In- & utskrivningsprocessen

I Västra Götaland finns en gemensamt överenskommen rutin för samordnad vård och omsorgsplanering. Arbetet genomförs i den gemensamma IT-tjänsten SAMSA, där en samordnad plan upprättas vid utskrivning från sjukhus.

Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård, tillsammans med patient och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus.

Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde. Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården i kraft.

Arbete pågår både regionalt, delregionalt och lokalt för att anpassa överenskommelser, riktlinjer, rutiner och arbetssätt efter den nya lagen. En temporär överenskommelse och riktlinje är gällande fram till den 24 september då den nya regionala överenskommelsen träder i kraft.

Aktuellt

Välkommen till vår nya webbsida. Här kan du ta del av det senaste från våra möten, samarbetsgrupper och projekt.

Minnesanteckningar Styrgrupp SAMLA-SAMSA

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Minnesanteckningar Arbetsgrupp SAMLA-SAMSA

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Mötestider 2018 Styrgrupp SAMLA-SAMSA

22 maj kl.15-16
21 juni kl.9:30-10:30
23 augusti kl.14:30-15:30
20 nov 13:30-14:30
25 sept kl.15-16
23 oktober kl.15-16

Mötestider 2018 Arbetsgrupp SAMLA-SAMSA