Psykiatri

Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Strategi

Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp

Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår.

Patient- och brukarmedverkan

I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras.

Kontakt

Cecilia Axelsson, Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
031-365 50 27
E-postadress

Ledamöter

Kontakt

Eva Nilsson Processutvecklare
0727-28 07 27
E-postadress

Mötestider

2018
18 jan kl 13:15-16:00
8 feb kl 13:15-16:00
3 maj kl 13:15-16:00
7 juni kl 13:15-16:00

Plats: Otherdalska huset