Psykiatri

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som kräver särskild  uppmärksamhet och kraftfulla insatser från kommuner och region.  Huvudmännen ansvarar både var för sig och gemensamt för att tidigt  identifiera personer med psykisk ohälsa och suicidrisk.

Varje verksamhet ska utföra sitt uppdrag med den enskildes bästa för ögonen. I alla överväganden som rör enskild skall denne ges möjlighet att uttrycka sin mening, bli respekterad och få inflytande över sin situation. Bedömning och insatser skall ske enligt lägsta effektiva omhändertagande nivå i de fall då det inte är uppenbart att den enskildes behov direkt kräver särskild specialistkompetens.

Tidiga insatser från båda huvudmännen bör ske av de vårdgivare som  verkar i den enskildes närmiljö, om det inte är uppenbart att personens  behov direkt kräver särskild specialistkompetens.

Personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från  både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få sina behov av  skydd, stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering allsidigt  utredda och tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål. Kommuner och region  har ett gemensamt ansvar för detta.

Förhållningssättet skall vara salutogent och lösningarna kreativa.
För att arbeta gemensamt med den enskilde över vårdgivargränserna finns inom varje kommun en lokal psykiatrigrupp.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen med

  • psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller      störning med psykisk funktionsnedsättning som följd
  • ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t  ex psykiska sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom och/eller  intellektuell funktionsnedsättning och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.