Landsting och regioner rankas på 16 områden

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården redovisas i en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. I den rankning av landsting och regioner som SKL gjort hamnar Västra Götalandsregionen på flera områden på den nedre halvan. – Rapporten bekräftar problem som vi är medvetna om och tar på största allvar. Till delar är det en oacceptabel trend. Vi har flera arbeten pågående för att vända utvecklingen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

SKL:s rapport jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden. Det handlar bland annat om befolkningens syn på vården, medicinska resultat, väntetider och om kostnader och produktivitet. Utifrån landstingens resultat för varje indikator delas fastställda poäng ut, vilket ger en rankinglista för varje område.

Behöver inte vara stora skillnader

– När man tolkar resultaten är det viktigt att komma ihåg att denna metod kan förstärka skillnader som kanske inte är så stora. Det kan till exempel vara så att alla landsting klarar uppsatta mål, men något landsting är lite bättre och därför får högre poäng. Rankingen på listan kan alltså vara dålig utan att för den skull det uppnådda resultatet är dåligt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström för Västra Götalandsregionen.

Tittar man på resultaten från område "Övergripande" visar dock flertalet indikatorer ett sämre resultat i Västra Götaland än snittet i riket.

– Det här området mäter faktorer som visar hur belastat själva hälso- och sjukvårdssystemet är, på till exempel sjukhusen. Utvecklingen är mycket otillfredsställande säger Ann Söderström.

Även på området "Befolkningens syn" är resultatet för Västra Götaland lägre än snittet för riket.

– De upplever till exempel att väntetiderna är långa och att tillgängligheten blivit sämre säger Ann Söderström.

God kvalitet men negativ trend

Tittar man på Västra Götalandsregionens resultat mer specifikt för olika diagnoser så är ranking och resultat bättre. För bland annat diabetes- och strokevård hamnar Västra Götalandsregionen högt.

Det finns dock enskilda områden där rankingen är låg, som till exempel "Läkemedel", där det bland annat handlar om onödigt många eller olämpliga läkemedel till äldre.

– Där har vi i flera år legat sämre till än snittet i riket men vi vet om det och arbetar med det. Den medicinska kvaliteten i Västra Götalandsregionen är generellt god, understryker Ann Söderström.

– Det finns områden där vi ligger bra till men där vi börjat glida åt fel håll. Det är små förändringar men den negativa trenden är oacceptabel.

Åtgärder för att ändra utvecklingen

Inom Västra Götalandsregionen pågår arbeten på många sätt för att möta problemen - hur organisationen som helhet arbetar med medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Ett omställningsarbete är påbörjat där det handlar bland annat om att förstärka den nära vården så att mer vård kan ske utanför sjukhusen och där tillgänglighet och kontinuitet är viktigt.

– Vi vet att för till exempel gruppen mest sjuka äldre kan man, genom att ha mobila team som ger vård i hemmet, drastiskt minska behovet av sjukhusinläggningar och samtidigt öka patientnöjdheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Andra delar i omställningsarbetet handlar om att öka användandet av digitala vårdtjänster och att koncentrera viss vård för ökad kvalité och tillgänglighet. När det gäller tillgänglighet och väntetider ska till exempel en helt ny regional samordningsfunktion startas för att korta köerna och förbättra informationen om vårdmöjligheter till patienter och invånare.

I fokus står också bättre samverkan med kommunerna för att färdigbehandlade patienter ska kunna lämna sjukhuset snabbare, och skapa möjligheter att vid behov kunna öppna fler vårdplatser.

– Omställningen i vården är inget man löser snabbt men arbetet är igång och den stora utmaningen är att, i en redan hårt pressad organisation, bedriva utvecklings- och förbättringsarbete. Vi måste se till att vi använder de resurser vi har på bästa sätt för att skapa mesta möjliga värde för dem vi är till för, säger Ann Söderström.

Länk till rapport och pressmeddelande hos SKL.

Kontakt

Ann Söderström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-postadress
0730-77 11 77

För specifika frågor om undersökningen:
Bill Hesselmar
Medicinsk rådgivare
E-postadress
0700 - 82 43 15

Marie Röllgård
Avdelningschef data och analys
E-postadress
0703 - 74 99 35

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19