Regionstyrelsen 9 maj

Vid sitt sammanträde i Vänersborg den 9 maj beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också godkänna en ny bussdepå i Västra Frölunda och att Västfastigheter får genomföra en om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus.

Strategi antagen för hälso- och sjukvårdens omställning

Regionstyrelsen antog en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen.

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.  Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Se separat artikel

Regionstyrelsens godkänner ny bussdepå i Västra Frölunda

Regionstyrelsen ställer sig bakom Västtrafiks inriktning att genomföra projektet med en ny strategisk bussdepå vid området Radiomasten, Västra Frölunda och förvärvandet av fastigheter och markområden inom ramen 35 miljoner kronor.

Regionstyrelsen uppmanar Västtrafik att så snart som möjligt återkomma med underlag för investeringsbeslut för genomförandet att uppföra ny bussdepå samt hur detta ska finansieras.

Västfastigheter genomför om- och tillbyggnad vid Mölndals sjukhus

Regionstyrelsen godkände fastighetsnämndens förslag och ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet "Västfastigheter, Mölndals sjukhus, Om- och tillbyggnad av försörjningsbyggnad hus Z" med central finansiering inom 77 mnkr (löpande pris). Denna del av projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Regionstyrelsen beslutade också att fastighetsnämndens behov av årligt koncernbidrag om 5,9 mnkr, till följd av investeringen, ska beaktas i framtida budgetarbete.

Nuvarande anläggning är i slutet av sin livslängd och behöver ersättas och kompletteras för att kunna täcka de ökade behoven av teknisk försörjning med förväntad driftsäkerhet.

Alla beslut i korthet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19