Sundelin har utsetts till ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Den 8 januari 2018 efterträder hon Gunnar Eriksson som går i pension. I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.

Kom till Botaniska i Göteborg och bli nostalgisk på årets utställning Äpplen & Päron! Upplev din barndoms äpplen eller få tips om nya, friska äpplen och päron för din egen trädgård. Fruktexperter finns på plats i Stolpboden dagligen mellan 12 och 16 mellan 23 september och 1 oktober.

Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.

Västra Götalandsregionens personalutskott informerades vid sitt sammanträde den 20 september om att den pågående satsningen på utbildningarna i neonatologi och neonatal intensivvård har gett mycket positiva resultat.

Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.

Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delades ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.

I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.

Måndagen den 18 september inviger för sjunde året i rad Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) kampanjen Hygienveckan. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring hygien. I år är arbetsplatsen i fokus med temat Hygien – vi jobbar på det. Över 40 västsvenska kommuner deltar i kampanjen.

Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som har kommit längst i arbetet är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har, vid sitt sammanträde idag, beslutat att bygga upp ett specialistteam med läkare och sjuksköterskor som följer med i ambulanstransporter när svårt sjuka nyfödda barn förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Teamet ska ha särskild kompetens för att övervaka och vårda svårt sjuka nyfödda barn. Det ska ha en inställelsetid på 30 minuter dygnet runt och kunna bemanna både ambulansbilar och ambulanshelikopter.

Vid sammanträdet 12 september beslutade regionstyrelsen bland annat att Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion och ställde sig positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafiken.

Trivs de på jobbet? Är de nöjda med ledarskapet? Känns kraven rimliga? Riskeras patientsäkerheten när personalen behöver få mer gjort? Ja, vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare egentligen? Höstens medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät kommer att ge svar.

Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland armkrok.

Under hösten 2017 kommer ekologisk potatis att levereras från Naturbruksskolan Sötåsen till ett eller flera sjukhuskök. Detta görs som en del av pilotprojektet REFRAME för att demonstrera hur en regional livsmedelskedja kan se ut.

Är du intresserad av att söka uppdragsforskningsprojekt? Möt Julia Bahner, numera post doc vid University of Leeds, som skrev rapporten ”Vilka röster hörs?” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter under 2016.

I augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.

Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år bidragit till att motverka ungdomsarbetslösheten genom att låta ungdomar arbeta med att inventera tillgängligheten i lokaler i VGR. Sedan 2014 har även nyanlända ungdomar erbjudits jobb för Tillgänglighetsdatabasen (TD). En av de senare är Wajeh Sawagi (22). "Jag är väldigt glad för möjligheten att få jobba med TD", säger Wajeh. "Det är meningsfullt, jag lär mig språket bättre och det känns som jag är del av en stor familj."

Vid sammanträdet 29 augusti fick regionstyrelsen information av regiondirektören om de högprioriterade områden för sjukvården i VGR. Regionstyrelsen godkände dessutom bland annat inriktningen för VGR:s arrangemang under EU-toppmötet i november och en motion om att se över fördelningen av medel för forskning och utveckling av nära vård.

Va? Kan man jobba med film? Det är en vanlig fråga som Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst, får när hon träffar unga arbetslösa för att locka dem till ”Gröna registret”. Tjänsten startade i våras och nu är ett 40-tal inskrivna. Flera av dem har redan fått sina första jobb.

7 september invigs Nordamerikas viktigaste filmfestival, Toronto International Film Festival. I år visas tio av Film i Västs samproduktioner på festivalen, ett rekord. Janus Metz film Borg om mötet mellan tennislegendarerna John McEnroe och Björn Borg inviger hela festivalen och det är första gången en svensk film får den äran. Utmärkande för i år är också att samproduktionerna visas i de finaste sektionerna under festivalen.

Under sommaren har situationen i förlossningsvården legat högt upp på medias dagordning i hela Sverige och söndagen den 20 augusti genomfördes också protestmarscher runt om i landet, bland annat i Göteborg och Vänersborg. Hur har det egentligen sett ut i juni och juli på Västra Götalandsregionens fyra förlossningssjukhus?

