Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland

År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16- 18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning. Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivt utrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån.

År 2035 beräknas 1,95 miljoner invånare bo i Västra Götaland. Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet, d.v.s. skillnaden mellan antalet födda och döda, vara positivt under hela prognosperioden. Runt 2030 och framåt förväntas flyttnettot och födelseöverskottet vara ungefär lika stora.

Antaganden om storleken på det framtida flyttnettot är osäkra, då det positiva flyttnettot till största del beror på asylinvandring, och i mindre utsträckning av t.ex. arbetskraftsinvandring och in/utvandring av svenskfödda. Politiska beslut och utvecklingen av konflikterna i världen kan göra att flyttnettot blir mycket större eller mindre än vad som det utifrån dagens förutsättningar förväntas bli.

Många äldre en utmaning för välfärden

År 2016 fanns det cirka 84 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 60 procent, till 133 000 invånare år 2035. Detta kommer att ställa krav på en stor utbyggnad av flera samhällstjänster i kommunerna, som till exempel hemtjänsten. År 2035 beräknas var elfte invånare i Skaraborg och Fyrbodal vara 80 år eller äldre och var fjärde vara 65 år eller äldre.

Göteborgsregionen ökar mest

Göteborgsregionen som precis passerade 1 miljon invånare våren 2017 ökar mest i både antal och andel av befolkningen från år 2016 till år 2035, till drygt 1,2 miljoner d.v.s. en ökning med 22 procent. Näst störst procentuell tillväxt förväntas i Sjuhärad (14 procent). Även Fyrbodal och Skaraborg ökar, med 10 respektive 8 procent.

Störst procentuell ökning i Göteborg

De flesta kommuner i Västra Götaland växer i befolkningsantal eller har ungefär samma antal invånare 2030 som 2016. Göteborg och kranskommunerna samt Strömstad är de som beräknas växa mest fram till år 2030. Störst procentuell ökning bland alla kommuner i Västra Götaland förväntas Göteborg få. De närmaste åren beräknas alla kommuner öka sitt invånarantal, men till 2030 förväntas några kommuner, Bengtsfors, Gullspång, Orust och Sotenäs, minska något i befolknings¬antal jämfört med 2016.

Kontakt

Karin Althoff
Analytiker
E-postadress
070-0824534

Mats Granér
Enhetschef samhällsanalys
E-postadress
0705-700934

Senast uppdaterad: 2018-03-06 13:34