Sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsutskottet fick igår en första information om den förstudie som gjorts om förutsättningarna för att starta sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen.

Syftet med sprututbytesprogrammet är att minska spridningen av blodsmitta bland personer som injicerar droger, att främja hälsa och att förbättra livskvaliteten hos de som deltar och att erbjuda motiverade personer en ingång till beroendevård.

Den 1 mars trädde en ny lag i kraft som syftar till att förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyte bedöms vara effektivt för att bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt.

Start på fyra orter

I förstudien föreslås att sprututbytesverksamhet startar på fyra orter i Västra Götaland; i Göteborg, Trollhättan, Borås och Skövde. Verksamheten lokaliseras i närheten av sjukhusens infektionskliniker. Målgruppen är personer som är 18 år och äldre och som injicerar droger.

Studien föreslår att verksamheten bemannas med läkare som har specialistkompetens i infektionssjukdomar, sjuksköterskor och barnmorskor. Det ska också finnas tillgång till läkare som har specialistkompetens i psykiatri med erfarenhet av missbruks- och beroendefrågor.

Verksamheten bör bestå av utbyte av sprutor, kanyler och övrig utrustning liksom provtagning, vaccination, kuratorsstöd, barnmorskevård och lättare sjukvård för att förebygga infektioner.

Det finns idag inga säkra siffror om hur utbredd injektion av droger är i Västra Götaland. Enligt Socialstyrelsens bedömningar handlar det om drygt 1300 personer men siffran är förmodligen lågt beräknad.

Lagen om sprututbytesprogram har funnits i Sverige i över tio år och möjligheten för personer som injicerar droger att byta ut sprutor och kanyler finns på flera håll i landet.

Förstudie sprututbytesprogram

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34