Positivt resultat ger framtida möjligheter

Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 21 mars behandlades bland annat Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men där prioritering av ambulanser tas över i egen regi. Regionstyrelsen beslutade också att en ny upphandling av så kallat kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö ska påbörjas.

Årsredovisning 2016

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge just nu då 2016 innebar ett positivt ekonomiskt resultat med 1 684 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Regionstyrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner redovisningen och reserverar 1,4 miljarder kronor av överskottet i det egna kapitalet.

- Överskottet ger goda möjligheter att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningarna, hantera engångskostnader för omställningen av vården och därmed begränsa den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Under 2016 har vi lagt grunden för ett av VGR:s viktigaste arbeten framöver, omställningen av vården, vilket är ett arbete som kommer att förändra hur vård bedrivs, hur invånare söker och får vård men också synen på vård. Omställningen behövs för att möta framtida utmaningar, använda digitaliseringens möjligheter och ge fler invånare bättre, mer kvalitativ och individanpassad vård.

Gemensamma krafttag för fullföljda studier
2016 var året då VGR tillsammans med kommunerna, tog krafttag i arbetet med fullföljda studier i syfte att motverka utanförskap och skapa förutsättningar för jobb, hälsa och välbefinnande. Ansvaret för utbildning ligger primärt hos kommunerna men att studier fullföljs har effekter för såväl utanförskap och hälsa vilket ligger inom ramen för regionens ansvar. Det är därmed en viktig pusselbit som fallit på plats.

Höga ambitioner som arbetsgivare
Under 2016 har VGR satt målet att på sikt bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. - Genom att sätta ett ambitiöst mål och identifiera vilka steg vi behöver ta för att komma dit har vi lagt grunden för att attrahera arbetskraft och kompetens i framtiden, säger Ann-Sofi Lodin.

Positiva resultat i resandeutvecklingen
2016 passerade VGR siffran 300 miljoner kollektivtrafikresor per år vilket är enligt plan och på god väg mot målet att fördubbla kollektivtrafikresandet till 2025 och att ställa om till ett hållbart transportsystem.

- Trots att 2016 varit positivt inom många områden har vi dock ett ansträngt läge med stora rekryteringsutmaningar även om vi har fler medarbetare än någonsin tidigare. Vi har ännu inte lyckats öka tillgängligheten till vården i enlighet med de politiska målen. Indelningen av Sverige i färre och större regioner låter vänta på sig. Jag konstaterar också att delar av vår verksamhet har en arbetsmiljö som inte är acceptabel, säger Ann-Sofi Lodin. - Vi har dock förmågan och storleken att agera kraftfullt och med helhetssyn. Jag ser därför med tillförsikt på utvecklingen trots utmaningarna. Årets resultat ger oss möjligheter som få andra landsting och regioner har möjlighet till, säger Ann-Sofi Lodin.

Årsredovisningen går nu vidare till regionfullmäktige för godkännande.

Fakta

Varje dag under 2016:

  • föddes 54 barn på våra sjukhus
  • kom i snitt 1 012 personer till varje konsert som Göteborgs Symfoniker genomförde i Stora Salen på Konserthuset
  • körde Västtrafiks fordon 47 500 mil, vilket motsvarar 12 varv runt jordklotet
  • besökte 1 854 personer Göteborgs botaniska trädgård
  • såg 1,3 miljoner tittare runt om i världen någon av Film Västs samproduktioner på bio, teve, framför sin dator eller i sin flygplansfåtölj
  • besökte cirka 1 352 personer Västarvets museer och besöksmål
  • utfördes 148 timmar teckentolkning för döva
  • gjordes 8 670 besök på något av våra sjukhus
  • gjordes 11 768 besök på någon av våra vårdcentraler
  • kom i snitt 1 005 personer till varje föreställning på Stora scenen på GöteborgsOperan

Läs Årsredovisning 2016

Förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men prioritering i egen regi

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Förslaget innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum.

Förslaget innebär att bedömning och prioritering blir en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och de får då möjlighet att växla mellan jobb på larmcentral och akutmottagning.

Som grund för förslaget finns en oberoende utredning som gjorts på uppdrag av regionstyrelsens ägarutskott. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt. SOS Alarm har historiskt haft svårigheter att leva upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena.

Regionstyrelsens förslag är i enlighet med det förslag som hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom 22 februari i år. Slutligt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige.

Ny upphandling av kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö inleds

En ny upphandling av kärnsystem för Framtidens vårdinformationsmiljö påbörjas nu. Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökningsinbjudan för upphandlingen, som ska ske genom så kallad konkurrenspräglad dialog.

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö ska ge ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan vården och invånaren, samt mellan vårdens verksamheter där invånarens behov är utgångspunkten. En tidigare upphandling som inleddes i november avbröts tidigare i år på grund av bristande konkurrens då endast en godkänd ansökan kommit in. Inför denna nya upphandling har ändringar gjorts för att få ökad konkurrens. Frågor som inkommit under ansökningstiden i den avbrutna upphandlingen har beaktats och mer ändamålsenliga optioner för de kommuner som deltar i upphandlingen har utformats. Ansökningsinbjudan har också anpassats till en ny lag om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Nästa steg i upphandlingen är att genomföra dialoger med godkända och utvalda anbudssökande. Detta ska bidra till ett slutligt förfrågningsunderlag som regionstyrelsen sedan ska ta ställning till.

Alla beslut i regionstyrelsen 21 mars

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19