Politisk Samrådsgrupp (PSG)

SIMBA politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närsjukvårdsfrågor. Även att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande närvårdssamverkan.
Därutöver har SIMBA politiska samrådsgrupp till uppgift att följa upp resultaten av närvårdssamverkan utifrån fastställda målområden.

SIMBAs politiska samrådsgrupp är sammansatt av ordförande och vice ordförande eller dess motsvarighet(er) i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Primärvårdsstyrelsen, Styrelsen för beställd Primärvård, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Ale kommun, Sociala utskottet Kungälv kommun, Bildnings- och socialt utskott Stenungsund kommun samt Socialnämnden Tjörn kommun.

Mötestider

2018
23 mars 12:00 - 16:00
09 november 12:00 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Protokoll

 - Protokoll 2018 03 23