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 22 augusti, om hur 95 miljoner kronor ur 2018 års budget ska prioriteras för den regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården. Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Nu är programmet med hundratals intressanta aktiviteter i full gång.

Västra Götalandsregionen säljer nu Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor till en sammanlagd köpeskilling av 78,1 miljoner kronor.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 områden.

Nu blir det sommarlov för Västra Götalandsregionens fem barnrättsutvecklare – gymnasieungdomar som haft feriepraktik på avdelning mänskliga rättigheter. Där har de förenklat barnkonventionens artiklar så att barn verkligen ska kunna förstå dem, de har jobbat med webbsidor, inventerat tillgängligheten, skrivit en debattartikel och mycket, mycket mer.

Folktandvården satsar på rutin inför årets Gothia Cup-turnering. Precis som 2016 består laget av Mina Mehrpour, Connie Cheng och Suzan Abdullah från Folktandvården Angered. Nu väntar en intensiv fotbollsvecka i den mobila tandvårdskliniken på Heden.

Hemester – att semestra på hemmaplan är en väldigt bra idé. Särskilt om man bor i Västra Götaland. Här finns havet, sjöarna, klipporna, skogen och de stora vidderna. Städernas puls och lantlivets luft. Dessutom har Västra Götalandsregionens verksamheter mängder med aktiviteter. Här hittar du flera bra tips och information om kollektivtrafiken till aktiviteterna.

Ett stort intresse för käkkirurgi och en vilja att utvecklas har gjort att allmäntandläkare Cecilia Levander tillbringar en dag i veckan med att ta bort visdomständer och rotrester på specialistkliniken för käkkirurgi i Mölndal.

Sommaren är här men våra verksamheter tar aldrig semester. Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), vädjar i ett brev till kommunerna att ta hem de patienter som är klara för hemgång.

Sverigeförhandlingen föreslår att sträckan Göteborg-Stockholm byggs före Malmö-Stockholm. "Utomordentligt tillfredställande att man prioriterar Göteborg-Stockholm först. Vi delar Sverigeförhandlingens bild av lånefinansiering", säger Johnny Magnusson (M).

Nu är det skarpt läge. Det är sommar och semesterperioden har börjat i en verksamhet som aldrig kan ta paus: hälso- och sjukvården. I år står sjukhusen inför större utmaningar än tidigare eftersom bemanningsläget varit ansträngt långt innan sommaren.

För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.

På måndagskvällen höll Västra Götalandsregionen (VGR) ett fullsatt seminarium i Almedalen om järnvägssträckan Göteborg – Borås. Tre tydliga besked gavs, bland annat ett till regeringen och finansministern. "Statens del i det hela, att bygga infrastruktur, är det enda som stoppar oss. Får vi bara dit spåren, så kör vi på dem så det ryker", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Marcus Lind, överläkare i diabetologi i NU-sjukvården och diabetesforskare vid Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2017 för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar.

Våren 2018 antar Sveriges regering nationell plan för transportinfrastruktur 2018 – 2029. I dagsläget ser det ut som att den viktiga satsningen på ny järnväg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg – Borås, uteblir trots tidigare utfästelser. Därför har Johnny Magnusson (M), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Olsson (S) idag vänt sig med ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon där de kräver att staten lever upp till sitt löfte gentemot Västra Götalands befolkning och näringsliv.

Christina Björklund blir ny vd för GöteborgsOperan AB. Christina Björklund har tidigare bland annat varit vd och koncernchef för Hallpressen AB.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.

Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.

Västra Götalandsregionen (VGR), fördubblar redan från första september ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt. För en exempelsjuksköterska som jobbar heltid ökar ob-tillägget en vanlig månad från 6578 kronor till 13156 kronor.

