Regionfullmäktige 31 januari

Regionfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 31 januari i Vänersborg bland annat en handlingsplan för fullföljda studier, ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna, en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin och att 2016 års överskott ska sättas av till framtida utmaningar. I anslutning till sammanträdet delades även Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.


Handlingsplan för fullföljda studier

Under de senaste 15-åren har antal behöriga till gymnasiet ständigt sjunkit procentuellt i samtliga delregioner i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i samarbete med andra arbeta för att vända den nedåtgående trenden och för att alla elever som lämnar grund- och gymnasieskolan ska ha godkända betyg.

Under 2016 har en handlingsplan arbetats fram av Folkhälsokommittén. Handlingsplanen innehåller fem delområden som bland annat handlar om ökad samverkan, främja psykisk hälsa, öka intresset för studier och skapa bättre förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund. Regionfullmäktige beslutar att handlingsplanen för fullföljda studier 2017-2020 antas och att Folkhälsokommittén ska samordna arbetet.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland har gjort en gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Avtalet reglerar ansvar och samverkan för personer där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.

En viktig del i översynen var att ta fram ett förslag till ny överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal med två underavtal - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård. Detta innebär att underavtalen ges samma avtalsperiod som huvudavtalet, från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland samt underavtal.

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020

Regionfullmäktige beslutar anta en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 2017-2020.

Målet med planen är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Planen är avsedd att nå önskat läge senast 2020.

För att uppnå detta krävs ökad samverkan mellan regionens fem sjukhusförvaltningar. En annan viktig utgångspunkt är implementeringen av åtta nya regionala medicinska riktlinjer.

Västra Götalandsregionen (VGR) vill avsluta beroendet av personal från olika bemanningsföretag, vilket kräver att alla vakanser fylls. Dessutom behövs förstärkningar för att möta behoven – VGR ska utöka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor och psykologer. Tillgången till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister behöver säkras.

VGR kommer att införa en gemensam regional rutin för vårdövergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, liksom för omhändertagande av ungdomar i 18-årsåldern. Man ska på detta sätt säkra ett jämlikt omhändertagande och garantera att unga inte hamnar emellan två vårdgivare.

Regionfullmäktige godkänner att 2016 års överskott sätts av till framtida utmaningar

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med många andra regioner och landsting då prognosen för 2016 visar på ett stort positivt ekonomiskt överskott.

Inför bokslutet 2016 har VGR ett prognostiserat resultat på 1 500 miljoner kronor, vilket innebär att frågan uppkommit om detta överskott kan användas för de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför. Dessa omställningar är införandet av "Framtidens vårdinformationssystem" och den planerade verksamhetsomställningen inom hälso- och sjukvården vad gäller den nära vården, koncentration och digitalisering.

Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit betydligt högre samtidigt som kostnadsutvecklingen varit något lägre än planerat. På intäktssidan kan två poster särskilt lyftas fram. Intäkterna från statsbidrag har blivit cirka 1000 miljoner kronor högre och de finansiella intäkterna cirka 200 miljoner kronor högre än beräknat. På kostnadssidan är den enskilt största förklaringsfaktorn att energi- och trafikkostnader för Västtrafik inte ökat lika mycket som förväntat vilket medfört sänkta kostnader med cirka 200 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar ge regionstyrelsen i uppdrag att reservera 2016 års överskott i det egna kapitalet. Medlen ska användas för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som införande av framtidens vårdinformationsmiljö och som omställning av vården innebär. En väsentlig del av kommande engångskostnader kan därmed finansieras regiongemensamt och behöver inte belasta sjukvårdens löpande driftkostnader.

Alla beslut i regionfullmäktige

Jämställdhetspris till Västfastigheter

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19