Klimatväxling

Västra Götalandsregionen har sedan januari 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna. Det beräknas ge cirka sju miljoner kronor om året till klimatåtgärder inom organisationen. Men framförallt ska det skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor.

 

Regionfullmäktiges beslut från 2015 är ett led i att alla, inklusive Västra Götalandsregionen, måste ta sitt ansvar för att aktivt bidra till minskat beroende av fossila bränslen. Västra Götalandsregionen ställer höga miljökrav på Västtrafiks fordonspark och för tjänstebilar, budbilar och andra fordon och tjänster som handlas upp.

Målet är minskad klimatpåverkan från privatbil och flyg

Det har tidigare inte funnits någon tydlig styrning för de anställdas tjänsteresor med privat bil och med flyg. Men från 2016 tas en avgift ut från den anställdes förvaltning för varje sådan resa. Och dessa pengar går till klimatåtgärder enligt Västra Götalandsregionens interna miljöplan.

Förhoppningen är att på sikt ska resorna med privatbilar och flyg minska genom att förvaltningarna oftare väljer mindre klimatbelastande mötesformer och sätt att resa.

Kan ge sju miljoner kronor till klimatåtgärder

Avgiften för tjänsteresor med privat bil är 3 kronor per mil, som motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid. För flygresor gäller fasta belopp enligt en överslagsberäkning för utsläppen per sträcka; 250 kronor för enkelresor inrikes, 500 kronor för utrikes i Europa och 1 000 kronor för övriga världen

- Avgifterna ser ut att också 2017 ge drygt sju miljoner kronor till klimatomställning av vår organisation, säger Johanna Knape, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

Gemensamt konto för hela organisationen

De avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020.

Åtgärder 2017

Pengarna från klimatväxlingen 2017 ska särskilt användas till:

Minskad klimatpåverkan från maten i VGR:s restauranger

 • utbilda och inspirera om vegetarisk matlagning
 • delta testprojekt om nya klimatsmarta proteiner för storköksmarknaden

Minskad elförbrukning 

 • skynda på minskad elanvändning i verksamheter i både egna och hyrda lokaler 
 • driva ett pilotprojekt Energismarta avdelningar som också ska visa energiförbrukningen i realtid för anställda och besökare på sjukhusen. 
 • skapa ett internt nätverk kring energibesparing 
 • utreda möjligheterna för att producera mer solel 

Mer hållbart resande 

 • utbildning och information 
 • byggande av säkra cykelparkeringar 
 • inköp av utrustning för distansmöten 
 • utredning av möjligheterna för telemedicin 
 • fler elcyklar 
 • stöd för vintercyklister
 • statistikstöd för verksamheternas bilar

Klimatväxlingskontot finansierar också en halvtidstjänst för att koordinera åtgärder, analys och utvärdering och maximera nyttan av klimatåtgärderna som ska genomföras.

Administration

Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning och upphandlad resebyrå hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för Regionservice ordinarie system. Programmet för klimatväxling innebär på så sätt en minimalt ökad arbetsbelastning.

Goda erfarenheter

Erfarenheterna från andra landsting och kommuner som redan har infört klimatväxling visar att resorna har minskat totalt och andelen mer klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. 

Klimatväxling eller klimatkompensation?

Klimatväxling kallas det då man avgiftsbelägger till exempel resor med hög klimatbelastning för att finansiera interna åtgärder för att minska sin egen klimatpåverkan.

Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför sin egen organisation som ska leda till en lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras. Men enligt bl a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det enligt kommunallagen inte tillåtet i en skattefinansierad verksamhet

Frågor och svar om klimatväxling

Säker elcykling

Johanna Knape

Miljöstrateg
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-23 11:12