PRIMA

PRIMA-projektet - Primärvård för arbetsåtergång vill utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågår 2016-2018 och finansieras av FORTE.

Om interventionen

I Prima-studien ingår en interventionsgrupp med 12 vårdcentraler och en kontrollgrupp med 11 vårdcentraler som ska rekrytera totalt 460 patienter som har en anställning.

Interventionsstudien består av tre delar:

  1. En utbildningsdag som leds av ISM, som riktar sig till doktorer och rehabkoordinatorer på de elva vårdcentralerna. Den handlar om arbetets betydelse för den stressrelaterade psykiska ohälsan, när man insjuknar, när man ska rehabiliteras och tillfriskna, och vilka kriterier som gäller för att diagnosticera utmattningssyndrom.
  2. Ett strukturerat arbetssätt som innebär ett tätt samarbete mellan läkare och rehabkoordinator.
  3. Medicinsk expertkunskap från ISM i form av en hjälplinje dit läkaren och rehabkoordinatorn kan ringa och diskutera patientfall med Kristina Glise, överläkare på ISM.

Hur långt har man kommit?

  • Hösten 2016 har vi besökt de 23 vårdcentraler som ingår i projektet och träffat rehabkoordinatorer, distriktsläkare och vårdcentralchefer.
  • Utbildningsdagarna genomfördes med start i november 2016 i Göteborg, Vänersborg och Borås. Utvärderingarna visar att på det stora hela har dessa dagar varit mycket uppskattade. Ett åttiotal läkare och rehabkoordinatorer har genomgått PRIMA:s utbildning.
  • Rekryteringen av patienter pågår för fullt till både kontroll- och interventionsgrupp.
  • I interventionsgruppen arbetar man med patienterna enligt det strukturerade arbetssätt som finns i projektet, medan kontrollgruppens patienter behandlas som vanligt.

Åtgärder på arbetsplatsen

Vi ser just nu i Sverige en mycket besvärande utveckling vad gäller sjukfrånvaro till följd av ångestsyndrom, depression och stress. Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk diagnos har ökat kraftigt sedan 2010 och låg 2014 på 35 %, högsta siffran sedan 1999. I flera nya kunskapsöversikter och utvärderingar kring sambanden mellan arbete och psykisk ohälsa konstateras att åtgärder på arbetsplatsen är av avgörande betydelse för lyckad rehabilitering.

Ett riktat projekt till primärvården

En stor andel av dessa patienter vänder sig först till primärvården. Primärvården bedöms i stor utsträckning sakna förutsättningar för att tidigt inkludera arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet, vilket är bekymmersamt. Detta projektet riktar sig till primärvården och utgår från varje patients unika situation och arbetsplatsen som en viktig arena för lyckad rehabilitering.

Med ISM:s kliniska erfarenheter som grund

Arbetssättet är delvis utvecklat under det mångåriga arbetet med att behandla patienter med stressrelaterad ohälsa som bedrivits vid Institutet för stressmedicin (ISM). Flera medarbetare från ISM kommer att involveras i projektet tillsammans med forskare från bland annat enheterna för arbets- och miljömedicin och socialmedicin och epidemiologi vid Göteborgs universitet.

Mer att läsa om PRIMA

Läs om var man står i projektet just nu, Arbetslust 2017:2 (juni)

Tidig kontakt med chefen kan ge snabbare återgång i arbete, suntarbetsliv.se

Folder om PRIMA-projektet

Kontakt

För frågor eller synpunkter, välkommen att höra av dig till

E-postadress

Projektledare Fil.Dr. Lisa Björk E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26