Uppföljning målområde läkemedel

Målen om minskad miljöpåverkan från läkemedel täcker in hela kedjan från tillverkning, distribution, ordination till avfall. Miljökrav ställs i all upphandling. Skillnaden i förskrivning av antibiotika var 2016 fortsatt stor mellan kommunerna.

Läkemedel kan påverka miljön både vid tillverkning och användning. De tre målen för läkemedel i miljöprogrammet (produktion, ordination och kassation) syftar till att minska vår miljöpåverkan av läkemedelsproduktion och spridning av läkemedelsrester i naturen vid användning. Genom att ställa krav i upphandling av läkemedel kan man minska spridningen av läkemedelsrester där de produceras. Samtidigt minskas risken för spridning av resistenta bakterier.

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde läkemedel 2016

Produktion

Krav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för produktgrupp läkemedel samt krav enligt Uppförandekod för leverantörer har ställts i samtliga läkemedelsupphandlingar sedan 2014.

VGR är har, inom ramen för det nationella samarbetet kring socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, från och med 2016 fått det nationella ansvaret för avtalsuppföljning för läkemedel. 24 skrivbordsrevisioner av leverantörers självutvärderingar påbörjades hösten 2016 och en på plats-revision vid tillverkningsenhet är genomförd under året.

VGR har under hösten initierat ett samarbete med branschorganisationerna inom läkemedelsområdet (Läkemedelsindustriföreningen, Generikaföreningen och Läkemedelshandlarna) för en generell dialog kring avtalsuppföljning och arbetssätt för detta. Syftet med dialogen är bland annat att höja förståelsen och kunskapen hos branschen för att de tydligt ska veta vilka krav vi ställer och hur vi kommer att följa upp ställda krav.

Koncerninköp deltar sedan hösten 2016 i Upphandlingsmyndighetens expertgrupp för framtagande av uppdaterade hållbarhetskriterier för läkemedelsupphandling.

Ordination

Västra Götaland fortsätter att minska förskrivningen av antibiotika på recept, om än i långsammare takt än tidigare och minskningen inom primärvården har avstannat. Motsvarande trend ses i hela landet. Den totala minskningen 2016 var 2 % (från 311 till 306 recept/1000 invånare och år) jämfört med 2015. Minskningen omfattar flera olika antibiotikagrupper och inte som tidigare, främst luftvägsantibiotika. Västra Götaland tillhör de 11 regioner/landsting med lägst förskrivning i landet och den tredjedel som minskat mest under 2016. Majoriteten av recepten skrivs ut inom primärvården. 
Spridningen är fortfarande stor mellan kommunerna. Grästorp och Lidköping kommun ligger strax under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Högst förskrivning sker fortsatt till invånarna i Åmåls kommun (361 recept/1000 inv. och år). Stora skillnader ses också mellan olika vårdcentralers förskrivning, 26 % av vårdcentralerna har minskat sin förskrivning med mer än 10 % det gångna året och 15 % ökade den med lika mycket.

Över 1100 läkare fördelade på 163/199 (82 %) av primärvårdens vårdcentraler har diskuterat sin följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner ihop med kollegorna vid minst ett reflekterande möte. Därtill har vårdcentralens sammanlagda förskrivning jämfört med andra vårdcentraler diskuterats. 

Kassation

Arbete med definierat sortiment och extemporeläkemedel

Sortimentsrådet inom Sjukhusapoteket VGR arbetar dagligen med att säkerställa att rätt läkemedelsprodukter och produktinformation finns tillgängliga i vården. I detta arbete ingår att anpassa det definierade läkemedelssortimentet inom sluten vård och primärvård till rekommenderat och upphandlat sortiment. Inga mätningar angående huruvida detta har påverkat läkemedelskassationen har utförts, men kassation av läkemedel inom slutenvården och primärvård bör minska genom det kontinuerliga arbetet med anpassning av sortiment och förpackningsstorlekar efter vårdens behov av läkemedel.

I Sjukhusapoteket VGR:s samarbete med APL finns en arbetsgrupp med uppdraget att minska kassationen i samband med beredning och användning av cytostatika. Arbetsgruppen ser över förbrukning- och kassationsstatistik för extemporeläkemedel i regionen samt tar fram åtgärder som kan minska kassationen.
Åtgärder som vidtagits under 2016 innefattar bland annat:

  • Identifiera förpackningsstorlekar som överensstämmer med befintliga behandlingsregimer
  • Förbättringsarbete med rutiner, lathundar och arbetssätt
  • Utredningar om förlängd hållbarhet på stamlösningar

Resultatet av arbetet med kassation visar att mängden cytostatika (totalt 75 olika substanser) som används för extemporeberedning av APL i VGR har en ökande trend, medan kassationen ligger relativt konstant på ca 3,5 % av den använda mängden . 

Lars Karlsson

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:15