Regionfullmäktige 4 april

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 april i Vänersborg bland annat om fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017, och att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Regionfullmäktige godkände också årsredovisningen för 2016, och beviljade ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter för år 2016.

Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen (VGR) tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Beslutet innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum.

Beslutet innebär att bedömning och prioritering blir en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och de får då möjlighet att växla mellan jobb på larmcentral och akutmottagning.

Som grund för beslutet finns en oberoende utredning som gjorts på uppdrag av regionstyrelsens ägarutskott. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt. SOS Alarm har historiskt haft svårigheter att leva upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena.

Årsredovisning 2016 för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens (VGR) befinner sig ett gynnsamt ekonomiskt läge just nu då 2016 innebar ett positivt ekonomiskt resultat med 1 684 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionfullmäktige på tisdagen. Regionfullmäktige godkände redovisningen och reserverar 1,4 miljarder kronor av överskottet i det egna kapitalet.

Överskottet ger VGR goda möjligheter att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningarna, hantera engångskostnader för omställningen av vården och därmed begränsa den ekonomiska belastningen på sjukvårdens nuvarande uppdrag.

Under 2016 har ett av VGR:s viktigaste arbeten inletts, omställningen av vården, vilket är ett arbete som i grunden kommer att förändra hur vård bedrivs, hur invånare söker och får vård men också synen på vård. Omställningen behövs för att möta framtida utmaningar, använda digitaliseringens möjligheter och ge fler invånare bättre, mer kvalitativ och individanpassad vård.

Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Revisorerna föreslår att samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Revisorerna riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och mot västra hälso- och sjukvårdsnämnden på grund av medvetet brott mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna bedömer emellertid att styrelser, nämnder och beredningar i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt ställt till regionfullmäktiges uppdrag och riktlinjer.

Revisorerna bedömer vidare att:

  • Resultatet i allt väsentligt är förenligt med regionfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
  • Den interna kontrollen i allt väsentlig är tillräcklig.
  • Räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Alla beslut i korthet

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34