Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso- och sjukvård är en del av Koncernkontoret. Koncernstaben har i uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna samt utförarna i hälso- och sjukvård- och tandvårdsfrågor.

Koncernstaben bereder ärenden om:

  • beställningar av hälso- och sjukvård, handikappverksamhet och tandvård
  • framtidens vårdinformationsmiljö
  • långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård samt tandvård
  • jämlik vård
  • kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor
  • regiongemensamma prioriteringar, etikfrågor och medicinska riktlinjer
  • läkemedelsfrågor
  • tillgänglighetsfrågor, vårdgaranti, vårdval
  • hjälpmedelsfrågor

Koncernstab hälso- och sjukvård följer hälso- och sjukvårdsutvecklingen nationellt och internationellt, förändringar när det gäller lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens område samt tar initiativ som främjar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens långsiktiga utveckling.

Medarbetare från koncernstaben företräder Västra Götalandsregionen i hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsfrågor på tjänstemannanivå vid förhandlingar med andra regioner, landsting, kommunalförbund samt statliga myndigheter.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ann Söderström
010-441 00 00 (växel)
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-03-31 15:30