Mobil Närvård

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar samt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna. Det är här modellen Mobil närvård kan göra skillnad.

Arbetssättet ger utökade möjligheter till hembesök med syfte att förbättra omhändertagandet utifrån ett proaktivt arbetssätt. Arbetssättet reducerar också besöken på akutmottagningen och därmed den undvikbara slutenvården och återinläggningarna.

Hembesöken kan göras antingen av en läkare från primärvården eller en läkare från Kungälvs sjukhus. 

Mål

  • Ökad trygghet för individen.
  • Förbättrad medicinsk planering och läkemedelsbehandling
  • Utökad och mer kontinuerlig läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

Genom att individen omhändertas i sitt hem får läkaren möjlighet att göra en helhetsbedömning av individen i sin hemmiljö i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården. 

Målgrupp är svårt sjuka hemsjukvårdspatienter som har ett långvarigt och stort behov av vård och omsorg.