Vid sammanträdet 27 juni godkände regionstyrelsen bland annat att införa höjd OB-ersättning redan från september och att anta en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

Marcus Lindstrand från VGR IT blev den förste att klara hela fem Regionklassiker. Bedriften uppmärksammades i måndags då projektledaren Lennart Blank kom på besök till arbetsplatsen i Vänersborg med tårta till alla medarbetare.

Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.

Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Det har nu gått ett år sen införandet av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen (VGR). Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna. Av patienterna som utreddes under första året hade var sjätte cancer och över 80 procent fick en annan diagnos.

I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg.

År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16- 18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning. Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivt utrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån.

Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.

Nu presenteras årets verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården. Den visar både på positiva trender och på brister inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Södra Älvsborgs Sjukhus bannlyste slentrianmässig användning av cefotaxim, vilket medförde en halvering av antalet sjukhusförvärvade infektioner av typen clostridium difficile. Nu hoppas ST-läkare Johan Karp att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna att nå samma resultat.

Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda OB-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Västra Götalandsregionen är på plats under Almedalsveckan för sjätte året i rad. Vi samarbetar med sju andra parter genom plattformen Västsvenska Arenan. "Att flera aktörer från Västsverige samverkar gör att vi får en stark ställning i möten med beslutsfattare och opinionsbildare", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Solen sken under West Pride när rekordmånga ekipage deltog i Regnbågsparaden, bland dem Västra Götalandsregionen. ”Det är viktigt att visa att vi står upp för allas lika rättigheter och det här är också så roligt att göra tillsammans”, sade regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

Resor till länder med högre förekomst av hepatit A innebär alltid risk för smitta. En riskgrupp är barn som besöker släkt och vänner utomlands. Barn som går på förskola kan sprida smittan vidare till förskolelärare och andra barn.

Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam infektionssjukdom. Även om de flesta som insjuknar blir friska efteråt, kan mässling orsaka svåra komplikationer trots dagens moderna sjukvård. Även dödsfall av mässling förekommer. I den här är artikeln informerar Smittskydd Västra Götaland om sjukdomen och vaccinering mot den.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har utsett årets två vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst. Den 6 juni prisades Malin Jakobsson, som driver Dalsspira Mejeri AB samt Kristel Detlefsen, som driver Skorpans Djur- och Naturförskola, för framgångsrikt företagande på landsbygden.

Det var nyfikna högstadieelever som mötte Västra Götalandsregionens och IFK Göteborgs vårdrepresentanter under Vårddagen på Jättestensskolan. Eleverna fick ta blodprov på en armattrapp, mäta varandras blodtryck och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård.

Regionfullmäktiges ordförande, Magnus Berntsson (KD) valdes igår till ordförande för den europeiska organisationen AER (Assembly of European Regions). Under två år ska han nu även leda arbetet i en av de största regionorganisationerna i Europa. Ordförandeskapet kommer att öka synligheten för Västsverige och Västsvenska frågor inom EU och i Europa.

Nu startar Västra Götalandsregionen två specialistmottagningar för förstklassig behandling av OCD-tvångssyndrom och relaterade syndrom. Är du psykolog, läkare, sjuksköterska eller vårdadministrativ sekreterare? Vill du vara med?

Hur arbetar EU och medlemsstaterna med digitalisering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland jobba med utvecklingen på digitaliseringsområdet?

Sedan lokalvårdare från Regionservice tog över arbetet med att slutstäda operationssalarna på Uddevalla sjukhus har det inte bara blivit renare - det har också frigjort tid att utföra fler operationer, följa upp och förbättra verksamheten.

I utredningen kring det tidigare rapporterade mässlingsfallet finns nu sammanlagt fyra fall som alla har smittats i Fyrbodal sedan mitten av april. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna.

Vid sammanträdet 30 maj godkände regionstyrelsen budgetförslag 2018 från den styrande majoriteten Grönblå samverkan. Regionstyrelsen behandlade också delårsrapport mars 2017. Eftersom den ekonomiska prognosen för helåret är god vill regionstyrelsen inleda en satsning på höjda OB-tillägg för vårdpersonal redan till hösten.

