Delprojekt

Projekt Göteborgssjukvården är uppdelat i fem områden, Kompetensförsörjning och FoU, Digitala vårdformer och tjänster, Verksamhetsinnehåll och arbetssätt, Försörjning och byggnation. Nedan kommer vi att presentera respektive område. I takt med att arbetet fortskrider kommer informationen att kompletteras och utvecklas.

Information om byggnation finns på Västfastigheters webbsida

Om specialistsjukhuset i Frihamnen

Om specialistsjukhuset i Högsbo

Delprojekt Vårdverksamhet och arbetssätt har som sitt övergripande mål att skapa förutsättningar för en framtida säker, trygg och tillgänglig vård som stödjer invånarna och deras behov. Specialistsjukhusen i Högsbo och Frihamnen ska vara flexibla och stödja vårdens utveckling.

Delprojektet har fokus på den vårdrelaterade verksamheten men arbetar även för att servicen ska omhändertas i optimerade processer som stödjer vården och dess kompetensnyttjande.

Delprojektet leder ett processorienterat arbetssätt, en så kallad designdialog, tillsammans med upphandlade arkitektkontor. Dialogens syfte är att leverera input till både framtida byggnationer och framtida arbetssätt.

Tillsammans med VGR:s olika sjukhusförvaltningar samlar delprojektet in information till så kallade verksamhetsbeskrivningar. Beskrivningarna ger en bild av nuläge avseende bemanning, patientbehov, samband och försörjning. Verksamhetsbeskrivningarna ska även belysa betydande dilemman.

Inom delprojekt Vårdverksamhet pågår även ett dimensioneringsarbete där ett antal patientscenarios kopplar behov i vården till en funktionell byggnad/framtida specialistsjukhus.

Delprojekt Digitala vårdformer och tjänster har som uppgift att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och implementera lösningar till stöd för både invånare och sjukvårdspersonal. Digitaliseringen ska ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar delaktigheten och ger medarbetarna en attraktiv arbetsplats.

Både nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och redan framtagna tjänster ska implementeras. Nya digitala vårdtjänster förutsätter nya arbetssätt i vården. Det handlar om vårdmöten på distans, distansövervakning med sensorteknik samt internetbaserat stöd och behandling. Övriga delprojekt ska beskriva verksamheternas behov och ställa krav på hur de digitala vårdformerna och tjänsterna ska utformas.

Delprojektets Digitala vårdformer och tjänster samverkar även med respektive objekt, omställningsområde Digitala vårdtjänster samt Framtidens vårdinformationsmiljö via utsedd kontaktperson för respektive objekt/projekt/program. Delprojektet kommer inom kort att bemannas med en projektledare från VGR IT.

Delprojekt Försörjning ska leverera utveckling, design och implementering av en ny modern försörjningslösning för de planerade och eventuellt tillkommande specialistsjukhus samt för det redan befintliga Angereds Närsjukhus.

Förändrade arbetssätt i vården ställer krav på att logistik- och försörjningslösningarna utvecklas och anpassas så att de:

 • maximerar möjligheterna för vårdpersonal att utföra vård
 • säkerställer en hög leveransfrekvens, effektiv tidsstyrning, flexibilitet, servicegrad, kapacitet, kvalitet och säkerhet

 • säkerställer spårbarhet utifrån vårdens och patientens behov

 • möjliggör en ökad flexibilitet för lokalisering av vårdverksamheter

 • innefattar en utvecklad professionalism och kompetens i försörjningslösningar

 • inbegriper utveckling av IS/IT lösningar som möjliggör ovanstående

 • möjliggör synkronisering mellan den kliniska verksamheten och materialstyrningen

 • utnyttjar befintlig och ny teknik.

Specialistsjukhusen kommer att innebära särskilda utmaningar bland annat på grund av deras placering i urbana miljöer, med allt vad detta innebär i form av begränsningar i tillgänglighet, miljöpåverkan, närheten till bostäder, tillgång till och priset på lokalytor. Samtidigt ska sjukhusen bedriva en omfattande vårdproduktionsverksamhet som ställer krav på effektivt utnyttjande av resurser gällande lokalytor, personal, utrustning och material. Samtliga sjukhus ska bedriva dagkirurgi och annan behandlande verksamhet som är material- och volymintensiv. Verksamheten kräver tillgång till sterila flöden av instrument och förbrukningsmaterial.

Nuläge-Status

Delprojekt Försörjning har av styrgruppen fått uppdraget att se över möjligheten att etablera ett externt Försörjningscentrum, FC, för att på så sätt frigöra kapaciteter i sjukhusfastigheterna, skapa förutsättningar för utvecklade försörjningslösningar genom skalfördelar och samtidigt omhänderta utmaningarna avseende fungerande distributionsflöden. Den kanske mest betydande funktionen är en gemensam sterilteknisk enhet med uppdraget att försörja samtliga specialistsjukhus med sterila flöden. Följande aktiviteter pågår just nu:

 • Kompletterande förstudie genomförs för att kunna besluta om den fortsatta inriktningen.

 • Stödja arkitekterna i sjukhusens programarbete med logistik och försörjningsperspektiv.

 • Tillsammans med huvudprocesser och övriga stödprocesser medverka till att moderna, innovativa processer och arbetssätt utvecklas.

 • Utifrån ovanstående inriktningsbeslut detaljera och ytterligare specificera förutsättningar och principer för logistik och försörjning.

Under och efter sommaren kommer arbetet med att utveckla framtidens logistik- och försörjningslösningar att intensifieras. Delprojektets organisation kommer att behöva förstärkas med resurser och kompetens som skapar de rätta förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete.

Efter semesterperioden kommer delprojekt Försörjning att tydligare kunna beskriva hur delprojektet kommer vidare.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33