Mitt i livet

Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan 18-64 år ska känna att vård, stöd och omsorgsinsatsen är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus, habilitering och tandvård

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra devård- och stödinsatser som ges. Personerna ska erbjudas hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser mötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Målgrupp

Personer med behov av samordnade insatser i åldern 18-64 år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer personer med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning med eller utan samsjuklighet.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland).

Kontakt

Lena Arvidsson
Processledare Temagrupp Mitt i livet
0706-73 04 30
E-postadress

Ledamöter

Mötestider

2018

2018-01-30 kl 13:30-16:30
2018-02-27 kl 13:30-16:30
2018-04-05 kl 13:30-16:30
2018-05-17 kl 13:30-16:30
2018-06-11 kl 13:30-16:30

Gullbergs Strandgata 36D vån 4