Vuxna psykiatri och missbruk

Vuxna, psykiatri och missbruk är en samverkansgrupp under styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Syftet är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att berörda ska uppleva vård- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen.
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Samverkansgruppen är partssammansatt liksom beredning och de lokala trepartsgrupperna.

Kontakter

1

Ordförande

Angelica Engman
Vårdcentralchef, Närhälsan

Mobiltelefon: 070-082 24 94
E-postadress

Visa alla gruppmedlemmar

Länkar

1

Rubrik 1

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 2

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 3

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 4

Dokument 1

Dokument 2

Rubrik 1

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 2

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 3

Dokument 1

Dokument 2


Rubrik 4

Dokument 1

Dokument 2