Mobila fältteamet

Det Mobila Fältteamet, (MFt), är ett uppsökarteam för personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning inom Göteboprgsområdet. Verksamheten startade våren 2012 på Temagrupp Psykiatris initiativ i samverkan mellan kommun och region i Göteborgsområdet. Idag består teamet av två socionomer, två sjuksköterskor, en samordnare samt en specialistläkare i begränsad omfattning.

Teamet arbetar uppsökande och utgör en första linjens specialistfunktion med uppdraget att göra snabba behovsbedömningar och initiera behandling och stöd för den enskilde från rätt psykiatrisk och/eller kommunal verksamhet.

En bärande tanke i verksamheten är att insatser från psykiatri och socialtjänst skall vara lättillgängliga. Ärenden kan därför initieras enkelt via ett telefonsamtal från exempelvis kommunpersonal, hyresvärdar, grannar, närstående, den enskilde själv eller andra ingående parter i samverkan som bedömer att psykiatriska insatser och stöd kan behövas.

Verksamheten hanterar i dagsläget cirka 60 förfrågningar per månad och vid ärendegenomgång som äger rum varje vecka brukar 20-30 ärenden vara aktuella hos det Mobila Fältteamet. Förfrågningarna kommer i fallande skala från socialtjänsten, hyresvärdar eller störningsjour, närstående och andra parter. I en del fall där det redan finns etablerat kontakter kan ärenden hanteras via länkning telefonledes till aktuella verksamheter. I andra fall har det handlat om att ordna relevanta kontakter åt den enskilde.

Målgrupp

Målgrupp är personer som bedöms lida av psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning med eller utan missbruk och som bedöms ha behov av insatser från psykiatri och/eller kommun.

Upptagningsområde

Upptagningsområde är kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö.

Kontakt

För att komma i kontakt med Mobila Fältteamet ring 0702-79 18 78

Information om verksamheten via socionom Stefan Siring, E-postadress