Lyckat samarbete om personliga hjälpmedel kan fortsätta i Västra Götaland

Leverantör av hjälpmedel i Västra Götaland är Hjälpmedelscentralen, som är en verksamhet inom Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice. Här granskar Joel Ekelöf en vårdarbroms på en komfortrullstol.

Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.

En utvärdering av nuvarande avtal visar att samarbetet i denna form har varit framgångsrikt, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. En utvärdering över ett års tid visar att kostnaderna sjönk med 74 miljoner kronor jämfört med en tidigare upphandlad försörjningsmodell.

- Jag är glad och stolt över att den här modellen för hjälpmedelsförsörjning kan fortsätta. Avtalet är ett mycket bra exempel på det goda samarbete som vi har med kommunerna i Västra Götaland på många områden, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Hjälpmedel inom området kommunikation och kognition, som underlättar att utrycka sig och orientera sig i tid och rum.

Unikt samarbete till omfattning och innehåll

Samarbetet mellan kommuner och region i denna avtalsform är till sin omfattning och innehåll unikt i Sverige.

- Den valda modellen med ett samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjningen ger stora vinster för alla inblandade parter. Detta gäller inte minst för patienter och brukare som garanteras kontinuitet i vård och behandling när det gäller hjälpmedel även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden, säger VästKoms direktör Thomas Jungbeck.

Kontinuiteten kan till exempel innebära att en rullstol som patienten får utskriven på sjukhuset följer med även när patienten övergår till vård hos vårdcentral eller i den kommunala vården. Betalningsansvaret för rullstolen flyttas mellan huvudmännen, men patienten märker inget och behöver inte göra någonting.

Det nya samarbetsavtalet blir en fortsättning på det befintliga avtalet som gällt sedan oktober 2015. Det omfattar hjälpmedel inom grupperna rörelsehinder och kommunikation och information, till exempel rollatorer, toalett- och duschhjälpmedel, skriv- och talhjälpmedel och vissa mobilappar. Även hjälpmedel för att behandla och förhindra trycksår ingår i avtalet.

Leverantör är Hjälpmedelscentralen, som är en verksamhet inom Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice. Även före avtalet 2015 var det Hjälpmedelscentralen som skötte verksamheten åt både kommunerna och Västra Götalandsregionen, men då efter en offentlig upphandling.

En docka får illustrera hur man sitter i en hygienstol för dusch eller toalettbesök. Speciellt bra för att barn ska förstå hur hjälpmedlet fungerar.

Ger möjlighet till ständiga förbättringar

Förutom de positiva resultat som konstaterats för flera områden ger ett samarbetsavtal stora möjligheter till löpande förändringar under avtalstiden för att effektivisera och förbättra verksamheten. Detta är betydligt svårare att åstadkomma i en upphandlad verksamhet.

Samarbetsavtal istället för upphandlad verksamhet är möjligt genom ett EU-direktiv som ger myndigheter rätt att samarbeta kring verksamheter som har ett starkt samhällsintresse.

Det nya avtalet gäller från 1 oktober 2017 till 30 september 2020 och förlängs sedan med tre år i taget så länge ingen part säger upp det.

Avtalet och övriga beslutshandlingar från regionfullmäktige

Läs mer om hjälpmedel på 1177.se

Läs mer om hjälpmedel i Västra Götaland

Kontakt

Jan Kilhamn
Chef för enheten Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Västra Götalandsregionen
0700 - 85 25 97

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34