Partnerskapsatsning i Fyrbodal - SIM Spår 2

Delregional samverkan för sociala investeringar

Under hösten 2016 beviljade Regionala utvecklingsnämnden (RUN) Vårdsamverkan Fyrbodal medel för att arbeta inom Fyrbodals geografiska område med att öka antalet elever som klarar grundskolan med godkända betyg. Pengarna som beviljades var i syfte att i första hand starta upp samverkan och kommande insatser i partnerskapet.

Att arbeta ur ett socialt investeringsperspektiv innebär att man går in med insatser tidigt i barn liv i syfte att förhindra eller förminska risken för utanförskap och psykiskt dåligt mående när de växer upp och blir äldre. Det är viktigt att göra en kartläggning av de behov som målgruppen har dvs barn och unga 0-12 år (som SIM spår 2 fokuserar på) för att i senare skede kunna sätta in adekvata insatser kopplade till behoven som man i kartläggningen kommit fram till finns.

Sociala investeringar skall ses som ett arbete som ger långsiktiga positiva effekter av det arbetet som påbörjas nu och det kan därav vara svårt att mäta direkta effekter av insatserna för barnen. Det gäller att vara strävsam, engagerad och målmedveten för att så småningom se de förhoppningsvis positiva effekterna för barnens mående och utveckling.

I denna partnerskaps satsning finns ”öronmärkta” pengar, som RUN beslutat om samt som är tilltänka att gå till kommande insatser för barn och unga i spår 2. Varje insats som påbörjas inom sociala investeringar, spår 2 måste dock ansökas om och beviljas av RUN innan det kan betalas ut.  I projektplanen finns en beskrivning på hur införandet kommer gå till. Projektplanen skall ses som ett levande dokument som kan komma att behöva revideras under denna längre resa.

Grunden för beviljade medel är att personal inom kommun och regionens verksamheter i Fyrbodal är beredda att gå in i ett gemensamt arbete med gemensamma mål att sträva emot för att på längre sikt öka antalet elever som klarar grundskolan. ”Att sitta vid samma bord” och komma överens om vad som behöver göras samt se till att insatserna startas och fortlöper är vidare grunden. Insatserna kan komma att bli upp till 3 år med medfinansiering av RUN och syftet är sedan att insatserna skall komma att implementeras som ordinarie verksamhet i kommunerna och regionens verksamheter i Fyrbodal. I kommande arbete kommer projektledaren inom Vårdsamverkan Fyrbodal hålla dialog samt stödja de lokala arbetsgrupperna för SIM, spår 2.

Alla kommuner i Fyrbodal kan dessvärre inte aktivt delta i de kommande insatserna men planeringen är att de kommuner som inte blir pilotkommuner skall bjudas in till dialogträffar i syfte att kunna följa arbetet och så småningom också kunna implementera insatserna i sina verksamheter om man ser att insatserna når framgång utifrån det långsiktigt satta målet att våra barn skall klara grundskolan.


Film om sociala investeringar

Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:13