Klimatväxling

Västra Götalandsregionen har sedan januari 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna. Det beräknas 2018 ge cirka åtta miljoner kronor till klimatåtgärder inom VGR:s organisation. Men framförallt ska det skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor.

Regionfullmäktiges beslut från 2015 är ett led i att alla, inklusive Västra Götalandsregionen, måste ta aktivt ansvar för att bidra till minskat beroende av fossila bränslen. Västra Götalandsregionen ställer höga miljökrav på Västtrafiks fordonspark och på tjänstebilar, budbilar och andra fordon och tjänster som handlas upp.

Målet är minskad klimatpåverkan från privatbil och flyg

Det har tidigare inte funnits någon tydlig styrning för de anställdas tjänsteresor med privat bil och med flyg. Men från 2016 tas en avgift ut från den anställdes förvaltning för varje sådan resa. Och dessa pengar går till klimatåtgärder enligt Västra Götalandsregionens interna miljöplan.

Förhoppningen är att på sikt ska resorna med privatbilar och flyg minska genom att förvaltningarna oftare väljer mindre klimatbelastande mötesformer och sätt att resa.

Från sju till åtta miljoner kronor till klimatåtgärder

Avgiften för tjänsteresor med privat bil är 3 kronor per mil, som motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid. För flygresor gäller fasta belopp enligt en överslagsberäkning för utsläppen per sträcka; 250 kronor för enkelresor inrikes, 500 kronor för utrikes i Europa och 1 000 kronor för övriga världen

- Avgifterna ser ut att 2018 ge drygt åtta miljoner kronor till klimatomställning av vår organisation, en ökning med en miljon kronor sedan förra året, säger Lars Karlsson, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

Gemensamt konto för hela organisationen

De avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020.

Åtgärder 2018

Pengarna från klimatväxlingen 2018 ska särskilt användas till:

 • Insatser för hållbart resande
 • Insatser för att minska verksamhetselen
 • Minskad klimatpåverkan från livsmedel

Insatser för hållbart resande

Tidigare åtgärder för mer hållbart resande har fokuserat på elcyklar, säkrare cykelparkering, vintercykling, laddinfrastruktur, distansmötesutrustning och förenkling av uppföljning av körsträckor på tjänstebilar.  Trots dessa insatser har resandet med privat bil i tjänsten och flyg inte minskat som förväntats.

För att få större genomslag av klimatväxlingsprogrammet och skapa bättre förutsättningar för att verksamheterna ska resa mer hållbart, krävs ett mer samlat och strukturerat åtgärdsarbete. Det innebär en närmre dialog med de verksamheter som reser mycket i tjänsten och ett samlat stöd till dessa för att möjliggöra en förändring. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas till:

 • resurser för koordinering av hållbart resande inom VGR
 • kommunikations-/dialoginsatser   förenklad användning av kollektivtrafik till tjänsteresor   insatser för ökad elbilsanvändning
 • utbyggnad av säkra cykelparkeringar
 • inköp av utrustning för distansmöten
 • inköp av elassisterade cyklar
 • finansiering av vintercyklister i egen verksamhet
 • åtgärder för förbättrad statistik om resvanor
 • finansiering av biogas tillägg enligt grön-gas principen

Uppskattad kostnad: 6 000 000 kronor

Minskad elförbrukning 

För att visa hur verksamheterna kan spara energi har fem avdelningar under 2017 deltagit i Energismarta avdelningar, ett pilotprojekt som letts av miljöavdelningen och Västfastigheter.

Projektet har ökat medvetenheten hos medarbetarna om energianvändningen relaterat till deras verksamhet, skapat stort engagemang för frågan och resulterat i konkreta energibesparingar. Dessa kunskaper och goda exempel behöver nu spridas för att bidra till en större besparing av verksamhetselen. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas för att:

 • sammanställa och sprida kunskap och goda exempel från pilotprojektet Energismarta avdelningar  
 • ta fram ett kunskapsunderlag för att lokalt kunna göra energiförbättringsåtgärder i samtliga verksamheter
 • studera ytterligare avdelningar för att förbättra kunskapsunderlaget

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kronor

Minskad klimatpåverkan från maten i VGR:s restauranger

I miljöplan 2017-2020 finns mål om att klimatpåverkan ifrån livsmedel ska minska. För detta behövs ett kompetenslyft i måltidsorganisationen för bra och god vegetarisk mat samt pedagogiska sätt att visualisera klimatpåverkan ifrån livsmedel.

Under 2017 har en webbutbildning för livsmedels klimatpåverkan och vegetarisk matlagning påbörjats. Den ska göras klar och spridas under 2018. Utbildningen ska kompletteras av en fysisk utbildning med fokus på vegetarisk matlagning som ska utvecklas och genomföras under året. Under 2018 ska klimatväxlingsmedel användas till:

 • färdigställande och kommunikation av webbutbildning för livsmedels klimatpåverkan och vegetarisk matlagning 
 • utveckling och genomförande av fysisk utbildning om vegetarisk matlagning 

Uppskattad kostnad: 1 000 000 kronor 

Administration

Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning och upphandlad resebyrå hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för Regionservice ordinarie system. Programmet för klimatväxling innebär på så sätt en minimalt ökad arbetsbelastning.

Goda erfarenheter

Erfarenheterna från andra landsting och kommuner som redan har infört klimatväxling visar att resorna har minskat totalt och andelen mer klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. 

Klimatväxling eller klimatkompensation?

Klimatväxling kallas det då man avgiftsbelägger till exempel resor med hög klimatbelastning för att finansiera interna åtgärder för att minska sin egen organisations klimatpåverkan.

Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför sin egen organisation som ska leda till en lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras. Men enligt bl a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det enligt kommunallagen inte tillåtet i en skattefinansierad verksamhet

Frågor och svar om klimatväxling

Säker elcykling

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-06 15:28