Hälsa på lika villkor?

Varje år genomför Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” i åldrarna 16-84 år. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Under 2015 har en sådan utökad undersökning genomförts, där folkhälsoenkäten skickades ut till 95 000 västragötalänningar. 52 348 personer besvarade enkäten, vilket motsvarar 55,5 procent av urvalet.

Resultatet presenteras på den här webbplatsen (se innehåll i meny till vänster).

Tre av fyra upplever att de har en bra eller mycket bra hälsa

Resultaten för Västra Götaland visar att nästan tre av fyra upplever att de har en bra eller mycket bra hälsa. Andelen har ökat sedan 2005, men hälsan är ojämnt fördelad socioekonomiskt och geografiskt. Den psykiska ohälsan har ökat något, vilket innebär ett trendbrott mot tidigare något sjunkande nivåer åren 2005-2011. Andelen bland unga kvinnor som anger nedsatt psykisk hälsa är drygt 28 procent.

Bland levnadsvanor kan man se att andelen dagligrökare har minskat till omkring 10 procent bland både män och kvinnor. 2011 var andelen dagligrökare bland män och kvinnor 12 respektive drygt 13 procent. Drygt 18  procent bland männen och knappt 12 procent bland kvinnorna bedöms ha riskabla alkoholvanor. Andelen med fetma har ökat med 1 procentenhet sedan 2011, till drygt 14 procent. Två av tre uppger att de är fysiskt aktiva 30 minuter per dag.

Så redovisas resultaten av Hälsa på lika villkor 2015

Resultaten redovisas för hela Västra Götaland, per hälso- och sjukvårdsnämndsområde med tidsserier 2005-2015 samt per kommun och stadsdel i Göteborg med data från 2007, 2011 och 2015.

Beskrivning av frågor och bakgrundsvariabler (kön, ålder, utbildning, socioekonomisk indelning, ekonomi och födelseland, familjeförhållanden och funktionsnedsättning) finns i högerspalten.

Om folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"

  • ”Hälsa på lika villkor” är en nationell enkätundersökning med frågor kring fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor, läkemedelskonsumtion, vårdutnyttjande, tandhälsa, trygghet och sociala relationer samt arbetsliv. Den sänds sedan 2004 ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16-84 år.
  • Undersökningen genomförs årligen av Folkhälsomyndigheten (Tidigare Statens folkhälsoinstitut) i samarbete med landsting/regioner och Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid.
  • Västra Götalandsregionen gör vart fjärde år ett tilläggsurval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.
  • År 2015 skickades totalt drygt 94 000 enkäter ut i Västra Götaland. 52348 personer deltog, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55,5 procent.
  • Undersökningen genomförs som postenkät med möjlighet att svara via webb.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Här finns resultat för hela Sverige, med tidsserier, uppdelning efter kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus, andra socioekonomiska förhållanden och födelseregion, samt 4-årsmedelvärden på län/regionnivå, uppdelade efter kön och kommuntyp. 

"Hälsa på lika villkor?" i Västra Götalandsregionens statistikdatabas

Senast uppdaterad: 2017-11-20 08:55