Uppföljning målområde produkter och avfall

Den totala mängden avfall 2016 vid sjukhusen var 9 639 ton. Målet att minska mängden med 10 procent från 2012 till 2016 nås inte.

Mängden hushållsavfall/ blandavfall i egna sjukhusfastigheter liggr på samma nivå som 2012. Nästan 25 % gick till materialåtervinning och 6 % till biologisk behandling. Huvuddelen av avfallet går fortfarande till energiåtervinning. 

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning målområde produkter och avfall 2016

Förbrukningsmaterial vid operation

Stora mängder avfall från förbrukningsmaterial uppkommer inom sjukvården. Under 2016 kom beställningarna av kundspecifika set igång inom operationssjukvården. Uppföljningen av förbrukningsmaterial vid höftledsoperationer visar att de kundanpassade seten lett till att mindre förpackningsmaterial måste omhändertas som avfall på operationsavdelningarna. En beräkning av vad det minskade förpackningsmaterialet betyder för avfallsmängderna har gjorts och motsvarar en minskning från 5,7 kilo till 5,0 kilo förbrukningsmaterial per höftledsoperation. En beräkning som gjort i samband med införandet av kundanpassade operationsset visar att antalet sterila förpackningar minskar med cirka 645 000 stycken per år.

Återanvändning av möbler

Tage – Västra Götalandsregionens egen webbaserade tjänst för internt återbruk av möbler har under året utvecklats och är nu tillgängligt för regionens alla verksamheter. 10 förvaltningar har aktivt tagit egna beslut om att använda Tage.  214 annonser har bokats i Tage 2016, vilket är en ökning från föregående år med 22 procent. När en annons bokas betyder det att de möbler som annonserats har funnit nya ägare istället för att kastas.

Matsvinn

Mängden matsvinn från sjukhusens produktionskök och restauranger har under 2016 minskat från 126 gram per portion till 106. Minskningar har främst skett i kök och på restauranger men även på vårdavdelningar. Mätningarna har bidragit till ett ökat fokus på svinnfrågan och resulterat i en rad förbättringar i måltidsprocessen samt i kommunikationen mellan måltidsservice och vårdavdelningar för att minska andelen överproducerad mat. Under 2016 har fokus varit att få igång pilotprojekt mellan måltidsverksamheten och vårdavdelningar på sjukhusen.

Västra Götalandsregionens sjukhuskök producerar mellan 50 och 60 tusen portioner i veckan. Vid den sista mätningen under 2016 uppgick det totala matsvinnet till nästan 5 461 kilo. Drygt 60 procent av svinnet uppkommer på vårdavdelningarna till följd av bland annat beställningsrutiner och tidsbrist hos vårdpersonalen. Köken står för 20 procent och restaurangerna för resterande 20 procent av det totala matsvinnet. Diagram 2. Total mängd matsvinn fördelat på kök, restaurang och överbliven mat från vårdavdelningar vid sista mätningen 2016 (vecka 46).

Hushållsavfall

Mängden hushållsavfall i sjukhusfastigheter har ökat med 105 ton jämfört med 2015. Jämfört med 2012, vilket är basåret för minskningsmålet om 10 procent till 2016, har mängden hushållsavfall varken ökat eller minskat. Miljögruppens hantering av begagnade möbler på Skaraborgs sjukhus i Skövde har fortsatt med stor framgång. Under 2016 har mängden träavfall fortsatt att minska och fram till och med augusti uppgick vikten till ca 24 ton, vilket kan jämföras med 40 ton under samma period 2014.

Frölunda specialistsjukhus arbetar fortlöpande med att minska verksamhetens avfallsmängder. Samtliga sjukhusets enheter har genomfört avfallsronder och ett aktivt avfallsarbete pågår i verksamheten. Göteborgsoperan har under året genomfört ett samarbetsprojekt med studenter från Chalmers och Göteborgs universitet, via Miljöbron, för att hitta innovativa material till scenproduktioner samt ett logistikprojekt för smartare möbelhantering med återanvändning.

För nyckeltal per förvaltning/bolag, se dokumentet Nyckeltal avfall 2016.

Jonna Bjuhr Männer

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:14