Regionfullmäktige 16 maj

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 maj i Vänersborg bland annat om ett fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel och en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning. Dessutom utdelades ett miljöstipendium och ett människorättsstipendium.

Fortsatt samarbetsavtal med kommunerna om hjälpmedel

Regionfullmäktige godkänner att Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner ska ha fortsatt samarbetsavtal när det gäller personliga hjälpmedel till invånarna.

VGR och kommunerna har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär det kontinuitet i vård och behandling även om ansvaret för vården växlar mellan kommun och region under vårdtiden.

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen drivs av Hjälpmedelscentralen inom VGR:s förvaltning Regionservice och regleras av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

Nuvarande samarbetsavtal startade i oktober 2015 och löper ut den 30 september. En utvärdering visar positiva resultat när det gäller bland annat kvalitet, leveranstider, tillgänglighet och underhåll. Samarbetsavtalet har också inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 miljoner kronor.

Strategi antagen för hälso- och sjukvårdens omställning

Regionfullmäktige antog en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen.

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.  Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Alla beslut i korthet

Pressmeddelande samarbetsavtal hjälpmedel

Pressmeddelande miljöstipendium

Pressmeddelande människorättsstipendium