Praktik och uppsatsuppdrag för kommunikation och externa relationer

Du som är student på en eftergymnasial utbildning och är intresserad av kommunikation och externa relationer kan söka praktik eller uppsatsuppdrag hos Västra Götalandsregionen. Här hittar du ansökningsdatum och beskrivningar av uppdrag och praktikplatser.

Praktikplats på enhet externa relationer

Varje termin erbjuder enheten externa relationer praktik på kontoren i Göteborg och Bryssel till två studenter från universitet och högskola. Vi riktar oss till universitetsstudenter inom ämnena offentlig förvaltning, statsvetenskap och eurokunskap. Praktikperioden motsvarar en termins studier (20 veckor).

Enheten externa relationer ingår i koncernstab kommunikation och externa relationer. Enhetens uppdrag är att främja Västra Götalandsregionens och Västra Götalands synlighet i externa sammanhang för att generera samarbete, inflytande, attraktion och resurser – detta för att i förlängningen stärka vår roll på nationell, europeisk och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Praktikanterna deltar i enhetens löpande verksamhet och får därmed god inblick i enhetens och regionens arbete. Uppgifterna är mångfacetterade och består bland annat av arbete med kommunikation (webb, nyhetsbrev och sociala medier), omvärldsbevakning, analys och underlag samt hjälpa till med förberedelser av möten, seminarier och konferenser.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är intresserad av Västra Götalandsregionens internationella, nationella och interna arbete. Du är självgående, initiativtagande, strukturerad och har ett starkt intresse för policyfrågor i ett flernivåsystem. Du kan uttrycka dig korrekt och koncist i tal och skrift, både på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande för den som söker sig till Brysselkontoret. Vi ger förtur till studenter på mastersnivå.

Har du frågor om vad en praktikplats hos oss på enheten externa relationer innebär kan du kontakta Irma Ganibegovic.

Uppsatsuppdrag inom kommunikation

1. Utvärdera kommunikationssupporten

Uppdraget handlar om att följa upp det tvååriga försöket med en kommunikationssupport i förhållande till satta mål. Hur upplevs supporten av medarbetare och chefer inom koncernkontoret och av dem som arbetar i supporten? Vad funkar bra, vad funkar mindre bra och hur kan tjänsten utvecklas framåt?

Detta är kommunikationssupporten

Kommunikatörerna inom KEX är involverade i en mängd olika verksamheter, projekt och processer där vi strävar efter en långsiktig planering för att kunna göra ett bra jobb. Samtidigt dyker det ofta upp mer kortvariga och brådskande arbetsuppgifter som kan göra det svårt att planera arbetet. Därför startade vi på försök en kommunikationssupport.

Kommunikationssupporten ska underlätta arbetet för medarbetarna på Koncernkontoret genom att möta behovet av stöd och support med kortvariga, men ibland akuta informations- och kommunikationsfrågor som dyker upp i vardagen. Genom kommunikationssupporten vill vi hantera flödet av de oförutsägbara och kortvariga uppdragen på ett effektivare och mer strukturerat sätt. Supporten ska därigenom fungera som ett komplement till det ordinarie arbete som staben bedriver.

Kommunikationssupporten erbjuder

  • Kommunikationsråd och svar på frågor
  • Stöd med bildspel, trycksaker, webb, sociala medier, text, språk
  • Beställarkompetens vid kontakt med kommunikationsbyrå, tryckeri, språkkonsult
  • Guidning till rätt mallar, webbsidor och kontakter som rör kommunikation

2. Funkar nämndernas pressmeddelanden och presskonferenser som det var tänkt?

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation som är indelad i ett antal nämnder och styrelser. De arbetar på olika sätt med aktiviteter gentemot media, till exempel pressmeddelanden och presskonferenser. Vi inom KEX ger nämnderna och styrelserna stöd i det arbetet. Uppdraget handlar om att följa upp vilket genomslag aktiviteterna får i media och få förslag på hur vi kan jobba på andra sätt för bättre effekt.

3. Bilden av VGR i media - en innehållsanalys

KEX arbetar för att stärka Västra Götalandsregionens varumärke. Vi vill bli bättre på att lyssna av hur VGR uppfattas och beskrivs av omvärlden. Mediebilden är en viktig del i detta. Vi behöver få en generell överblick av hur VGR och våra olika verksamhetsområden speglas i media. Därför vill vi ha hjälp med att göra en innehållsanalys av vad som sägs och skrivs om oss.

4. Medborgardialog genom digitala kanaler

Hela samhället och våra verksamheter har stora utmaningar framför sig. En väl fungerande medborgardialog blir allt viktigare när samhället behöver ställa om på olika sätt. Digitaliseringen innebär stora förändringar och här behöver vi se över hur Västra Götalandsregionens nämnder för dialog med medborgare. Nämndernas medborgardialog behöver följa utvecklingen och ta ett större steg in på den digitala arenan. Hur kan vi föra medborgardialog genom sociala medier och vilka målgrupper möter vi bäst genom de olika kanalerna? Hur vill medborgare bli nådda och bemötta genom digitala kanaler och hur möter vi upp deras behov? Dessa frågor ville vi ha belysta genom en uppsats.

Om Västra Götalandsregionen och Koncernstab kommunikation och externa relationer

Koncernkontoret är en del av Västra Götalandsregionen (VGR). Här finns koncernstab kommunikation och externa relationer (KEX). Vi inom KEX stödjer regionstyrelsen och övriga staber inom Koncernkontoret i kommunikationsfrågor och externa relationer. Vi är ca 40 medarbetare som arbetar med intern och extern kommunikation, kommunikationssupport, varumärkesfrågor, strategisk utveckling inom kommunikationsområdet samt nationella och internationella kontakter. Arbetsplatserna finns i Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, Skövde, Mariestad, Stockholm och Bryssel.

Läs mer om Västra Götalandsregionen

Elin Fritiofsson

Telefonnummer
E-post
Kontaktperson för studenter inom kommunikationsutbildningar

Irma Ganibegovic

E-post
Kontaktperson för studenter inom offentlig förvaltning, statsvetenskap och eurovetenskap
Senast uppdaterad: 2017-09-26 11:06