Uppföljning målområde livsmedel

Västra Götalandsregionen köpte under 2016 in livsmedel för knappt 140 miljoner kronor. Andelen ekologiskt hamnade på 41%, en liten ökning jämfört med föregående år.

Regionservice som ansvarar för köks- och restaurangverksamheten på sjukhusen utgör tre fjärdedelar av den totala livsmedelsbudgeten och har därför en viktig roll i arbetet med ekologiska livsmedel. Den förvaltning eller bolag med högst andel ekologiska livsmedel var 2016 Göteborgs Konsert AB (Symfonikerna) med 47 procent medan Västarvet stod för den största ökningen jämfört med föregående år, från 21 till 26 procent. För ett enskilt kök hade Fristads folkhögskola högst andel ekologiska livsmedel, 67 procent. 

För diagram och figurer se dokumentet Uppföljning målområde livsmedel 2016

Ekologiska livsmedel

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 41 procent jämfört med 39 procent 2015. Regionservice har gått från 32 till 32 procent och har sedan 2015 KRAV-certifierat samtliga sjukhuskök och restauranger. Total har cirka 125 livsmedelsprodukter konverteras till ekologiska i livsmedelsavtalet under 2016.

Naturbruksgymnasiernas kök är sedan tidigare KRAV-certifierade. För att korta livsmedelskedjorna och använda mera lokalproducerade livsmedel pågår projektet, Refraim, som förvaltningen bedömer kommer att öka kvaliteten på skolkökens arbete och den mat som serveras. Under 2016 har KRAV-certifieringen på Fristads folkhögskola utökats till ytterligare en stjärna, två av tre möjliga, och den ekologiska andelen ökade till 67 procent.

Göteborgsoperans restaurang har under året fortsatt sitt arbete som Svanenmärkt verksamhet och med att öka andelen ekologiska och MSC-märkta råvaror. Under 2016 anslöt restaurangen sig även till nätverket Hållbara Restauranger för att, tillsammans med andra restauratörer i Göteborg, försöka påverka branschen mot en mer hållbar riktning. Inom projektet har bland annat ett pilotprojekt med klimatberäkningar av menyer utförts för att kunna lära mer om olika livsmedels utsläpp av klimatgaser.

Även Konserthusets restaurang är sedan tidigare Svanenmärkt och har under året även KRAV-certifierats. I strävan efter att minska köttkonsumtionen genomfördes en konserthelg där all mat som serverades i restaurang och café var vegetarisk. Detta ansågs lyckat och kommer genomföras vid utvalda tillfällen framöver.

I filen Nyckeltal ekolivsmedel 2016 redovisas andelen ekologiska livsmedel 2010-2016 för respektive förvaltning och bolag med kök/restaurang i egen regi. Här redovisas även det kaffe som Västra Götalandsregionen köper in.

Lars Karlsson

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:16