Det blev storslam för svenska filmaktörer vid den internationella filmfestivalen i Cannes 2017. Vinnaren av det prestigefulla priset Guldpalmen blev ingen mindre än regissören, manusförfattaren och västragötalänningen Ruben Östlund, som vann för sin film ”The Square”.

Ska någon av Västra Götalandsregionens alla arbetsplatser bli den cykelvänligaste i Västra Götaland, eller blir det någon av de andra organisationerna och företagen i området?

Den 7-11 juni pågår HBTQ-festivalen West Pride i Göteborg. "Det finns flera anledningar för Västra Götalandsregionen att engagera sig. Vi vill visa upp att vi är ett föredöme vad det gäller jämlikhet och mångfald men också att vi som arbetsgivare vill verka för ett öppet arbetsklimat som motverkar fördomar", säger Viveca Reimers, chef för Avdelning mänskliga rättigheter.

Efter regiondirektör Ann-Sofi Lodins julhälsningsvideo 2016, där hon välkomnade inbjudningar till att besöka verksamheter, antog operationssjuksköterskan Susann Wieland på Dagkirurgiskt centrum på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Falköping utmaningen direkt. Hon skrev ett inbjudningsmejl till Ann-Sofi Lodin som omgående gav ett positivt svar. På grund av regiondirektörens fulla kalender kunde det dock inte realiseras förrän i mitten på maj.

Martin Rösman har utsetts till ny sjukhusdirektör för Alingsås lasarett. Han är i dag verksamhetschef för område Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg.

ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.

Skaraborgs Sjukhus unika projekt att låta två medarbetare kontinuerligt besöka asylboenden blev en stor framgång. Det har både ökat kunskapen om svensk sjukvård bland nyanlända och minskat trycket på ambulanserna.

På regionfullmäktige delade kommittén för mänskliga rättigheter ut det femte stipendiet för mänskliga rättigheter till ”Barnrättsäventyret” på 100 000 kronor. Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning på Björlanda prästgård.

Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas har stärkts ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscher. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien på Norra Älvsborgs Länssjukhus, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling som smittats i Fyrbodalsområdet.

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj i Vänersborg bland annat om ett fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel och en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning. Dessutom utdelades ett miljöstipendium och ett människorättsstipendium.

Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.

Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar. Bakom framgångarna står Kvinnosjukvården, Gynekologi och Reproduktionsmedicin avdelning 67 som i år fick ta emot Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris.

Möjlighet att ge blod var som helst, bättre överblick över blodlagret och ökad patientsäkerhet. Det är några av vinsterna när blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen nu börjat arbeta med en gemensam bloddatabas.

13 juni ska regionfullmäktige anta Västra Götalandsregionens budget för 2018. Inför detta kommer de politiska partierna att presentera sina respektive förslag.

Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

Den 15–19 maj är det dags för Cellprovsveckan då barnmorskemottagningarna uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad. – Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 procent, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Problemet med telefonin för våra vårdcentraler och vissa sjukhus, som vi haft under dagen, är nu åtgärdat och allt fungerar som vanligt igen.

Sverige har upplevt en starkkonjunkturuppgång de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok.

Det är för tillfället stora problem att ringa in till de flesta av Närhälsans mottagningar och vissa av våra sjukhusmottagningar. Detta beror på ett tekniskt problem hos leverantören. Felsökning pågår. Detta påverkar inte bokade besök. Har du nya besvär som bör tas om hand skyndsamt går det bra att besöka mottagningen eller ta kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av huvudsponsorerna för den 8:e “International Sustainability Transitions Conference” på temat “Taking the lead in real world transitions” som kommer äga rum 18-21 juni 2017 i Göteborg. Totalt förväntas närmare 450 personer att delta. Konferensen arrangeras av Chalmers “Initiative for Innovation and Sustainability Transitions” (CIIST).

I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 9 maj beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också godkänna en ny bussdepå i Västra Frölunda och att Västfastigheter får genomföra en om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus.

