Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Med införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) har en regional överenskommelse och riktlinje tagits fram. Dessa tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården.

Delregionalt, Vårdsamverkan Fyrbodal

Delregionalt har ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal tillskapat en arbetsgrupp med uppdrag att synliggöra och arbeta med gränssnittsfrågor. Arbetsgruppen bemannas av representanter från NU-sjukvården och från de delregionala närsjukvårdsområdena. Vid behov adjungeras sakkunnig personal in.

Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg, utvecklingsledare E-postadress

NU-sjukvården
Maria Skön, vårdplaneringssjuksköterska E-postadress

Marie Whinesh, vårdplaneringssjuksköterska E-postadress

Närsjukhus Katarina Nolblad, verksamhetschef E-postadress

Vårdval Vårdcentral
Kristina Carlsson, VC chef E-postadress

Tomas Everitt, VC chef E-postadress

Vårdval Rehab
Semir Facic, verksamhetschef E-postadress

Pia Andersson, verksamhetschef E-postadress

Kommun
Jan Erik Samuelsson, socialchef E-postadress

Pia Settergren, medicinskt ansvarig sjuksköterska E-postadress

Desiree Lind, anhörigkonsulent E-postadress

Vad händer?

I Fyrbodal pågår arbetet att anpassa verksamheternas arbetssätt till nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården.

Senaste nytt i arbetet på regional nivå finns här:                                                             http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/

Senaste nytt från SAMSA finns här:                                                                          http://www.vastkom.se/samsa

Senaste nytt från NU sjukvården finns här:                   
  http://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/samverkanslagen/     

                                                                                                                                          

I Västra Götaland finns en gemensam riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. Informationsflödet under processen sker i IT stödet SAMSA.

Information gällande styrdokument, utbildningar, lathundar och support finner du på denna sida. http://www.vastkom.se/samsa

 

Representatner till den regionala  förvaltningsgruppen från fyrbodal är:

 

 

http://www.vastkom.se/samsa

E-postadressÅmål E-postadress