Granskningsrapporter 2018

Februari

Ändamålsenligheten i hälso-och sjukvårdsnämndernas utövande av beställarrollen

Uppföljning privata utförare utifrån av regionfullmäktige fastställt program

Införandet av ny inköpspolicy

Vård på lika villkor - delstudie 2

Januari

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens utformning av sin styrning utifrån reglementet.pdf

Regionstyrelsens ledning och samordning av regionens arbete.pdf

Senast uppdaterad: 2018-03-05 09:35