Arbetsgrupp att ta fram en rutin för ansvar vid placeringar

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal beslutade i december 2017 att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en gemensam rutin för ansvars- och kostnadsfördelning vid placeringar. Rutinen ska spegla ärendegången vid placering på ett hem för vård och boende (HVB), familjehem eller i hem för viss annan heldygnsvård då den enskilde har behov av samtidiga insatser från både kommun och hälso- och sjukvård.

En arbetsgrupp har bildats inom Vårdsamverkan Fyrbodal med representanter från hälso- och sjukvården och kommunerna i Fyrbodalsområdet. NSPHiG har varit delaktiga och lämnat synpunkter utifrån ett brukarperspektiv. Arbetsgruppen har haft tre möten under perioden februari - april 2018.

Georg Fischer är processledare för arbetsgruppen. Resultatet av arbetsgruppens arbete rapporteras för Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal i maj 2018.

Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:13