Styrande dokument

De regionövergripande styrande dokumenten berör styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. Det är dokument som är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen.

Vision

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Flera av dokumenten har Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och universitet och den ideella sektorn.

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Policyer, planer och riktlinjer

Policyer, planer och riktlinjer riktar sig till våra egna verksamheter, nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt som gäller för alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

En plan anger hur ett mål ska uppnås. Planen anger vad som ska göras och vem som har ansvaret.


Publicerad: 2017-04-20 12:51