Västra Götalandsregionen satsar hårt för att fler elever ska klara skolan med godkända betyg. En viktig del i satsningen handlar om fysisk aktivitet. "Forskningen är tydlig. De elever som rör på sig klarar skolan bättre. Därför vill vi uppmuntra till detta", säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Sjukvårdspoddens Björn Arvidsson och Jonas Edström träffar Ann-Sofi Lodin som är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. De samtalar om den jämlika vården och Ann-Sofi Lodin säger, bland annat, att det är "otroligt viktigt att kunna erbjuda vård till alla invånare på samma sätt oavsett utbildning, bakgrund och ekonomi".

Personer som är asylsökande har generellt sett lägre sjukvård- och tandvårdskonsumtion jämfört med övriga befolkningen i Västra Götaland. Behovet är sannolikt större än vad konsumtionen visar. Det visar en färsk rapport från Västra Götalandsregionen. I rapporten jämförs asylsökandens konsumtion av hälso- och sjukvård och tandvård i relation till övrig befolkning i Västra Götaland under perioden 2011-2016.

Botaniska fortsätter senaste årens succé och bjuder söndagen 30 april än en gång in till Hanami - japansk körsbärspicknick för att fira vårens ankomst. I år blir det Valborg the japanese way! Programmet håller på 11 - 15 men parken är öppen för picknick hela dagen och kvällen. Som mest har 11 000 glada besökare deltagit i denna körsbärsfest, ta med vännerna så skapas en festivalstämning i år igen.

En ny studie, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling för bröstcancerpatienter kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning.

Nu är ett pris på 50 000 kronor utlyst för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götaland.

Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.

Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum den 12-13 september 2017 i Göteborg.

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 11 april beslutade regionstyrelsen bland annat att ett lärandecentrum för migration och hälsa ska inrättas i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också om ett förslag till fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om personliga hjälpmedel, och ställde sig bakom föreslagen inriktning i arbetet med Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke.

Nu finns youmo.se, en ny sajt om hälsa och jämställdhet för unga som är nya i Sverige. Här finns texter, filmer och bilder som besvarar frågor om kroppen, kärlek och vänskap, psykisk hälsa, sexualitet och jämställdhet.

När Susanne Hägglund brottades med självtvivel och osäkerhet fick hon rådet av sin chef att vara ärlig. Numera kan hon se sig som en tillgång på arbetsplatsen, inte minst tack vare sin könskorrigering.

Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Bortom Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv.

Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

Tycker du att det ser annorlunda ut? Idag den 6 april lanseras en ny version av Västra Götalandsregionens (VGR:s) webbplats. Den är bland annat skapad för att fungera bättre när man söker information med mobiltelefon. Det innebär automatiskt att webbplatsen även blir enklare att använda med vanlig dator.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 april i Vänersborg bland annat om fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017, och att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Regionfullmäktige godkände också årsredovisningen för 2016, och beviljade ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter för år 2016.

Säsongens första avsnitt av det populära radioprogrammet "Odla med P1" sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg. Måndag 3 april debuterar Botaniskas vetenskapliga intendent och botanist Henrik Sjöman som en programmets experter. Henrik kommer att var med i Odla med P1 även 24 april, 22 maj, 26 juni, 24 juli, 7 augusti och 4 september. Alla programmen sänds direkt från Botaniska trädgården i Göteborg, utom avsnittet 26 juni som är bandat i Georgien.

Hälso- och sjukvårdsutskottet fick igår en första information om den förstudie som gjorts om förutsättningarna för att starta sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen.

Om du är intresserad av regional utveckling och tankar kring stora regioner är Megapodden något för dig.

Vad gör en arbetsterapeut? Måste man kunna skriva snabbt som medicinsk sekreterare? Det finns mängder av olika jobb inom vården och för de allra flesta finns det goda framtidsutsikter.

— När Regionens hus står klart kommer Västra Götalandsregionen få en modern och attraktiv arbetsplats för våra verksamheter i Skövde, sa regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson. Vi får också en funktionell mötesplats i Skaraborgsområdet för våra egna verksamheter och för alla våra samarbetspartners.

