Regionstyrelsen 17 januari

Vid sitt sammanträde den 17 januari i Göteborg beslutade regionstyrelsen bland annat att anslå pengar för byggande av en station vid Brunnsbo på södra Bohusbanan. Regionstyrelsen ställde sig också bakom ett förslag att ersätta nuvarande ambulanshelikopter med en ny.

Ny station ska byggas vid Brunnsbo

Regionstyrelsen anslår 55 miljoner kronor för byggande av Brunnsbo station på södra Bohusbanan. Pengarna tas från de medel som finns avsatta för järnvägssatsningar i den regionala transportinfrastrukturplanen 2014-2025.

En station vid Brunnsbo, med dess anslutning till bussystemet, ökar tillgängligheten till Hisingen. Stationen finns med som åtgärdsförslag i Västra Götalandsregionens målbild för tågtrafiken i regionen. För resenärer till och från Hisingen förkortas restiden samtidigt som vi får en avlastning av antalet resenärer i centralen-området.

Inom ramen för det nya Kvillemotet ska ett partiellt dubbelspår byggas förbi Brunnsbo. Dubbelspåret finansieras via infrastruktursatsningen Västsvenska paketet. Att bygga en station samtidigt med det partiella dubbelspåret bedöms kosta 55 miljoner kronor under förutsättning att arbetet kan göras i nära anslutning till att dubbelspåret byggs.

Bygget beräknas kunna starta tidigast under 2020.

Brunnsbo station ingår i ett förslag som omfattar flera andra projekt längs de regionala tågbanorna. Övriga delar av förslaget ska behandlas politiskt vid senare tillfälle.

Ny ambulanshelikopter föreslås köpas in

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter behöver ersättas med en ny. Regionstyrelsen ställde sig bakom ett förslag som bland annat innebär att kommunalförbundet Svensk Luftambulans ges i uppdrag att sköta upphandlingen och även äga ambulanshelikoptern. Slutligt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige.

Den nuvarande helikoptern ägs av Västra Götalandsregionen och köptes in begagnad 2010. Slitage och höga underhållskostnader gör att den behöver bytas ut senast 2019. Den nya helikoptern beräknas inte öka Västra Götalandsregionens kostnader för verksamheten.

Medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är förutom Västra Götalandsregionen även landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. Uppgiften är att för medlemmarnas räkning sköta anskaffning och drift av ambulanshelikoptrarna. Medlemmarna själva står för den medicinska personalen. Idag är ägandet av de ambulanshelikoptrar som förbundet ansvarar för blandat. Direktionen för Svensk Luftambulans har föreslagit att förbundet ska äga och finansiera samtliga helikoptrar, och att medlemmarna istället betalar drift och kapitalkostnad (hyra) till kommunalförbundet.

En ny helikopter ska även köpas in till Landstinget i Uppsala.

Alla besluten i korthet

Senast uppdaterad: 2017-10-25 11:10