Fortsatt gott betyg för bemötande

Patienterna på vårdcentralerna i Västra Götaland upplever att bemötandet och respekten från vårdpersonalen är fortsatt mycket gott. Det visar resultatet från senaste Nationella patientenkäten (NPE) om primärvård.

Frågeområdet Respekt och bemötande får liksom tidigare år högst betyg. I 2016 års mätning är andelen positiva svar i Västra Götaland för detta område 82 procent och i Riket (tio deltagande landsting och regioner) 84 procent. Ett annat område där Västra Götalandsregionen fått en högre andel positiva svar i 2016 års mätning är i området Delaktighet och involvering, där ser vi en ökning från 72 till 76 procent.

Minst nöjda är patienterna med området Kontinuitet och koordinering. Främst gäller det frågan om man får träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen där endast 44 procent i Västra Götaland kan ge ett positivt svar. I Riket (tio deltagande landsting och regioner) som helhet är siffran 53,5 procent. - Här har vi en utvecklingspotential och vi arbetar nu med omställning av vården där vi vill utveckla den nära vården med ökad kontinuitet, tillgänglighet och ansvar för samordning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Frågan om man vid senaste besöket fick träffa den läkare man önskat fick däremot 71 procent i andel positiva svar. För Riket (10 deltagande landsting och regioner) som helhet blev värdet 76,6 procent.

Viktigt underlag i omställningsarbete

- Enkäten är ett viktigt underlag för det omställningsarbete som pågår i vården för att öka delaktigheten och skapa mesta möjliga värde för invånare och patienter,säger Ann Söderström.
2015 deltog samtliga 21 landsting och regioner i Sverige men i 2016 års mätning deltog tio, vilket gör det svårt att göra en fullvärdig jämförelse mellan åren. (Se mer information nedan.)

Bakgrundsfakta om enkäten

I september 2016 mätte Västra Götalandsregionen åter Primärvården inom Nationell patientenkät. 2016 års mätning var en så kallad mellanårsmätning då tio landsting och regioner i landet deltog. Samtliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen deltog, såväl de som drivs av Västra Götalandsregionens primärvårdsförvaltning Närhälsan som de som drivs i privat regi.
Av 49 181 utskickade enkäter skickades 21 065 in vilket ger en svarsfrekvens på 42,6 procent. Detta är något högre än i 2015 års mätning. I 2016 års primärvårdsmätning såväl som 2015 är det enbart läkarbesök som har mätts. För Riket (tio deltagande landsting och regioner) var svarsfrekvensen 42,7 procent.

Sju frågeområden

Enkäten omfattar sju frågeområden kring patientupplevelsen: Delaktighet och involvering, Emotionellt stöd, Helhetsintryck, Information och kunskap, Kontinuitet och koordinering, Bemötande och respekt samt Tillgänglighet.

Läs mer om resultatet från den nationella patientenkäten

Kontakt

Eva-Charlotta Helgesson
Regionutvecklare
E-postadress
0767-86 85 50

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36