Regionstyrelsen 21 februari

Vid tisdagens sammanträde i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2017 och en handlingsplan för oberoende av inhyrd personal. Dessutom besvarades en remiss om utredningen "Ordning och reda i välfärden".

Detaljbudget 2017 för Västra Götalandsregionen godkänd

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 Västra Götalandsregionens (VGR) övergripande budget för 2017. VGR:s olika nämnder, styrelser och bolag har därefter beslutat om sina respektive budgetar för 2017, vilka ligger till grund för detaljbudget 2017 för hela Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten för 2017. Det budgeterade resultatet uppgår före beslut om eget kapital och upplösning av obeskattade reserver till 158 miljoner kronor. Nämnders och styrelsers framställan om nyttjande av eget kapital och obeskattade reserver beslutades av regionstyrelsen den 7 februari, och förändrade det budgeterade resultatet till 136 miljoner kronor.

S och V deltog ej i beslutet.

Handlingsplan för oberoende av inhyrd personal ska tas fram

Alla landsting och regioner i landet har gått samman i projektet "Oberoende av inhyrd personal". Projektet har listat en lång rad tänkbara åtgärder för att minimera behovet av inhyrd personal, till förmån för egna medarbetare. Detta bedöms ge bättre kontinuitet för patienterna, tryggare vård med högre kvalitet, lägre kostnader och bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen i det nationella arbetet. Under våren kommer sedan en handlingsplan med aktiviteter för just Västra Götalandsregionen att arbetas fram.

I det nationella arbetet lyfts Västra Götalandsregionen fram som en föregångare på området genom arbetet med att fasa ut hyrläkare inom psykiatrin. Den nationella listan över förslag på åtgärder bygger till stor del på detta arbete, och handlar till exempel om arbetsmiljö/attraktiv arbetsplats, rekrytering och ersättningsfrågor.

Yttrande över remiss Ordning och reda i välfärden

Regeringen har sänt ut remiss på utredningen om "Ordning och reda i välfärden" till ett antal kommuner och landsting och andra remissinstanser. Trots att Västra Götalandsregionen (VGR) inte är formell remissinstans, något som regionstyrelsen finner anmärkningsvärt, väljer man att svara på den aktuella utredningen.

Regionstyrelsen menar i sitt svar att förslagen i utredningen riskerar att direkt drabba patienter och brukare i Västra Götalandsregionen. Den begränsning av vinstuttag som föreslås riskerar att skapa en minskad tillgång till alternativa vårdgivare och därmed en försämrad tillgänglighet. Det skulle även negativt påverka Västra Götalandsregionens möjligheter att nå framgång i det aktiva och målmedvetna omställningsarbete som bedrivs, från en alltför sjukhusfokuserad hälso- och sjukvård till en mer nära vård, i många fall utförd i patientens hem.

Att initiera en lagstiftning som syftar till att tvinga upp kostnadsläget inom välfungerande verksamheter förefaller ogenomtänkt med tanke på de utmaningar välfärden och sjukvården står inför, enligt regionstyrelsen.

Alla beslut i regionstyrelsen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19