Uppföljning målområde transporter

Transporter orsakar den största delen av Västra Götalandsregionens klimatpåverkande utsläpp. Båda målen i miljöprogrammet för att bli fossiloberoende till år 2020 fick positiva resultat 2016.

Transporter står för den övervägande delen av Västra Götalandsregionens klimatpåverkande utsläpp som ingår i målet att till 2020 bli fossiloberoende. Enbart kollektivtrafiken står för 70 procent av de totala utsläppen som ingår i målet om fossiloberoende. I mindre grad bidrar även godstransporter, ambulans och tjänsteresor.

Kollektivtrafiken var 3 procentenheter ifrån att nå målet om 75 procent förnybar energi, medan Västra Götalandsregionens övriga transporter uppfyllde målet om 60 procent förnybar energi. Båda transportmålen i miljöprogrammet hade positiva resultat 2016 jämfört med 2015.

Se diagram och figurer i dokumentet Uppföljning av målområde transporter 2016

Kollektivtrafiken

Att kollektivtrafiken står för så stor andel av Västra Götalandsregionens utsläpp beror på att i siffrorna ingår samtliga invånares och besökares resor med Västtrafik, vilket totalt var 300 miljoner resor under 2016. Hade motsvarande mängd resor gjorts med bil hade utsläppen varit ungefär fyra gånger så stora.

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik arbetar med en Miljö- och Klimatstrategi för att nå målen. I denna plan ingår åtgärder för ökad energieffektivitet och att ta fram förslag och kostnader för att fasa ut fossila drivmedel inom kollektivtrafikens samtliga transportslag. Andelen förnybar energi inom kollektivtrafiken uppgick 2016 till 72 procent, och var tre procentenheter ifrån att nå målet om 75 procent förnybar energi inom kollektivtrafiken. Den största delen av trafiken utförs med eldrivna tåg och spårvagnar samt bussar. Därför har dessa trafikslag prioriterats och eldrivna tåg och spårvagnar drivs idag helt fossilfritt med Bra miljöval-el. Busstrafiken drivs till 70 procent av förnybara drivmedel som biodiesel och biogas.

Övriga trafikslag som båt och dieseltåg står för en betydligt mindre andel trafik men står för en relativt hög andel fossil energi. En stor utmaning som återstår är att miljöanpassa fartygstrafiken och Kinnekullebanan som idag drivs av dieseltåg, som har en betydligt högre andel fossilt drivmedel jämfört med övrig trafik. Under 2016 ökade dock andelen förnybart bränsle i dieseltågen på Kinnekullebanan från 0 till 20 procent genom ett nytt trafikavtal. Vidare så startades även under 2016 ett test att köra en färja på 100 procent förnybar diesel.

Förnybart drivmedel i egna fordon

62 procent av Västra Götalandsregionens egna transporter med personbilar och lätta lastbilar utfördes 2016 med förnybar energi jämfört med 57 procent 2015. Utvecklingen mot fler fordon som går på förnybart drivmedel är fortsatt positiv. Cirka 700 av Västra Götalandsregionens 1000 verksamhetsbilar samt poolbilar är gasfordon. 4 stycken är elbilar.

En bidragande orsak till den höga andelen fossilfria fordonsalternativ är regleringen av tjänstefordon som innebär att man vid nyanskaffning av fordon enbart kan välja fordon som går på förnybart drivmedel, med prioritet för gas-, laddhybrid- eller elfordon. Om en verksamhet har behov av en annan fordonstyp måste verksamheten söka dispens för det. 

Resor i tjänsten

Tjänsteresor med bil har minskat med 16 procent jämfört med 2015. Cirka 56 procent av de cirka 23 miljoner kilometer som kördes under 2016 gjordes med Västra Götalandsregionens egna fordon. Flygresandet har minskat med 14 procent jämfört med 2015. Under 2016 var den totala resta sträckan 14 miljoner kilometer. För att ytterligare styra bort från tjänsteresor med privat bil och flyg finns ett av regionfullmäktige beslutat klimatväxlingsprogram för anställda och förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Systemet är en centralt styrd modell där samtliga förvaltningar och bolag ingår och där klimatväxlingsavgiften läggs på tjänsteresor med privat bil och flyg.

I dokumentet Nyckeltal tjänsteresor 2016 redovisas resta mil i tjänsten med långleasade bilar, bilpoolsbilar, privata bilar och flyg för 2014 och 2015.

Anna Teghammar

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-11 14:17