Barn & Unga

Den Nära Vården känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan, preventivt arbete och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att reducera framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Västbus arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. För att lägga hela fokus på barnet ska chefer och medarbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP med flera arbeta enligt Västbus riktlinjer. 

Utvecklingsgruppen hanterar inte enbart frågor relaterade till Västbus utan har ett ansvar för hela målgruppen.

Målgruppen i befolkningen är

  • Alla barn, ungdomar och familjer
  • Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

Minnesanteckningar