Aktuellt

 • Den 23 maj 2017

  Hur möter vi morgondagen med nya former av samverkan?
  Överenskommelsen berättar om sitt regionala arbete samt informerar om nationella nivån. Erfarenhetsutbyte mellan kommuner och region om vad som är på gång.
  Vad finns det för behov av kunskap och stöd ?
  Vad finns det för verktyg att arbeta med ?
  Behov av vidare dialog mellan kommuner och region, hur ska det se ut?

  - Läs mer om detta här
  - Anmäl dig här

 

 

bild-271899289927242_345617782555392
Till alla organisationer och föreningar i Uddevalla: kom och delta för att påverka vår gemensamma framtid i Uddevalla kommun. Ni är viktiga! Ni är fundamentet i demokratiarbetet och i goda sunda värdegrunder. Nu har ni möjligheten att på nya sätt via överenskommelsen, delta i påverkansarbete och samverrkan för allas vårt bästa. Det är nu det startar !!!!
bild-271899289927242_345564122560758
Välkommen på workshop om Överenskommelsen ÖK Idé den 6 september. Vill ni vara med och göra Uddevalla till en plats för alla? Tillsammans kan föreningsliv, företag, kommun och organisationer skapa bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Läs mer om detta här!
bild-271899289927242_326858394431331
Dela gärna den här inbjudan från Parsportförbunds "Idrotts Sluss/Idrottsskola" för nyanlända asylsökande personer med någon slags funktionsnedsättning. http://www.parasportgbg.se/Nyheter/Egnanyheter/inbjudananmalantillgoteborgsparsportforbundsidrottsslussidrottsskolafornyanlandaasylsokandepersonermednagonslagsfunktionsnedsattning/
bild-271899289927242_323578574759313
Hälften av alla beslut som tas på ett kommun- och regionfullmäktigemöte påverkas av lagstiftning på EU-nivå, men trots det är kunskapen om hur EU påverkar lokal och regional nivå väldigt låg hos allmänheten i Sverige. Den 29 september tar regeringen ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och Göteborgsregionen där syftet är att tillsammans öka kunskap om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå. Lär dig mer om EU och Västra Götalands EU-arbete Ta möjligheten att höra Ann Linde, EU-minister, tillsammans med politiska företrädare för lokal och regional nivå berätta om vikten av att samarbeta i EU-frågor och om goda exempel från Västra Götaland. Detta följs av ett kunskapshöjande seminarium om aktuella EU-frågor utifrån ett västsvenskt perspektiv. Tid: Fredag den 29 september kl. 13.30 – 16.30 Plats: Världskulturmuseet, Göteborg
bild-271899289927242_323577024759468
Senast uppdaterad: 2017-04-12 12:04