GöteborgsOperan har en ny grafisk profil med nya logotyper. De har inspirerats av verksamhetens kreativitet och närhet till vattnet och kan användas på nya sätt – med rörlig grafik och ljud. De nya logotyperna är symboler i rörelse, skapade av ljud från artisterna själva.

2013 fick Fristads Folkhögskola Västra Götalandsregionens (VGR:s) miljöstipendium. Med engagemang och målinriktat arbete har skolan nu också fått två stjärnor i KRAV-certifieringen. På skolan hoppas man att miljöarbetet ska inspirera andra verksamheter i VGR.

Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 21 mars behandlades bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men där prioritering av ambulanser tas över i egen regi. Regionstyrelsen beslutade också att en ny upphandling av så kallat kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö ska påbörjas.

Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 är klar och den visar att 72,16 procent av hushållen i Västra Götalands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2016, vilket är en ökning med 6,33 procentenheter. Snittet för riket är 73,28 procent, en ökning med 4,63 procentenheter.

Sedan januari 2017 har åtta fall av mässling diagnosticerats i Stockholm. Det senaste fallet insjuknade i början av mars.

Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

Ett av de mest intressanta projekten i Innovationsfonden handlar om att utvärdera och testa ortopedteknisk kroppsscanning. Nedim Cardaklija och Kjell-Åke Nilsson på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) står bakom projektet som har beviljats 291000 kronor.

Västra Götalandsregionen har beviljats medel för forskning som ska leda till större kunskap om behandling och rehabilitering av personer som är sjukskrivna till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götalandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden. – Detta är en av de absolut viktigaste satsningarna som Västra Götalandsregionen kan göra, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

I sjukhusens lokaler finns hinder som gör det svårt för många personer att ta sig fram. Men nu lovas bättring, tack vare ett nytt projekt som Västra Götalandsregionen dragit igång. "Det här projektet kommer hjälpa många människor", säger Daniel Lanz på Västfastigheter.

AntiStress – så heter det nya verktyg som Västra Götalandsregionen tagit fram i syfte att förebygga eller motverka stress. Det består av en 15-minuters guidning i medveten andning på hela tio språk. – Vi valde att översätta till de språk som är mest användbara vid besök i primärvården, säger projektledare Tina Arvidsdotter.

För 19:e året i rad erbjuder Västra Götalandsregionen i sommar feriepraktik till gymnasieungdomar. Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för yrkena i bland annat hälso- och sjukvården och underlätta framtida yrkesval. Ansökningstiden pågår mellan den 1 och 31 mars 2017.

Rapport om väntetider och patientflöden vid akutmottagningarna. Läs också resultatet från den nationella patientenkäten.

På uppdrag av regionfullmäktige genomförs nu ett pilotprojekt med frivillighetsinsatser i livets slutskede. På NU-sjukvårdens palliativa enhet ger volontärer från Röda Korset stöd till patienter och anhöriga varje dag. Dessa patientnära möten är unika i landet.

Västra Götalandsregionen har utropat sig till en fristadsregion. Nu uppmanas kommunerna att bli fristadskommuner. I fredags bjöd VGR in till en konferens på Bohusläns museum där regeringens samordnare Kerstin Brunnberg var huvudtalare.

Befolkningen i Västra Götaland ökade rekordmycket under 2016. Drygt 23 000 personer fler Västra Götalänningar fanns vid årets slut jämfört med årets början, vilket motsvarar ett nytt Ulricehamn. Sista december 2016 var så många som 1 672 000 människor folkbokförda i Västra Götaland.

Göteborg lockar duktiga människor. Det visar en undersökning som rankat städer efter deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla internationell kompetens - något som är viktigt för såväl näringsliv som offentlig sektor.

Vid tisdagens sammanträde i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2017 och en handlingsplan för oberoende av inhyrd personal. Dessutom besvarades en remiss om utredningen "Ordning och reda i välfärden".

Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:38