Handlingsplan psykisk hälsa

Handlingsplan psykisk hälsa bygger på fem fokusområden som syftar till ett förstärkt och ömsesidigt arbete mellan kommuner och hälso- och sjukvården för att främja psykisk hälsa och att minska den psykiska ohälsan. Handlingsplan psykisk hälsa är en regional överenskommelse som har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunalförbundens samarbetsorganisation VästKom och brukarorganisationen NSPHiG och är baserad på den nationella överenskommelse för psykisk hälsa som gjorts mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regeringen. Kommunerna i Västra Götaland och VGR har ställt sig bakom att arbeta utifrån Handlingsplan psykisk hälsa.

Fem fokusområden med inriktning på såväl vuxna som barn och unga  

De fem fokusområdena är:

 • Förebyggande och främjande arbete
 • Tillgängliga tidiga insatser
 • Enskildas delaktighet och rättigheter
 • Utsatta grupper
 • Ledning, styrning och organisation

Handlingsplan psykisk hälsa är indelad i två delar; en som riktas till arbete för Vuxna och en som riktas till Barn och Unga. Under respektive Fokusområde finns ett antal mål, där vissa är gemensamma för både Vuxna och Barn och Unga.

Vårdsamverkan Fyrbodal har det delregionala uppdraget att verka för att de mål som är definierade i handlingsplanen genomförs. I praktiken sker detta genom att Vårdsamverkan erbjuder information och stöd till de lokala Närsjukvårdsgrupperna vid uppstart, genomförande och uppföljning samt för delregional samordning.

Arbetet i de lokala Närsjukvårdsgrupperna (NSV)

 1. Inledning/upptakt
  Information från Vårdsamverkan till NSV – utse lokal kontaktperson
 2. Ett lokalt analysarbete påbörjas i arbetsgrupper eller motsvarande 
  En bred kartläggning utifrån ingående Fokusområden – Vad behöver förbättras? (Gäller såväl Vuxna som Barn och Unga)
 3. Beslut i NSV om en lokal Handlingsplan 2018 - 2020
  NSV beslutar vilka aktivieter som ska genomföras samt utser en arbetsgrupp (vilka funktioner/personer som ska vara delaktiga), tidplan för uppföljning/genomförande samt mål
 4. Genomförande av den lokala Handlingsplanen
  Planering och genomförande av de aktiviteter som beslutats av NSV lokalt
 5. Arbetet avslutas och rapporteras till NSV och Vårdsamverkan

Stödet från Vårdsamverkan Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal svarar för:

 • Frågor och svar per telefon, e-post eller möten via Skype
 • Stöd i processer till NSV och arbetsgrupper utifrån uppkomna frågeställningar
 • Kontinuerlig uppföljning av hur det lokala arbetet fortskrider
 • Nätverk med representanter från NSV-arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte
 • Delregional sammanställning
 • Information till berörda verksamheter och till olika forum för samverkan
 • Samordning av delregionala aktiviteter som riktas till hälso-och sjukvård och kommuner och som svarar mot framkomna gemensamma kompetens- eller uvecklingsbehov

Kontaktperson

Georg Fischer, Utvecklingsledare, Vårdsamverkan Fyrbodal
E-postadress