Regionstyrelsen 7 februari

Vid sitt sammanträde den 7 februari i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken, och om satsningar för 360 miljoner kronor på de regionala järnvägarna.

Fortsatt dialog med Göteborgs Stad om spårvagnstrafiken

Idag har Västra Götalandsregionen (VGR) genom Västtrafik avtal om spårvagnstrafiken med Göteborgs stad, som i sin tur har avtal om själva driften av trafiken med Göteborgs Spårvägar. När nuvarande avtal löper ut 2019 behöver en ny avtalsstruktur tas fram eftersom lagstiftningen inte tillåter en fortsättning på samma sätt som idag. Förutsättningarna för avtalet förändrades när VGR blev kollektivtrafikmyndighet i länet och ensam ägare av Västtrafik. Nuvarande modell bedöms inte heller gynnsam för styrning och utveckling av spårvagnstrafiken.

En förändrad organisation, styrning och finansiering har i en utredning konstaterats kunna ske på tre principiella sätt:

A: Västra Götalandsregionen (VGR) överlämnar befogenheten att ingå avtal om spårvagnstrafik till Göteborgs Stad

B: VGR upphandlar spårvagnstrafiken i konkurrens

C: VGR övertar ägandet av Göteborgs spårvägar – delen spårvagnstrafik – och bedriver trafiken i egen regi.

Inför sammanträdet presenterades ett förslag som samtliga partier utom vänsterpartiet ställde sig bakom. Beslutet innebär att regionstyrelsen godtar alternativet att Västra Götalandsregionen överlämnar spårvagnstrafiken (alternativ A) som utgångspunkt för fortsatt dialog med Göteborgs Stad.

Skulle förhandlingarna enligt alternativ A inte kunna avslutas i enighet får regionstyrelsen i uppdrag att gå vidare med alternativet att Västra Götalandsregionen upphandlar spårvagnstrafiken (alternativ B). Innan förhandling enligt alternativ B sker ska frågan underställas regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade också att helt avskriva alternativ C.

Regiondirektören fick i uppdrag att föra förhandlingar med Göteborgs Stad och rapportera till en politisk styrgrupp som ska utses.

För att följa tidplanen med en ny avtalsstruktur före utgången av 2019 behöver en principöverenskommelse mellan Göteborgs Stad och VGR nås före sommaren 2017.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

360 miljoner kronor till upprustning av de regionala järnvägarna

Med Västra Götalandsregionens "Målbild tåg 2035" som utgångspunkt har beredningen för hållbar utveckling (BHU) föreslagit hur man ska fördela återstoden av de pengar som är avsatta i den regionala transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 för upprustning av de regionala järnvägarna.

Regionstyrelsen beslutade att fördela 360 miljoner kronor ur potten för upprustningar och ombyggen till Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan, Södra Bohusbanan och Norra Bohusbanan. Åtgärderna innefattar bland annat att bygga ett mötesspår i Grohed för ökad kapacitet och en ombyggnad av Vänersborgs station.

Alla beslut i regionstyrelsen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19