Uppföljning målområde energi

Näst efter kollektivtrafiken så står värme, kyla och el i Västra Götalandsregionens egna fastigheter för den största andelen energi. Målen om mer förnybar energi och mindre totalanvändning nåddes under 2016.

Uppvärmningen består till största del av fjärrvärme samt mindre mängder av biobränsle och olja. Verksamhetselen står för drygt hälften av den totala energianvändningen.

Under 2016 förbrukade fastigheterna totalt 296 GWh vilket var en liten ökning jämfört med 2015. Båda målen om andel förnybar energi för uppvärmning, kylning och el till egna lokaler, och den totala energianvändningen i egna fastigheter blev uppfyllda.

Se figurer och text i dokumentet Uppföljning målområde energi 2016

Förnybar energi

Andelen förnybar energi till uppvärmning, kylning och el till egna lokaler uppgick 2016 till 95 procent, vilket överträffade målet om 90 procent förnybar energi. Av de värmeproduktionsanläggningar som tidigare drivits med olja har under 2016 fyra stycken bytts ut till fossilfria alternativ. Därutöver kommer två ytterligare anläggningar att färdigställas under våren 2017 och en tredje troligtvis under 2018. Kvarvarande fyra värmeproduktionsanläggningar ligger i naturbruksgymnasier där alla investeringar är stoppade, vilket innebär att även dessa investeringar är stoppade.

Västfastigheter antog 2015 en strategi och en handlingsplan för att minska verksamhetselen. Under 2016 genomfördes två separata kartläggningar för att agera beslutsunderlag inför kommande arbete med att minska verksamhetsenergin. Den första kartläggningen fokuserade på teknik för att identifiera hur konsumtionen av verksamhetsel ser ut idag, medan den andra kartläggningen fokuserade på organisatoriska frågor för att identifiera vart beslut kopplade till verksamhetsenergi fattas inom Västra Götalandsregionen.

Energianvändning

Energianvändningen per bruksarea (BRA) i Västra Götalandsregionens lokaler har minskat från 180 kWh år 2015 till 179 kWh år 2016. Detta innebär också att målet om maximalt 180 kWh BRA har uppnåtts. Investeringar i energieffektivisering har under 2016 varit fortsatt prioriterade utefter handlingsplanen som baseras på den tidigare genomförda energikartläggningen. Skillnaden mellan 2015 och 2016 är liten. Detta kan bero på att energieffektiviseringsprojekt ger utslag först en tid efter genomförandet och driftoptimering pågår på flera håll och har ännu inte hunnit ge fullt utslag.

Solenergiplan

Som ett led i miljömålet att halvera förbrukningen av köpt energi till 2030 har Västra Götalandsregionen tagit fram en Solenergiplan. Denna Solenergiplan innebär att 3 GWh solel ska produceras i Västra Götalandsregionens egen regi år 2030. Som ett led i detta färdigställdes under 2016 etapp två i den takmonterade solcellsanläggning på Skaraborgs Sjukhus i Skövde som totalt förväntas producera 300 MWh solel per år.

Nyckeltal för förvaltningar och bolag

Västfastigheter förvaltar cirka 1,7 miljoner kvadratmeter, som i huvudsak utgörs av sjukhus och skolor. Även Göteborgs botaniska trädgård, Vitlycke museum, Västergötlands museum och två administrativa lokaler ingår i fastighetsbeståndet. Utöver de fastigheter som Västfastigheter förvaltar äger Västra Götalandsregionen en del lokaler som Västtrafik nyttjar (mest resecentra) samt Tvätteriet i Alingsås.

Tre av bolagen som finns i hyrda lokaler redovisar sin energianvändning: GöteborgsOperan, Göteborgs symfoniker och Regionteater väst.

För nyckeltal per förvaltning/bolag, se dokumentet Nyckeltal energi 2016

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:17