VGR arbetar för mänskliga rättigheter

Västra Götalandsregionen (VGR) var först i Sverige med en regional handlingsplan för mänskliga rättigheter. Nyligen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke VGR för att få veta mer om arbetet.– Det är ett imponerande arbete och en förebild för resten av landet. Frågorna tas på allvar och struktureras upp med tydligt ansvar, säger Alice Bah Kuhnke.

I november 2016 antog regionfullmäktige den regionala planen för mänskliga rättigheter, "För varje människa" . –Tidigare hade vi flera olika planer. Nu har vi samlat alla i en och skapat konkreta och tydliga mål som går att följa upp, berättar Viveca Reimers som är chef för avdelning mänskliga rättigheter i VGR. Besöket av kultur- och demokratiministern handlade om VGR:s framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter och Alice Bah Kuhnke fick med sig goda exempel tillbaka.

Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte VGR för att få veta mer om planen för mänskliga rättigheter.
Från vänster: Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter, Alice Bah Kunhke och Viveca Reimers, chef för Avdelningen mänskliga rättigheter. Foto:Pontus Johansson. 

Ingen får diskrimineras

Alla verksamheter i VGR har genom planen fått ett verktyg att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter. Varken medarbetare, patienter eller invånare får kränkas eller diskrimineras. Olika verksamheter har särskilda fokus på frågor som berör just deras verksamheter. Ett område som gäller alla verksamheter i VGR och samhället i övrigt är att göra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Även på detta område ligger VGR långt framme. VGR ansvar för den så kallade tillgänglighetsdatabasen (TD) där man kan få reda på hur en lokal är utformad innan man beger sig dig. TD ger också underlag för åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Intressant samtal

– Det ska inte vara svårare för en person som till exempel har nedsatt syn, hörsel eller som använder rullstol att få tillgång till vård, kultur, arbete, utbildning och kollektivtrafik. Våra verksamheter ska vara tillgängliga för alla utan diskriminering och ett systematiskt arbete är en förutsättning för detta. I planen för mänskliga rättigheter har vi fokus på de rättigheter som har koppling till VGR:s kärnuppdrag, det vill säga hälsa, kultur, arbete och utbildning, säger Viveca Reimers.

– Mycket roligt att kultur- och demokratiministern uppmärksammar vårt arbete och intressant samtal om det fortsatta arbetet med att koppla vårt till regeringens nationella strategi för arbetet med mänskliga rättigheter, säger Kristina Grapenholm, ordförande i kommittén för mänskliga rättigheter i VGR.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling 1948. Efter andra världskriget togs konventionerna fram utifrån insikten att det behövs ett överstatligt skydd för den enskilda människan.

Mer om mänskliga rättigheter i VGR

Fakta mänskliga rättigheter

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling 1948. Efter andra världskriget togs konventionerna fram utifrån insikten att det behövs ett överstatligt skydd för den enskilda människan.

Kommittén för mänskliga rättigheter

I VGR finns en kommitté för mänskliga rättigheter som har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstemannastöd för att förverkliga det uppdraget.
Kommittén arbetar bland annat med att:

  • stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter
  • lyfta fram fördelarna för individen och organisationen med ett rättighetsbaserat arbetssätt
  • driva på arbetet för att förhindra diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36